P.1.415/30/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego, wynagrodzenie osób zaangażowanych do realizacji projektu w części finansowanej z EFS, korzysta ze zwolnienia w świetle dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P.1.415/30/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Europejski Fundusz Społeczny
  2. wynagrodzenie za pracę
  3. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 , art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 05.09.2006 r. (data wpływu do Urzędu 06.09.2006r.), uzupełnionym w dniu 29.09.2006 r. uznaję za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 05.09.2006r. zwróciła się Fundacja do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujące fakty: W dniu 21.07.2006r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju .......... a Samorządem Województwa Lubelskiego, zwanym dalej „ Instytucją Wdrażającą” na realizację projektu „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, finansowanego w 75 % z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % z budżetu państwa.

Cel będzie realizowany poprzez przeprowadzenie szkoleń przez następujący personel: manager projektu, manager techniczny projektu, manager ds. szkoleń i metodyki oraz pracownik biura projektu. Zatrudnieni w ramach projektu pracownicy finansowani są w całości z powyższego projektu. W związku z tym zwrócono się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem, czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego, wynagrodzenie w/w osób zaangażowanych do realizacji projektu w części finansowanej z EFS, korzysta ze zwolnienia w świetle dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, formułując własne stanowisko w sprawie, iż wynagrodzenia pracowników realizujących program finansowany w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 a § 1 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa ( Dz . U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późń. zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnikurzędu skarbowego /.../ na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego następująco: Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a/ pochodzą z rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami , organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadku, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, orazb/podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności z związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie dotyczy wyłącznie dochodów osób finansowanych ze środków przedakcesyjnych ( np. SAPARD, ISPA. PHARE ) a z dokumentów załączonych przez Fundację do wniosku wynika, że wynagrodzenie personelu jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, przepis ten nie może mieć zastosowania do przychodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych ) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, takie też stanowisko zostało zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 30.08.2006 r. nr DD 6-8213-8/06/DZ/412. W tej sytuacji zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, gdyż środki na ich zapłatę nie pochodzą ze środków pomocowych, o których mowa w tym przepisie.

Reasumując stanowisko zawarte we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.