DF/415-391/07/FW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania?

DF/415-391/07/FW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. informacja dla podatnika
  2. korekta podatku
  3. obowiązek płatnika
  4. podatek od wynagrodzeń
  5. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jednolity tekst: z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / po rozpatrzeniu zapytania zawartego we wniosku z dnia 25.06.2007r. /data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 28.06.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia daty powstania przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Płatnik realizował w 2006 roku przedsięwzięcie pt. „www. Forum Pomorza.pl - pilotażowy projekt budowy podstaw e-demokracji lokalnej” na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Komponent: „Dotacje dla projektów pilotażowych na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i partnerstwa”- PL 2003/004-379.0101.02, nr umowy PL 2003/004-379.01.01.02/pilot/22/5.

Płatnik w 2006 roku wypłacał osobom realizującym bezpośrednio cel przedsięwzięcia, wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych za wykonanie czynności wynikających z realizacji umowy z Programu Phare 2003.

Zdaniem płatnika, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były to dochody wolne od podatku dochodowego, gdyż pochodziły w 2006r. ze środków bezzwrotnej pomocy Phare.

W maju 2007 roku płatnik otrzymał z Funduszu Współpracy końcowe rozliczenie finansowe kosztów projektu, będącego przedmiotem w/w umowy. Po weryfikacji raportu finansowego przez w/w instytucję, całkowitą sumę kosztów projektu, wykazanych przez płatnika zmniejszono m. in. w pozycji wynagrodzenia osób realizujących cel programu objętego pomocą.

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowe wynagrodzenia - wypłacone podatnikom w 2006 roku, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176, z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a, art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 w/cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Warunkiem w/w zwolnienia od podatku wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przez pracodawcę na umowy o pracę lub zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło – jest ich bezpośrednie finansowanie ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nie wszystkie wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia osobom realizującym cel w/w projektu w ramach umów cywilnoprawnych, sfinansowane były ze środków bezzwrotnej pomocy Phare.

Moment osiągnięcia przychodów przez pracowników określa art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego za datę uzyskania przez podatnika przychodu należy uznać dzień, w którym podatnik otrzymał lub postawiono mu do dyspozycji wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 , w myśl art. 13 pkt 8 w/cyt. ustawy, uważa się między innymi „przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Od w/w przychodów zleceniodawca jako płatnik – zgodnie z art. 41 ust. 1 w/cyt. ustawy podatkowej /według stanu prawnego obowiązującego w 2006 roku /, który stanowi, że: „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom (...), z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 (...), są obowiązane jako płatnicy pobierać (...) zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b)”.

Jak wynika z cytowanego wyżej przepisu obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy powstaje w momencie wypłaty wynagrodzenia.

Zatem wynagrodzenia, o których mowa w złożonym wniosku – które nie zostały sfinansowane ze środków pomocowych, a więc nie korzystają ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 w/cyt ustawy podatkowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie ich wypłaty, postawienia do dyspozycji podatnikom. Podatnicy powinni otrzymać od płatnika prawidłowe informacje PIT-11/8B o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Przepis art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / uprawnia podatników, płatników i inkasentów do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Z kolei zaś przepis art. 3 pkt 5 w/w ustawy wskazuje, iż ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W myśl wyżej powołanego przepisu ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikowi przysługuje prawo do sporządzenia korekty informacji PIT 11/8B wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty / stosownie do przepisu art. 81 § 2 w/cyt. ustawy / i przekazania jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Na podstawie tak skorygowanej informacji podatnik będzie mógł złożyć korektę swojego zeznania rocznego.

W związku z powyższym, nieprawidłowe jest stanowisko płatnika wyrażone w złożonym wniosku, gdyż wynagrodzenia, które nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie ich wypłaty, postawienia do dyspozycji podatnikom tj. w tym konkretnym przypadku w 2006 roku, zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.