Źródło finansowania | Interpretacje podatkowe

Źródło finansowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródło finansowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jednolity tekst: z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / po rozpatrzeniu zapytania zawartego we wniosku z dnia 25.06.2007r. /data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 28.06.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia daty powstania przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik realizował w 2006 roku przedsięwzięcie pt. „www. Forum Pomorza.pl - pilotażowy projekt budowy podstaw e-demokracji lokalnej” na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego, wynagrodzenie osób zaangażowanych do realizacji projektu w części finansowanej z EFS, korzysta ze zwolnienia w świetle dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 , art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 05.09.2006 r. (data wpływu do Urzędu 06.09.2006r.), uzupełnionym w dniu 29.09.2006 r. uznaję za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 05.09.2006r. zwróciła się Fundacja do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujące fakty: W dniu 21.07.2006r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju .......... a Samorządem Województwa Lubelskiego, zwanym dalej „ Instytucją Wdrażającą” na realizację projektu „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, finansowanego w 75 % z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy wynagrodzenie koordynatorów projektów w części refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,
2. Jak należy postąpić z informacją PIT - 11 za 2005 r. dla ww. pracowników tj. czy sporządzic korektę informacji PIT-11 w pozycji "Przychód" i "Dochód" pomniejszonej o kwotę podlegającą refundacji, a zaliczkę pobraną przez płatnika pozostawić bez zmiany, gdyż w takiej wysokości zaliczka została odprowadzona do Urzędu Skarbowego?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2006 r. data wpływu (9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 8 marca 2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miasto jest beneficjentem, a realizatorem Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Miasta otrzymująca środki na wydatki bieżące z budżetu Miasta. Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sporządzając rozliczenie roczne można starać się o zwrot wpłaconej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę przy realizacji takiego projektu w takiej części w jakiej pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
Fragment:
(...) stanowią refundację wcześniej poniesionych przez ww. wydatków na realizację projektu otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot 75% wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego. Zatem przychody ze stosunku pracy otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji ZPORR finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Uwzględniając stan faktyczny i ww. uregulowania prawne należy stwierdzić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jakim (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody osób z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło realizujących funkcje dotyczące stanowisk koordynatora projektu, osoby odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji i sprawozdawczości, osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową, opiekuna szkoleń, osoby zajmującej się obsługą biurową, doradców zawodowych oraz trenera szkoleń miękkich w części sfinansowanej z bezzwrotnej pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 " Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi " są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19.01.2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że N. I. P. otrzyma dofinansowanie do projektu szkoleniowego realizowanego w ramach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, pokryte z otrzymanej dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) W dniu 08 grudnia 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą finansowanych jednorazową dotacją inwestycyjną udzieloną w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą -AUTO-NAPRAWA- opodatkowaną na zasadach ogólnych i w dniu 31 lipca 2006r. zawarł umowę z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny pełniącą rolę Beneficjneta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w postaci wsparcia kapitałowego na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wkład własny Podatnika wynosi 25%, natomiast 75% wartości inwestycji stanowią środki przekazane przez Instytucję Wdrażającą, w tym 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu mojej firmy?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione przez pana we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) zwrócił się pan do tutejszego Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że O. w dniu 1.08.2006 r. podpisał z Departamentem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kwestia zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników, współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Innymi słowy finansowanie wydatków ponoszonych w ramach ZPORR dokonywane jest ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. W związku z tym nie jest to dla beneficjenta pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a jedynie takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Spółka na podstawie umowy realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Nowe kwalifikacje szansą na pracę poza sektorem rolniczym" w zakresie Priorytetu II (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenia osób fizycznych (pracowników i osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) realizujących cele Programu "Leonardo da Vinci" i z niego finansowane korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.10.2005 r.), uzupełnionego na wezwanie urzędu w dniu 9.11.2005 r., w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w zapytaniu nr 2 stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż W. realizuje w ramach II fazy programu "Leonardo da Vinci - programu działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego" projekt pt. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 226 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu (...) podania pana Jana Ł. o udzielenie przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej za nieprawidłowe . Pan Jan Ł. pismem z dnia 20.06.2006 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.