Źródło finansowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródło finansowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jednolity tekst: z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / po rozpatrzeniu zapytania zawartego we wniosku z dnia 25.06.2007r. /data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 28.06.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia daty powstania przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik realizował w 2006 roku przedsięwzięcie pt. „www. Forum Pomorza.pl - pilotażowy projekt budowy podstaw e-demokracji lokalnej” na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego, wynagrodzenie osób zaangażowanych do realizacji projektu w części finansowanej z EFS, korzysta ze zwolnienia w świetle dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 , art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 05.09.2006 r. (data wpływu do Urzędu 06.09.2006r.), uzupełnionym w dniu 29.09.2006 r. uznaję za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 05.09.2006r. zwróciła się Fundacja do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujące fakty: W dniu 21.07.2006r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju .......... a Samorządem Województwa Lubelskiego, zwanym dalej „ Instytucją Wdrażającą” na realizację projektu „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, finansowanego w 75 % z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy wynagrodzenie koordynatorów projektów w części refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,
2. Jak należy postąpić z informacją PIT - 11 za 2005 r. dla ww. pracowników tj. czy sporządzic korektę informacji PIT-11 w pozycji "Przychód" i "Dochód" pomniejszonej o kwotę podlegającą refundacji, a zaliczkę pobraną przez płatnika pozostawić bez zmiany, gdyż w takiej wysokości zaliczka została odprowadzona do Urzędu Skarbowego?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2006 r. data wpływu (9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 8 marca 2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miasto jest beneficjentem, a realizatorem Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Miasta otrzymująca środki na wydatki bieżące z budżetu Miasta. Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sporządzając rozliczenie roczne można starać się o zwrot wpłaconej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę przy realizacji takiego projektu w takiej części w jakiej pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Fragment:

(...) stanowią refundację wcześniej poniesionych przez ww. wydatków na realizację projektu otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot 75% wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego. Zatem przychody ze stosunku pracy otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji ZPORR finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Uwzględniając stan faktyczny i ww. uregulowania prawne należy stwierdzić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jakim (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody osób z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło realizujących funkcje dotyczące stanowisk koordynatora projektu, osoby odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji i sprawozdawczości, osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową, opiekuna szkoleń, osoby zajmującej się obsługą biurową, doradców zawodowych oraz trenera szkoleń miękkich w części sfinansowanej z bezzwrotnej pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 " Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi " są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19.01.2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że N. I. P. otrzyma dofinansowanie do projektu szkoleniowego realizowanego w ramach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, pokryte z otrzymanej dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) W dniu 08 grudnia 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą finansowanych jednorazową dotacją inwestycyjną udzieloną w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą -AUTO-NAPRAWA- opodatkowaną na zasadach ogólnych i w dniu 31 lipca 2006r. zawarł umowę z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny pełniącą rolę Beneficjneta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w postaci wsparcia kapitałowego na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wkład własny Podatnika wynosi 25%, natomiast 75% wartości inwestycji stanowią środki przekazane przez Instytucję Wdrażającą, w tym 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu mojej firmy?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione przez pana we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) zwrócił się pan do tutejszego Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że O. w dniu 1.08.2006 r. podpisał z Departamentem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników, współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Innymi słowy finansowanie wydatków ponoszonych w ramach ZPORR dokonywane jest ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. W związku z tym nie jest to dla beneficjenta pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a jedynie takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Spółka na podstawie umowy realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Nowe kwalifikacje szansą na pracę poza sektorem rolniczym" w zakresie Priorytetu II (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia osób fizycznych (pracowników i osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) realizujących cele Programu "Leonardo da Vinci" i z niego finansowane korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.10.2005 r.), uzupełnionego na wezwanie urzędu w dniu 9.11.2005 r., w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w zapytaniu nr 2 stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż W. realizuje w ramach II fazy programu "Leonardo da Vinci - programu działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego" projekt pt. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 226 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu (...) podania pana Jana Ł. o udzielenie przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej za nieprawidłowe . Pan Jan Ł. pismem z dnia 20.06.2006 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią (...)