Źródło energii | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródło energii. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

Opodatkowanie zużycia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii.

Fragment:

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przedmiotowe zwolnienie od akcyzy może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Zatem skoro w analizowanej sprawie Wnioskodawca posiada koncesję w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne obejmującą wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni biogazowej o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 1 MW oraz jednocześnie przy produkcji energii elektrycznej nie będą wykorzystywane wyroby energetyczne inne niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii, tj będzie wykorzystywany tylko biogaz pozyskiwany ze składowisk odpadów, który stanowi źródło energii odnawialnej, to zużycie przez Wnioskodawcę wyprodukowanej we własnym zakresie energii elektrycznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz do celów innych, tj. na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej związanej z funkcjonowaniem bioreaktora będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 5 rozporządzania. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

2016
20
kwi

Istota:

Instalacja odnawialnych źródeł energii organizowanych w lokalizacjach nieobjętych akredytacją UDT

Fragment:

(...) źródła energii, zwanego dalej „ certyfikatem ”. W myśl art. 136 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: kotłów i pieców na biomasę lub systemów fotowoltaicznych, lub słonecznych systemów grzewczych, lub pomp ciepła, lub płytkich systemów geotermalnych. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który: ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kw, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii (art. 136 ust. 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 142 ustawy o odnawialnych źródłach energii, prezes UDT przedłuża ważność certyfikatu na okres kolejnych 5 lat, jeżeli instalator: spełniania warunki, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4; ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, szkolenie przypominające; zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kw.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej

Fragment:

Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych; Stosownie do art. 11 cyt. ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem: nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Sytuacja, w której podmiot posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie kupuje energię elektryczną, którą zużywa na własne potrzeby mieści się w zakresie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Niezależnie od tego czy podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej przeznacza ja do sprzedaży czy też tylko zużywa ją, koncesja ta w żadnym wypadku nie wiąże się z zakupem energii elektrycznej z zewnątrz i zużyciem tej zakupionej energii na własne potrzeby.