Źródło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu osiągania przychodów przez nierezydentów

Fragment:

(...) źródła)? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kosztów zwrotnych wskazanych w punkcie 2, nie będzie stanowić, w myśl przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. przychodu zagranicznych podmiotów będących nierezydentami, a tym samym zwrot kosztów nie będzie stanowił dla tych podmiotów przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski, od których SIR zobowiązany będzie do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W myśl art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”. Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2018
21
kwi

Istota:

Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Określenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, czy możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego. I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3); najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6). Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
18
kwi

Istota:

Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkania do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6.

Fragment:

Określenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii jak: sposób opodatkowania przychodu, czy możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować dany rodzaj przychodu. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego. I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3); najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6). Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
22
paź

Istota:

Czy w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku Wnioskodawca będzie uznany za płatnika podatku u źródła w Polsce?

Fragment:

Minister Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich) stwierdził, że: "państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Jest to zasada ograniczonego obowiązku podatkowego. O źródle dochodów położonych w Polsce można więc mówić wtedy, gdy takie źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów." Również w piśmiennictwie (H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel "Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego") można znaleźć poglądy zgodnie z którymi: "opodatkowaniu w danym państwie podlega dochód lub kapitał osiągnięty przez nierezydentów, jeżeli jego źródło lub miejsce położenia (situs) znajduje się w tym państwie. <...> źródło dochodu z tytułu odsetek znajduje się tam, gdzie jest miejsce rezydencji dłużnika". Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 6 Modelowej Konwencji, odsetki powstają w danym państwie, jeżeli płatnikiem tych odsetek jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym państwie.

2015
8
lip

Istota:

Czy otrzymana zapłata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Fragment:

Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

2014
2
paź

Istota:

Płatnik – wypłata gratyfikacji finansowych za korzystanie z Systemu na Profili internetowym Wnioskodawcy

Fragment:

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje specyfikację źródeł przychodów, w którym w pkt 9 tego przepisu wymienione są przychody z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu (...)

2014
23
sty

Istota:

1. Czy Podatnik prawidłowo zamierza kwalifikować przychody osiągane w ramach planowanych umowy (planowanych umów), jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych oraz przychody z działalności gospodarczej?
2. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników. tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółka z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników?
3. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotny jest zakres współpracy, tj. czy współpraca obejmie swoim zakresem cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie, np. tylko w zakresie opracowania scenariusza?
4. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest, czy współpraca będzie uregulowana jedną umową dla całego zakresu współpracy, czy tez szeregiem umów obejmujących swoim zakresem wyodrębnione zakresy współpracy?

Fragment:

Tutejszy Organ podaje, że powyższe elementy są nieistotne dla kwalifikacji do źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 szczegółowo wymienia specyfikację źródeł przychodów, a do podatnika należy właściwa kwalifikacja przychodów do odpowiedniego źródła. Jeżeli przedmiotem umowy Podatnika są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych. Ponadto zasady sporządzania, formułowania i zawierania umów regulują przepisy ustawy niepodatkowej, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Reasumując, dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika nie jest istotne kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników, tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółkę z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników. Jeżeli Podatnik będzie osiągał przychody z praw majątkowych to musi je zakwalifikować do tego źródła przychodów bez względu na podmiot z którym została zawarta umowa. Ponadto dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika nie jest istotny zakres współpracy, tj. czy współpraca obejmie swoim zakresem cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie, np. tylko w zakresie opracowania scenariusza.

2014
22
sty

Istota:

Czy w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PDOF?

Fragment:

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono inne źródła. Zgodnie z postanowieniami z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania „ w szczególności ”, definicja źródeł przychodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie. Z przychodem z innych źródeł mamy zatem do czynienia w każdym przypadku, kiedy podatnik osiąga korzyść majątkową.

2013
24
wrz

Istota:

1. Czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz francuskiego kontrahenta z tytułu nabycia licencji do Oprogramowania informatycznego, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie nabędzie praw do modyfikacji tego Oprogramowania, ani też praw do jego odsprzedaży lub udzielania sublicencji powinno być kwalifikowane jako nabycie licencji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku od wypłacanego wynagrodzenia oraz do wykazania takiej płatności w deklaracji CIT-10Z oraz w informacji IFT-2/IFT-2R?2. Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacone na rzecz kontrahenta francuskiego z tytułu wykonanych na rzecz Wnioskodawcy usług wdrożeniowych powinno być kwalifikowane jako wynagrodzenie z tytułu realizacji „usług doradczych” lub „usług przetwarzania danych” wskazanych w art. 21 ust. 2a ustawy o CIT i czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek odprowadzenia 20% zryczałtowanego podatku od płatności dokonywanej na rzecz kontrahenta francuskiego i czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przedmiotowej płatności w deklaracji CIT-10Z oraz w informacji IFT-2/IFT-2R ?

Fragment:

Wskazana deklaracja oraz informacja, co do zasady dotyczą następujących sytuacji, w których: polski podmiot dokonuje wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia z tytułów objętych zakresami art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy o CIT z tych tytułów pobrał podatek u źródła; polski podmiot dokonuje wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia z tytułów objętych zakresami art. 21 ust. l i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT i w związku z tymi płatnościami nie ciążył na nim obowiązek pobrania podatku u źródła na skutek zastosowania postanowień właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Z uwagi na fakt, że rozpatrywana płatność nie będzie objęta zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT należy uznać, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek złożenia deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT-2/IFT-2R. Reasumując, w rozpatrywanym przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od płatności dokonywanej na rzecz kontrahenta francuskiego, ani też obowiązek złożenia deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT-2/IFT-2R. Ad. 2 - Wynagrodzenie z tytułu Usług Wdrożeniowych W opinii Wnioskodawcy wynagrodzenie płatne na rzecz francuskiego kontrahenta z tytułu zrealizowanych przez niego usług wdrożeniowych nie jest objęte zakresem art. 21 ustawy o CIT i w związku z powyższym jego wypłata na rzecz podmiotu francuskiego nie rodzi obowiązku odprowadzenia 20% zryczałtowanego podatku w Polsce.

2013
22
wrz

Istota:

Czy płatność dokonywana na rzecz Usługodawcy z siedzibą w Holandii (nieposiadającego w Polsce zakładu) z tytułu Umowy nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, oraz art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: „ podatek u źródła ”) w Polsce z tytułu wynagrodzenia płaconego Usługodawcy na podstawie Umowy, gdyż zgodnie z brzmieniem polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, usługi świadczone przez Usługodawcę powinny być traktowane jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) niepodlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, o ile Usługodawca nie posiada w Polsce zakładu. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Na podstawie przedmiotowej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia szeregu usług w zakresie wsparcia w realizacji strategii biznesowej, zarządzania i kontroli jakości produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, usług marketingowych oraz wsparcia sprzedaży. Z uwagi zatem na przedmiot Umowy w ocenie Usługodawcy skutki podatkowe wykonywanych czynności na gruncie polskiego prawa podatkowego należy ocenić z perspektywy świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT przychody uzyskiwane na terytorium Polski przez podmioty nie będące polskimi rezydentami podatkowymi z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustała się w wysokości 20% przychodów.