Źródło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sie

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od należności za nabywane Programy na rzecz kontrahentów Spółki, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

Fragment:

Komentarz do Konwencji nie stanowi co prawda wiążącego źródła prawa, jednakże jest uznawany za podstawowe źródło dyrektyw interpretacyjnych w stosunku do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku i może stanowić wskazówki w zakresie klasyfikacji powyższych opłat. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, płatności za Programy dokonywane na rzecz kontrahentów spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, nie stanowią należności licencyjnych, a Spółka nie jest i nie będzie obowiązana do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła. Należności za Programy, które Spółka nabywa w charakterze użytkownika końcowego, co do których Spółka nie posiada praw do m.in. ich rozpowszechniania, modyfikowania czy udzielania sublicencji, nie stanowią należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a także nie należą do innych kategorii objętych tzw. podatkiem u źródła. Stanowisko Spółki zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez organy skarbowe, np.: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 25 września 2015 r., sygn.

2018
10
sie

Istota:

Czy Spółka nie będzie miała obowiązków obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za nabywane Programy oraz Usługi przechowywania danych, w przypadku nieposiadania Certyfikatu rezydencji kontrahenta, który nie jest polskim rezydentem podatkowym?

Fragment:

Konkludując, Spółka uważa, że w przypadku przychodu z należności za Programy nabywane od kontrahentów, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi, ze względu na to, że usługi te nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie są objęte tzw. podatkiem u źródła, Spółka nie ma obowiązku obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia tzw. podatku u źródła od należności za Programy niezależnie od posiadania aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe. Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ściśle związany z instytucją ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego wyznacza bądź siedziba lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada rezydencji), bądź też osiąganie dochodów na tym terytorium (zasada źródła). Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego wynika z zasady źródła, która wiąże się z opodatkowaniem dochodu powstałego na terytorium państwa polskiego bez względu na miejsce (kraj), w którym podatnik ma swoją siedzibę lub zarząd, co oznacza opodatkowanie dochodu uzyskanego w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ updop ”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ograniczony obowiązek podatkowy.

2018
12
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu osiągania przychodów przez nierezydentów

Fragment:

(...) źródła)? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kosztów zwrotnych wskazanych w punkcie 2, nie będzie stanowić, w myśl przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. przychodu zagranicznych podmiotów będących nierezydentami, a tym samym zwrot kosztów nie będzie stanowił dla tych podmiotów przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski, od których SIR zobowiązany będzie do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W myśl art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”. Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2018
21
kwi

Istota:

Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Określenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, czy możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego. I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3); najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6). Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
18
kwi

Istota:

Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkania do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6.

Fragment:

Określenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii jak: sposób opodatkowania przychodu, czy możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować dany rodzaj przychodu. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego. I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3); najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6). Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
22
paź

Istota:

Czy w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku Wnioskodawca będzie uznany za płatnika podatku u źródła w Polsce?

Fragment:

Minister Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich) stwierdził, że: "państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Jest to zasada ograniczonego obowiązku podatkowego. O źródle dochodów położonych w Polsce można więc mówić wtedy, gdy takie źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów." Również w piśmiennictwie (H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel "Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego") można znaleźć poglądy zgodnie z którymi: "opodatkowaniu w danym państwie podlega dochód lub kapitał osiągnięty przez nierezydentów, jeżeli jego źródło lub miejsce położenia (situs) znajduje się w tym państwie. <...> źródło dochodu z tytułu odsetek znajduje się tam, gdzie jest miejsce rezydencji dłużnika". Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 6 Modelowej Konwencji, odsetki powstają w danym państwie, jeżeli płatnikiem tych odsetek jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym państwie.

2015
8
lip

Istota:

Czy otrzymana zapłata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Fragment:

Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

2014
2
paź

Istota:

Płatnik – wypłata gratyfikacji finansowych za korzystanie z Systemu na Profili internetowym Wnioskodawcy

Fragment:

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje specyfikację źródeł przychodów, w którym w pkt 9 tego przepisu wymienione są przychody z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu (...)

2014
23
sty

Istota:

1. Czy Podatnik prawidłowo zamierza kwalifikować przychody osiągane w ramach planowanych umowy (planowanych umów), jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych oraz przychody z działalności gospodarczej?
2. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników. tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółka z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników?
3. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotny jest zakres współpracy, tj. czy współpraca obejmie swoim zakresem cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie, np. tylko w zakresie opracowania scenariusza?
4. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest, czy współpraca będzie uregulowana jedną umową dla całego zakresu współpracy, czy tez szeregiem umów obejmujących swoim zakresem wyodrębnione zakresy współpracy?

Fragment:

Tutejszy Organ podaje, że powyższe elementy są nieistotne dla kwalifikacji do źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 szczegółowo wymienia specyfikację źródeł przychodów, a do podatnika należy właściwa kwalifikacja przychodów do odpowiedniego źródła. Jeżeli przedmiotem umowy Podatnika są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych. Ponadto zasady sporządzania, formułowania i zawierania umów regulują przepisy ustawy niepodatkowej, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Reasumując, dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika nie jest istotne kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników, tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółkę z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników. Jeżeli Podatnik będzie osiągał przychody z praw majątkowych to musi je zakwalifikować do tego źródła przychodów bez względu na podmiot z którym została zawarta umowa. Ponadto dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika nie jest istotny zakres współpracy, tj. czy współpraca obejmie swoim zakresem cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie, np. tylko w zakresie opracowania scenariusza.

2014
22
sty

Istota:

Czy w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PDOF?

Fragment:

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono inne źródła. Zgodnie z postanowieniami z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania „ w szczególności ”, definicja źródeł przychodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie. Z przychodem z innych źródeł mamy zatem do czynienia w każdym przypadku, kiedy podatnik osiąga korzyść majątkową.