ITPB4/4511-150/15/JG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych.
ITPB4/4511-150/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. spadek
 2. sprzedaż środków trwałych
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych

 • jest prawidłowe – w części dotyczącej pytania pierwszego i drugiego,
 • jest nieprawidłowe – w części objętej pytaniem trzecim.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2009 w związku ze śmiercią w dniu 3 lipca 2009 r. spadkodawczyni na podstawie poniższych aktów notarialnych :

 • protokół dziedziczenia z dnia 4 lipca 2009 r. Repertorium A Nr .....,
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu z 14 lipca 2009 r. Repertorium A Nr ......,
 • akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z 14 lipca 2009 r. Repertorium A Nr ........,

Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący 1/3 nieruchomości (grunt, budynek wczasowo-sanatoryjny, oświetlenie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu, kotłownia) oraz udział w 1/3 ruchomości (stoły, krzesła, łóżka, zastawy stołowe, pościel itp.) stanowiące wyposażenie budynku oraz kotłowni.

Przedmiotowe składniki majątku Wnioskodawczyni wykorzystywała w działalności gospodarczej. Żadnego z tych składników nie ujęła w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie dokonywała od nich odpisów amortyzacyjnych bilansowych ani podatkowych.

Spadkodawca w dniu 8 lutego 2007 r., w celu rozbudowy budynku wczasowo-sanatoryjnego, w którym prowadziła działalność gospodarczą, zaciągnęła niekonsumencką pożyczkę hipoteczną w Banku Spółdzielczym na okres od 8 lutego 2007 r. do 30 września 2022 r. na kwotę 700.000 zł. Zabezpieczeniem pożyczki była hipoteka na nieruchomości stanowiąca masę spadkową. W chwili otrzymania spadku na mocy przepisów prawa oraz porozumienia z bankiem Wnioskodawczyni stała się stroną w umowie kredytu hipotecznego w udziale wynoszącym 1/3.

W dniu 30 czerwca 2014 r. na podstawie aktu notarialnego wraz z pozostałymi dwoma spadkobiercami Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości wraz z ruchomościami za kwotę 1.200.000 zł, które nabyła w drodze spadku. Przedmiotem sprzedaży były: działka gruntu o wartości 200.000 zł, budynek o wartości 495.000 zł, oświetlenie, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu o wartości 5.000 zł, kotłownia o wartości 200.000 zł, pozostałe ruchomości stanowiące wyposażenie budynku i kotłowni o wartości 300.000 zł.

Zgodnie z postanowieniami notarialnego aktu sprzedaży z ceny 1.200.000 zł przekazano kwotę 503.349,85 zł przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela – Banku Spółdzielczego, który udzielił pożyczki hipotecznej, jako spłata całościowa kredytu. Pozostała kwota ceny została podzielona w udziale po 1/3 między sprzedających.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż udziału w nieruchomości: grunt, budynek wczasowo sanatoryjny, oświetlenie, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu, kotłownia, w których prowadziłam działalność gospodarczą, ale składniki te nigdy przeze mnie nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak i również nie dokonywałam od nich odpisów amortyzacyjnych powoduje powstanie przychodu ze sprzedaży w rozumieniu art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu do końca 2014 roku...
 2. Czy sprzedaż udziału w ruchomościach stanowiących wyposażenie budynku wczasowo-sanatoryjnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy spłacony kredyt przez spadkobierców, a zaciągnięty przez spadkodawcę, może zostać uznany jako wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze stanowiskiem z pytania 1...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania 1:

W oparciu o treść art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również:

 1. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji oraz w oparciu o uchwałę NSA z dnia 17 lutego 2014 r. (syg. II FPS 8/13) „(...) stwierdzić należy, że uzasadniona jest teza, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy (...)”.

Wnioskodawczyni uważa, że dokonana w dniu 30 czerwca 2014 r. sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości nie powoduje powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym sprzedaż tę powinna rozliczyć zgodnie z zasadami przysługującymi do złożenia PIT-39 za 2014 r. w terminie do 30 kwietnia 2015 r. to jest na podstawie art. 30e i art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania 2:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Udział w rzeczach ruchomych Wnioskodawczyni nabyła w roku 2009, natomiast sprzedaż tego udziału nastąpiła w roku 2014, tym samym posiadała je powyżej pół roku.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że sprzedaż udziału w rzeczach ruchomych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania 3:

Kredyt został zaciągnięty przez spadkodawcę na rozbudowę nieruchomości, która była przedmiotem spadku. W chwili otrzymania spadku wraz z pozostałymi spadkobiercami Wnioskodawczyni została również stroną w umowie pożyczki hipotecznej. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na nieruchomości. W związku z aktem sprzedaży należało uzyskać hipotekę wolną od zabezpieczeń, bank wyraził zgodę na zwolnienie zabezpieczenia w chwili spłaty kredytu. Z części ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości została spłacona pozostała kwota kredytu hipotecznego w kwocie 503 349.85 zł.

W związku z faktem sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2009, a sprzedanej w roku 2014, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku zgodnie z art. 30e ustawy, oraz że za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, który był zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uważa, że przychód ze sprzedaży nieruchomości, który został wydatkowany jako spłata w udziale 1/3 kredytu hipotecznego może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe: udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w części dotyczącej pytania pierwszego i drugiego,
 • nieprawidłowe w części objętej pytaniem trzecim.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. ustawy przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy - nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. stanowił, że przychodem z działalności gospodarczej są również:

 1. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W przywołanym wyżej przepisie ustawodawca ustanowił reguły, w oparciu o które do przychodu z działalności gospodarczej zalicza się przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 (składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł, od których podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych) z wyłączeniem składników majątku o określonej wartości początkowej, o ile ujęto je w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że wymienionych we wniosku składników majątku nabytych w drodze spadku Wnioskodawczyni nie ujęła w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz nie dokonywała od nich odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych. Z tego względu, przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości (gruntu, budynku wczasowo sanatoryjnego, oświetlenia, ogrodzenia, utwardzenia terenu, kotłowni) oraz ruchomości (stołów, krzeseł, łóżek, zastawów stołowych, pościeli itp.) nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zatem skutki podatkowe tej sprzedaży należy ocenić w kontekście przesłanek wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) powołanej ustawy powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto lub wybudowano. Natomiast w przypadku innych rzeczy (ruchomości) przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) powołanej ustawy powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym je nabyto.

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży w 2014 r. 1/3 udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tego udziału stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei przychód ze sprzedaży w 2014 r. innych rzeczy stanowiących wyposażenie budynku i kotłowni nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie upłynął półroczny okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym ich sprzedaż nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do kwestii zawartych w pytaniu trzecim wskazać należy, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
 • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

Cele określone w pkt 1 to przede wszystkim wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, oraz lokalu mieszkalnego.

Przez własny budynek lub lokal rozumie się budynek lub lokal stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ustawy).

Jak z powyższych przepisów wynika, za własne wydatki mieszkaniowe nie mogą być uznane wymienione we wniosku wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę z uwagi na to, że zaciągnięto go w celu rozbudowy budynku wczasowo-sanatoryjnego, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej spadkodawcy oraz Wnioskodawcy, a nie w celu sfinansowania celów mieszkaniowych.

Reasumując, sprzedaż udziału w nieruchomości stanowi przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast sprzedaż innych rzeczy stanowiących wyposażenie budynku i kotłowni nie spowodowała powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem. Z kolei dokonana przez Wnioskodawczynię spłata kredytu, w myśl cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.