ITPB2/415-393/13/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zakwalifikowanie do przychodów ze stosunku pracy wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom zlikwidowanych szkół

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (data wpływu 12 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem złożonym w dniu 2 lipca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów ze stosunku pracy wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom zlikwidowanych szkół – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów ze stosunku pracy wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom zlikwidowanych szkół. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dniu 2 lipca 2013 r.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Urząd Gminy był zobowiązany wypłacić nauczycielom szkół gminnych, zlikwidowanych w 2012 r. dodatek uzupełniający w terminie do 31 stycznia 2013 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne do dnia 31 marca 2013 r. Dodatek ten miał być wypłacony na podstawie art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Na podstawie ww. zarządzenia dodatek należał się nauczycielom czterech szkół prowadzonych przez gminę, z których dwie tj. Zespół Szkół nr 1 w ..... i Szkoła Podstawowa w ........ zostały zlikwidowane i nauczyciele, którym przysługiwał wspomniany dodatek przestali być pracownikami z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Z uwagi na to, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich zobowiązań po zlikwidowanych szkołach, miał też obowiązek do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów pobierających wynagrodzenia w 2012 r. oraz do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powstały jednak wątpliwości czy jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne można zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy, mimo tego, że zlikwidowane szkoły w ......... i ....... posiadały własny nr NIP i nr Regon oraz same odprowadzały należny podatek za swoich pracowników.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:
  1. Czy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zlikwidowanych w 2012 r. szkół można zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy...
  2. Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zlikwidowanych w 2012 r. szkół

można traktować jako przychód ze stosunku pracy...

Zdaniem wnioskodawcy, ww. dodatek i dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią przychód ze stosunku pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 wymienił: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik lub były pracownik, czy również inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotnym jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy. O tym czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Urząd Gminy był zobowiązany wypłacić nauczycielom szkół gminnych, zlikwidowanych w 2012 r. dodatek uzupełniający w terminie do 31 stycznia 2013 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne do dnia 31 marca 2013 r. Dodatek ten miał być wypłacony na podstawie art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Na podstawie ww. zarządzenia dodatek należał się nauczycielom czterech szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę, z których dwie tj. Zespół Szkół nr 1 w ......... i Szkoła Podstawowa w ......... zostały zlikwidowane i nauczyciele, którym przysługiwał wspomniany dodatek przestali być pracownikami z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Z uwagi na to, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich zobowiązań po zlikwidowanych szkołach, miał też obowiązek do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów pobierających wynagrodzenia w 2012 r. oraz do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zlikwidowanych szkół stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).