ITPB2/415-1070/14/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wskazana we wniosku transakcja będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w latach siedemdziesiątych nabył od rodziców w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość gruntową. Od momentu nabycia grunt ten ma charakter rolny. W latach osiemdziesiątych gmina w wyniku rozbudowy miasta, objęła ten grunt planem zagospodarowania przestrzennego. Do dnia złożenia wniosku plan zagospodarowania przestrzennego wielokrotnie zmieniano, wyłączając między innymi możliwość zabudowy przedmiotowego gruntu jakimikolwiek budynkami. Powyższe wynika z faktu, że grunt ten sąsiaduje z terenem lotniska i pozostaje w bezpośredniej bliskości z tzw. „strefą nalotów” samolotów. Formalnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt ten jest sklasyfikowany jako przeznaczony pod zabudowę, lecz ten sam plan zagospodarowania, zakazuje jednocześnie jakiejkolwiek zabudowy. W obecnej chwili działkę tę chce przejąć Gmina Miasto, w związku z czym Wnioskodawca zamierza ją zbyć na rzecz miasta. W konsekwencji nie dojdzie do wywłaszczenia. Zostanie zawarta stosowna umowa, a Gmina Miasto przejmie grunt na własność. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. W zakresie tym jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka, którą zamierza zbyć stanowi jego prywatny majątek. Nie została nabyta do działalności gospodarczej, nie została nigdy włączona do prowadzonego przedsiębiorstwa. Nigdy również nie została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wskazana we wniosku transakcja będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przenosząc prawo własności prywatnego gruntu na rzecz wskazanego we wniosku nabywcy, spełnia wymogi wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zwolnienia tej transakcji z opodatkowania jej podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w latach siedemdziesiątych nabył od rodziców w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość gruntową. Od momentu nabycia grunt ten ma charakter rolny. W obecnej chwili działkę te chce przejąć Gmina Miasto, w związku z czym Wnioskodawca zamierza ją zbyć na rzecz miasta. W konsekwencji nie dojdzie do wywłaszczenia. Zostanie zawarta stosowna umowa, a Gmina Miasto przejmie grunt na własność. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. W zakresie tym jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka, którą zamierza zbyć stanowi jego prywatny majątek. Nie została nabyta do działalności gospodarczej, nie została nigdy włączona do prowadzonego przedsiębiorstwa. Nigdy również nie została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w sytuacji opisanej we wniosku odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej nie będzie stanowić źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie 5 lat licząc od daty nabycia, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Za nieprawidłowe uznać należy zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym planowana transakcja korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, bowiem jak wyjaśniono powyżej dokonanie odpłatnego zbycia wskazanego we wniosku gruntu nie skutkuje powstaniem przychodu, a ponadto wskazany przez Wnioskodawcę przepis nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia nieruchomości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.