IPTPB1/4511-828/15-2/KO | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
IPTPB1/4511-828/15-2/KOinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość mieszkalna
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 sierpnia 2003 r. aktem notarialnym (repertorium A nr ....) Wnioskodawca nabył udział wynoszący 27/539 (dwadzieścia siedem pięćset trzydziestych dziewiątych) we współwłasności nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej, który to udział zabudowany jest budynkiem mieszkalno-usługowym o zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej części mieszkalnej 116,00 m2 (sto szesnaście 00/100), powierzchni użytkowej handlowej, usytuowanej w połowie w piwnicy - 114,70 m2 (sto czternaście 70/100), w części w stanie surowym zamkniętym. Drugim nabywcą, na zasadach współwłasności po 1/2 udziałów, zgodnie z treścią przytoczonego aktu notarialnego, był brat Wnioskodawcy - WW, z którym SW prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Udział WW w przedmiotowej nieruchomości jest analogiczny jak udział SW - 27/539 (dwadzieścia siedem pięćset trzydziestych dziewiątych) we współwłasności nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym. Księga wieczysta nieruchomości - dział drugi - w pozycji właściciel zawiera następujący wpis: „WW oraz EW małżonkowie W - na prawach ustawowej wspólności w 1/2 (jednej drugiej) części; SW oraz AW małżonkowie W - na prawach ustawowej wspólności w 1/2 (jednej drugiej) części” (KW nr .... prowadzona przez Sąd Rejonowy ...., Wydział Ksiąg Wieczystych).

Część usługowa budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywana była na potrzeby działalności gospodarczej - działalności gastronomicznej, prowadzonej w ramach Spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa s.c. ....., NIP .... (na potrzeby tego przedmiotu działalności spółka korzystała z nazwy Firma Handlowo-Usługowa s.c. ....), w której to Spółce udziały wspólników w zyskach i stratach są równe i wynoszą po 50%. Działalność gastronomiczna stanowiła jeden z przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej spółki. Zaprzestanie świadczenia usług gastronomicznych w dniu 30 czerwca 2011 r. nie spowodowało likwidacji działalności gospodarczej spółki cywilnej. Działalność gospodarcza Spółki ogranicza się obecnie do sprzedaży artykułów oświetleniowych oraz artykułów gospodarstwa domowego. Budynek, w którym świadczono usługi gastronomiczne nie był nigdy wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki, nie był amortyzowany, a jedynie koszty eksploatacji stanowiły koszty podatkowe. Podstawą korzystania przez Spółkę cywilną Firma Handlowo-Usługowa s.c. S i W W z przedmiotowej nieruchomości była umowa użyczenia zawarta pomiędzy spółką a każdym ze wspólników oraz małżonkami wspólników - EW oraz AW. W dniu 10 marca 2015 r. SW oraz AW małż. W, WW oraz EW małż. W aktem notarialnym (repertorium A nr .....) dokonali sprzedaży całości przysługujących im udziałów wynoszących po 27/539 (dwadzieścia siedem pięćset trzydziestych dziewiątych) części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej, na których to udziałach znajduje się budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 116,00 m2 (sto szesnaście 00/100) i powierzchni użytkowej handlowej, usytuowanej w połowie w piwnicy - 114,70 m2 (sto czternaście 70/100), w części w stanie surowym zamkniętym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy sprzedaż udziałów w części nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej na których to udziałach znajduje się budynek mieszkalno-usługowy wykorzystywany do działalności gospodarczej, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych a stanowiący majątek prywatny wspólników Spółki i ich żon podlega opodatkowaniu jak przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z treścią przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dochód ze sprzedaży udziałów w części nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej na których to udziałach znajduje się budynek mieszkalno-usługowy wykorzystywany do działalności gospodarczej, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych a stanowiący majątek prywatny wspólników Spółki cywilnej i ich żon, podlega opodatkowaniu właściwym dla źródła przychodów opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. sprzedaż składników majątkowych spełniających kryteria środka trwałego, podlegającego co do zasady ujęciu w ewidencji środków trwałych, przy czym powyższe dotyczy sprzedaży nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Natomiast, jak wynika z pkt 2 objaśnień wstępnych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Z przedstawionego stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że część mieszkalna przedmiotowego budynku stanowi 116,00 m2 natomiast część usługowa stanowi 114,70 m2. W związku z powyższym, ponad 50% powierzchni całkowitej budynku stanowi budynek mieszkalny, zatem w świetle cytowanych przepisów przedmiotowy budynek w całości jest budynkiem mieszkalnym. Wobec tego, przychód ze sprzedaży udziałów wynoszących 27/539 (dwadzieścia siedem pięćset trzydziestych dziewiątych) części terenu zabudowy mieszkalnej, na których to udziałach usytuowany jest budynek mieszkalno-usługowy nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie :

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponieważ okres czasu pomiędzy końcem roku, w którym dokonano nabycia przedmiotowej nieruchomości – 6 sierpnia 2003 r. a datą sprzedaży – 10 marca 2015 r. jest ponad pięcioletni, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jak podaje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (pkt 8):
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  3. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Tut. Organ zauważa, że stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 3 cyt. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, mających charakter mieszkalny, zastosowanie znajduje przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy.

W odniesieniu do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że stosownie do treści art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego, należy odwołać się w tym przypadku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Jak wynika z pkt 2 objaśnień wstępnych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli zatem, przedmiotem odpłatnego zbycia jest budynek mieszkalny, jego część lub udział w takim budynku, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu, grunt lub udział w gruncie albo prawo użytkowania wieczystego gruntu lub udział w takim prawie, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w takim prawie oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie, to wówczas przychody uzyskane z tej umowy sprzedaży nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 6 sierpnia 2003 r. aktem notarialnym Wnioskodawca nabył udział wynoszący 27/539 we współwłasności nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej, który to udział zabudowany jest budynkiem mieszkalno-usługowym o zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej części mieszkalnej 116,00 m2, powierzchni użytkowej handlowej, usytuowanej w połowie w piwnicy - 114,70 m2, w części w stanie surowym zamkniętym. Drugim nabywcą, na zasadach współwłasności po 1/2 udziałów, był brat Wnioskodawcy, z którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Udział brata Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości jest analogiczny jak udział Wnioskodawcy - 27/539 we współwłasności nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym. Księga wieczysta nieruchomości - dział drugi - w pozycji właściciel zawiera następujący wpis: „WW oraz EW małżonkowie W - na prawach ustawowej wspólności w 1/2 części; SW oraz AW małżonkowie W - na prawach ustawowej wspólności w 1/2 części”. Część usługowa budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywana była na potrzeby działalności gastronomicznej prowadzonej w ramach Spółki cywilnej, w której to Spółce udziały wspólników w zyskach i stratach są równe i wynoszą po 50%. Działalność gastronomiczna stanowiła jeden z przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej spółki, zaprzestanie świadczenia usług gastronomicznych w dniu 30 czerwca 2011 r. nie spowodowało likwidacji działalności gospodarczej spółki cywilnej. Działalność gospodarcza Spółki ogranicza się obecnie do sprzedaży artykułów oświetleniowych oraz artykułów gospodarstwa domowego. Budynek, w którym świadczono usługi gastronomiczne nie był nigdy wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki, nie był amortyzowany, a jedynie koszty eksploatacji stanowiły koszty podatkowe. Podstawą korzystania przez spółkę cywilną z przedmiotowej nieruchomości była umowa użyczenia zawarta pomiędzy spółką a każdym ze wspólników oraz małżonkami wspólników spółki - EW oraz AW. W dniu 10 marca 2015 r. SW oraz AW małż. W, WW oraz EW małż. W. aktem notarialnym dokonali sprzedaży całości przysługujących im udziałów wynoszących po 27/539 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości - terenu zabudowy mieszkalnej, na których to udziałach znajduje się budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 116,00 m2 i powierzchni użytkowej handlowej, usytuowanej w połowie w piwnicy - 114,70 m2.

W odniesieniu do skutków podatkowych sprzedaży udziałów w części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, wykorzystywanym w działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że nie będzie ona skutkowała powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej z uwagi na mieszkalny charakter tej nieruchomości. Jak bowiem wynika z treści art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku oraz gruntu lub udziału w gruncie związanych z tym budynkiem nie skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Co więcej, należy zwrócić uwagę na przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, który formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło nie w wykonywaniu działalności gospodarczej i po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe przepisy tut. Organ wskazuje, że sprzedaż w 2015 r. przez Wnioskodawcę udziałów w nieruchomości nie będzie skutkować powstaniem przychodu ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpi ona po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości.

Jednocześnie należy dodać, że Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego stwierdził, że osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Jednakże w odniesieniu do kwestii będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej nie można mówić – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – o zwolnieniu z opodatkowania. Aby bowiem dane świadczenie mogło korzystać ze zwolnienia, to musi zostać zaliczone do przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej. Natomiast w przedmiotowej sprawie, sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu. Powyższe nie miało jednak wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku w kontekście zadanego pytania, w szczególności oparł się na podanej w opisie stanu faktycznego oraz we własnym stanowisku Wnioskodawcy informacji, że część mieszkalna przedmiotowego budynku stanowi 116,00 m2, natomiast część usługowa stanowi 114,70 m2. W związku z powyższym ponad 50% powierzchni całkowitej budynku stanowi budynek mieszkalny. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem istniejący stan faktyczny różni się od opisu przedstawionego we wniosku, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki osobowej oraz ich małżonków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość mieszkalna
IPPP1/4512-437/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPP1/4512-688/15/ES | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
IPTPB1/4511-829/15-2/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.