IPTPB1/4511-728/15-2/MAP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie najmu nieruchomości i ruchomych składników majątku
IPTPB1/4511-728/15-2/MAPinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. najem
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości i ruchomych składników majątku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki szkła, będąc czynnym podatnikiem VAT oraz świadcząc usługi i dostawy towarów, względem których nie stosuje się zwolnionej stawki VAT. Planuje On wniesienie zorganizowanej części posiadanego przedsiębiorstwa do nowoutworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego tejże Spółki. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą przede wszystkim wierzytelności, zapasy (materiały, towary, produkty gotowe), wyposażenie biura (biurka, szafy, komputery), know-how w postaci dokumentacji procesu produkcyjnego i część maszyn. Tak zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych zachowa funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi jego składnikami, spełniając definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz w art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851) oraz w art. 5a pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Pracownicy aktualnie zatrudnieni u Wnioskodawcy, przejdą w trybie transferu pracowniczego, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy, do nowoutworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wejdą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej przedmiotem wskazanej transakcji - nieruchomości, na których zlokalizowany jest zakład produkcyjny w ...i część parku maszynowego, których właścicielem jest i nadal pozostanie Wnioskodawca. Zaprzestanie On uzyskiwania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z podjęciem aktywności gospodarczej w tym zakresie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostając właścicielem nieruchomości i maszyn Wnioskodawca zamierza wynajmować je nowoutworzonej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Będąc jednym ze wspólników tejże Spółki, nie będzie On uczestniczył w jej zarządzaniu, a jedynie pobierał ewentualną dywidendę. Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnej zorganizowanej aktywności gospodarczej. Planuje potraktować przychody z najmu oraz ewentualne dywidendy z nowo-utworzonej Spółki, jako uzupełnienie dochodów z przyszłej emerytury. Spółka wynajmując maszyny i nieruchomości uiszczała będzie Wnioskodawcy czynsz najmu według rynkowych wartości tego rodzaju usług. Wnioskodawca zamierza zmienić formę opodatkowania z aktualnej na zasadach ogólnych (księgi rachunkowe) - na formę zryczałtowaną, o której mowa w art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego. Wnioskodawca jednak nadal będzie wykonywał czynności opodatkowane w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. będzie świadczył odpłatne usługi najmu. W ten sposób, nadal pozostając podatnikiem podatku od towarów i usług nie zostaną spełnione względem Niego przesłanki z art. 14 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy. Zatem nie zaistnieje konieczność opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Po dokonaniu wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o czym mowa powyżej, Wnioskodawca nie będzie już posiadał żadnych towarów, względem których dokonał odliczenia podatku VAT, a które wskutek zmiany prowadzonej działalności z działalności gospodarczej w zakresie obróbki szkła na najem, nie będą już służyły działalności opodatkowanej. Innymi słowy, w posiadaniu Wnioskodawcy pozostaną jedynie te składniki majątkowe, które służyły i nadal będą służyć działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wszelkie zatem pozostałe w Jego posiadaniu aktywa (nieruchomości, maszyny) będą przedmiotem najmu, jako usługi opodatkowane VAT, zaś wszelkie inne aktywa wykorzystywane aktualnie do prowadzonej działalności gospodarczej - staną się przedmiotem aportu do Spółki kapitałowej, jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o czym mowa powyżej. W ten sposób nie zaistnieje konieczność dokonywania korekt w zakresie naliczonego podatku od towarów i usług, w związku z utratą prawa do odliczenia wskutek niezwiązania zakupu ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychody z najmu nieruchomości i części maszyn przez Wnioskodawcę przyszłej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie On posiadał część udziałów, mogą zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Niego przychody z najmu nieruchomości i najmu części maszyn, mogą zostać opodatkowane na zasadach z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Istotą opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest niepowiązanie czynności najmu z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr IBPBI/1/415-131/10/BK). Wykluczeniu z możliwości opodatkowania podatkiem zryczałtowanym podlegać będzie zatem taki rodzaj usługi najmu, który wykonywany będzie w sposób profesjonalny, zorganizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zamierza całkowicie zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, zastrzegając sobie przychody z najmu, jako uzupełnienie posiadanych źródeł przychodu. Zasadniczym elementem odróżniającym przychody z najmu od przychodów z działalności gospodarczej jest to, że w przypadku najmu źródłem przychodu jest umowa, zaś w przypadku działalności gospodarczej oprócz samej umowy, w grę wchodzi zorganizowana struktura organizacyjna, generująca koszty i zapewniająca przychody. W opisanym przypadku, jedyny elementem przychodu będzie sama umowa najmu, zatem spełniona zostanie przesłanka z art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podobne stanowisko wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2010 r., Nr ILPB1/415-978/10-2/Agr oraz w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2011 r., Nr ILPB1/415-150/11-4/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Jednocześnie za działalność gospodarczą, zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem, przy czy czym każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem istotnych okoliczności danej sprawny. Oznacza to, że w przypadku kiedy nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej (stanowiła składnik majątku z nią związany), aby przychód z najmu mógł być zaliczony do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nieruchomość ta musi być nie tylko uprzednio skutecznie wycofana z tej działalności, ale przede wszystkim przychody z najmu, nie mogą być uzyskiwane w warunkach spełniających definicję działalności gospodarczej określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz po trzecie, w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 1. jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 2. wykonywana jest w sposób ciągły. Jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności, celem osiągnięcia dochodu, np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter. Przy czym o ciągłości nie przesądza wynajmowanie danej nieruchomości przez kilka lat, lecz powtarzalność podejmowanych działań,
 3. prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy podatnik dokonał jej rejestracji, czy też formalnej likwidacji.

Dlatego też nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowane nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest dzierżawa lub najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przy czym, warunkiem skorzystania z ryczałtowej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jednakże, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W pozycji 28 tego załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast stawka ryczałtu 8,5% – stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy – dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (m.in. z najmu poza działalnością gospodarczą).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki szkła. Planuje On wniesienie zorganizowanej części posiadanego przedsiębiorstwa do nowoutworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego tejże Spółki. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą przede wszystkim wierzytelności, zapasy (materiały, towary, produkty gotowe), wyposażenie biura (biurka, szafy, komputery), know- how w postaci dokumentacji procesu produkcyjnego i część maszyn. Pracownicy aktualnie zatrudnieni u Wnioskodawcy, przejdą w trybie transferu pracowniczego, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy, do nowoutworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nie wejdą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej przedmiotem wskazanej transakcji - nieruchomości, na których zlokalizowany jest zakład produkcyjny i część parku maszynowego – ich właścicielem pozostanie nadal Wnioskodawca. Zaprzestanie On uzyskiwania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z podjęciem aktywności gospodarczej w tym zakresie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostając właścicielem nieruchomości i maszyn Wnioskodawca zamierza wynajmować je nowoutworzonej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Będąc jednym ze wspólników tejże Spółki, nie będzie On uczestniczył w jej zarządzaniu, a jedynie pobierał będzie ewentualną dywidendę. Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnej zorganizowanej aktywności gospodarczej.

Podkreślić raz jeszcze należy, że decydujące znaczenie dla zakwalifikowania przychodów z najmu nieruchomości do właściwego źródła ma przede wszystkim to, czy najem spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy podstawowe znaczenia ma sposób wykonywania tego najmu – a więc profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter dokonywanych czynności oraz prowadzenie najmu na własny rachunek i ryzyko.

Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz opisane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług, który nie jest przedsiębiorcą, a nie będzie On zawierał umów najmu w warunkach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to będzie miał prawo do zaliczenia przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości oraz ruchomych składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów. W takim przypadku będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego.

Zastrzec jednak należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest badanie i ustalanie, czy najem wskazanych przez Wnioskodawcę nieruchomości nie wypełnia znamion prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczna jest bowiem analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, a to stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Tutejszy Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje indywidualne Organ opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku zdarzenie przyszłe i przyjmuje argumenty podnoszone przez Wnioskodawcę bez ich weryfikowania. Nie można jednak wykluczyć, że właściwy organ podatkowy prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.