IPTPB1/415-315/12-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy uzyskane przychody ze sprzedaży zegarków, których okres używania przez Wnioskodawczynię wynosi powyżej 6miesięcy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2012 r. (data wpływu 25 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży zegarków z prywatnej kolekcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży zegarków z prywatnej kolekcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest kolekcjonerem zegarków. Zakupów dokonuje na użytek prywatny, najczęściej poprzez serwis aukcyjny eBay z USA. Wszystkie zegarki, które kupuje są używane. Wnioskodawczyni traktuje to jako hobby. Średni okres używania przez Nią zegarka to rok – 2 lata. Po tym okresie zegarek zostawia w kolekcji lub sprzedaje, a w jego miejsce kupuje kolejny. Zegarki, które chce wymienić, sprzedaje poprzez serwis Allegro, sporadycznie poza serwisem. Zwykle jest to kilka sztuk w roku.

Ponieważ w 2012 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wcześniej planowany remont domu, dlatego w 2011 r. zdecydowała się sprzedać większą ilość posiadanych zegarków, aby uzyskane środki przeznaczyć na wydatki związane z remontem.

Sprzedanych zostało 21 sztuk zegarków: 15 sztuk poprzez Allegro i 6 sztuk poza serwisem aukcyjnym. Wszystkie były używane przez Wnioskodawczynię przez okres powyżej 6 miesięcy.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż zegarków nie stanowi dla Niej źródła utrzymania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskane przychody ze sprzedaży zegarków, których okres używania przez Wnioskodawczynię wynosi powyżej 6 miesięcy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskane ze sprzedaży osobistych rzeczy używanych (zegarków) powstają po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Dodaje, iż w przypadku, gdy sprzedaż nie następuje w wyniku wykonywania działalności gospodarczej to nie stanowi źródła przychodu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym sprzedaż ta nie powoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 wyżej powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, obowiązek podatkowy powstanie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas będzie ona posiadać znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; w związku z tym przychody uzyskane z tego tytułu zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy.

We wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawczyni wskazała, iż kolekcjonuje zegarki. Na użytek prywatny kupuje zegarki używane, a po okresie używania ich, średnio przez okres roku do dwóch lat, zegarek pozostawia w kolekcji, bądź sprzedaje, a w jego miejsce kupuje nowy. Zwykle jest to kilka sztuk w roku. Z uwagi na planowany remont mieszkania w 2011 r. sprzedała 21 sztuk zegarków; wszystkie były przez Nią używane przez okres powyżej 6 miesięcy.

Wnioskodawczyni wskazała, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a sprzedaż zegarków nie stanowi dla Niej źródła utrzymania.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy sprzedaż zegarków z prywatnej kolekcji stanowiącej własność Wnioskodawczyni nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, tj. nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dokonane czynności należy zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy ruchomych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy.

W związku z tym, w sytuacji, gdy sprzedaż zegarków z kolekcji nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonana przez Wnioskodawczynię po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tychże zegarków, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku, zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę, czy sprzedaż zegarków z kolekcji nie jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa są wyłącznie przepisy prawa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.