IPPB1/4511-448/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Kierując się treścią wniosku, a zwłaszcza zawartego w nim oświadczenia, że przedmioty należące do kolekcji Wnioskodawca posiadał od wielu lat - stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład kolekcji – w związku z tym, że zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danego dzieła - nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
IPPB1/4511-448/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż rzeczy
 2. zbycie rzeczy
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży dzieł sztuki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży dzieł sztuki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem Szwajcarii (oraz szwajcarskim rezydentem podatkowym), uznanym w środowisku międzynarodowym kolekcjonerem sztuki współczesnej i marszandem, urodzonym i wychowanym w Polsce. Wnioskodawca zajmuje się również propagowaniem sztuki i działalnością kuratorską. W ramach swojej działalności społecznej udostępnił m.in. część swojej prywatnej kolekcji sztuki Muzeum, w 2008 r. W 2010 r. Wnioskodawca został odznaczony medalem „X”.

Wnioskodawca jest udziałowcem dwóch spółek kapitałowych z siedzibą w Austrii i Szwajcarii, których przedmiotem działalności jest działalność wystawiennicza i obrót dziełami sztuki. Wnioskodawca prowadził też dotąd osobiście na terenie Niemiec działalność gospodarczą polegającą na obrocie dziełami sztuki współczesnej w ramach prowadzonej od 1988 roku galerii sztuki. Oczywiście sprzedaż i zakup dzieł sztuki w ramach tej działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech następuje również w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wnioskodawca przenosi jednak tę działalność do wskazanej wyżej spółki kapitałowej z siedzibą w Austrii, a co za tym idzie stanowić ona będzie filię przedsiębiorstwa spółki austriackiej. Wnioskodawca kończy zatem prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i nie zamierza jej dalej prowadzić ani w Niemczech, ani w żadnym innym kraju.

Wnioskodawca pozostaje wraz ze swoją małżonką we wspólnocie majątkowej małżeńskiej na podstawie przepisów prawa niemieckiego. Wnioskodawca planuje obecnie sprowadzenie się na stałe do Polski. W tym celu Wnioskodawca dokonał już wraz z małżonką zakupu nieruchomości na terenie Polski.

W związku z przeprowadzką Wnioskodawca ma zamiar przenieść na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów osobistych. W następstwie osiedlenia się w Polsce Wnioskodawca zyska zatem status osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz 1 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j.: Dz.U.2012.361 ze zm., dalej „UPDOF”).

Wnioskodawca nie prowadzi i nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wnioskodawca z uwagi na swoją pasję, jaką jest sztuka współczesna, posiada również prywatną kolekcję dzieł sztuki, w skład której wchodzą dzieła, które nie stanowią majątku związanego z prowadzoną dotąd na terenie Niemiec działalnością gospodarczą.

Prywatna kolekcja Wnioskodawcy powstawała na przestrzeni wielu lat i jej skład nie jest stały - Wnioskodawca od czasu do czasu nabywa do swej kolekcji nowe dzieła sztuki, jak też z uwagi na osobiste preferencje Wnioskodawcy niektóre z dzieł wchodzących w skład kolekcji są przez niego zbywane. Wnioskodawca chce bowiem zachować odpowiedni rozmiar swojej kolekcji, jednocześnie utrzymując jej możliwie najwyższą wartość kolekcjonerską.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości część dzieł sztuki wchodzących w skład jego prywatnej kolekcji będzie sprzedawana. Sprzedaż dzieł sztuki wynikać będzie przede wszystkim z opisanego wyżej charakteru kolekcji, tzn. dzieła sprzedawane będą z uwagi na potrzebę zarządu kolekcją w sposób zapewniający jej rozsądny rozmiar oraz walory kolekcjonerskie zbioru, takie jak trafność selekcji poszczególnych dzieł. Przykładowo, Wnioskodawca może postanowić sprzedać w danym momencie jedno lub kilka posiadanych dzieł sztuki, by dokonać w ich miejsce zakupu bardziej wartościowego dzieła, albo z tego powodu, że pojawi się możliwość sprzedaży danego dzieła za dobrą cenę, lub też postanowi w ogóle wyłączyć dane dzieło lub dzieła ze swojej prywatnej kolekcji.

Wnioskodawca przewiduje, że w przypadku elementów prywatnej kolekcji sprzedaż poszczególnych dzieł nastąpi w każdym wypadku najwcześniej po upływie połowy roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danego dzieła. Oczywiście nie można całkowicie wykluczyć, że sprzedaż danego dzieła nastąpi przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym to dzieło zostało nabyte, ale Wnioskodawca nie planuje takich sprzedaży, gdyż jego celem jest posiadanie tych dzieł, a nie ich sprzedaż. Zasadniczym celem Wnioskodawcy w odniesieniu do prywatnej kolekcji jest tworzenie i posiadanie określonego zbioru dzieł sztuki dla zaspokajania potrzeb osobistych i pasji, a nie dokonywanie sprzedaży tych dzieł w celu osiągnięcia zysku. Ewentualna sprzedaż ma służyć w tym przypadku wyłącznie temu powyższemu celowi, wspomagać kolekcjonowanie, a w szczególności prowadzić do podniesienia walorów artystycznych tego zbioru.

Bez wątpienia doskonała kolekcja łączy w sobie nie tylko walory artystyczne, ale też komercyjne i często sprzedaż dzieła wchodzącego w skład takiej kolekcji wiąże się z osiągnięciem zysku, ale zysk ten nie jest w tym przypadku zasadniczym celem dokonywanej sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody, które Wnioskodawca uzyska wraz z małżonką (w części przypadającej na niego zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOF) w wyniku sprzedaży dzieł sztuki wchodzących w skład prywatnej kolekcji, w okolicznościach przedstawionych w i opisie zdarzenia przyszłego będą stanowić dla Wnioskodawcy przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - UPDOF, to jest z prowadzenia działalności gospodarczej czy też przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, to jest z tytułu odpłatnego zbycia określonych rzeczy lub praw...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, które uzyska on wraz z małżonką (w części przypadającej na niego zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOF) w wyniku sprzedaży niektórych składników prywatnej kolekcji dzieł sztuki w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku nie będą stanowiły dla niego ani przychodu ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF, to jest z prowadzenia działalności gospodarczej, ani ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z ust. la tego artykułu, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów , życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji | podatkowej zaniechano poboru podatku.

W katalogu źródeł przychodu zawartym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy jako odrębne źródła przychodu | wyszczególniono:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • odpłatne zbycie składników majątkowych.

W myśl art. 5a pkt 6 UPDOF działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane: przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOF źródłem przychodów, zastrzeżeniem ust. 2 jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOF przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika : określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

 • nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że czynności związane ze sprzedażą dzieł - sztuki wchodzących w skład jego prywatnej kolekcji, nie będą nosiły znamion prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przytoczonej powyżej definicji, zawartej w art. 5a pkt 6 UPDOF.

Opisane powyżej, potencjalne transakcje sprzedaży dzieł sztuki nie będą bowiem miały charakteru zarobkowego, zorganizowanego ani ciągłego. Taki charakter można przypisać jedynie działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej dotychczas na terenie Niemiec. Obecnie natomiast Wnioskodawca zaprzestaje w ogóle prowadzenia osobiście działalności gospodarczej, pozostając jedynie udziałowcem spółek kapitałowych.

Ponadto dzieła sztuki z prywatnej kolekcji Wnioskodawcy nie zostały nabyte w celach zarobkowych, lecz w celach i kolekcjonerskich.

W opisanej sytuacji została zatem spełniona pierwsza z przesłanek powstania przychodu ze źródła przychodów wspomnianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOF.

Natomiast transakcje, które mogą nastąpić w przyszłości w przedstawionych wyżej okolicznościach będą dokonane po upływie co najmniej pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danego dzieła, w związku z czym transakcje te nie będą spełniać drugiej z przesłanek koniecznych do osiągnięcia przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d UPDOF.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu także wskazać, że środki uzyskane ze sprzedaży nie będą w jego ocenie także powodowały powstania przychodu ze źródła opisanego w art. 10 ust. 1 pkt UPDOF, gdyż jak już wskazano wyżej, opisane transakcje nie będą spełniać przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 UPDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, iż środki uzyskane z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nie zostaną w wyżej opisanych okolicznościach osiągnięte przychody ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust 1 pkt 8 UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W katalogu źródeł przychodu zawartym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy jako odrębne źródła przychodu wyszczególniono:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • odpłatne zbycie rzeczy.

W myśl art. 5a pkt 6 wyżej powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)– c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wskazać jednak należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę, by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze - dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie - działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz po trzecie - w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 • jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • wykonywana jest w sposób ciągły. Jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter.
 • prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Jeżeli więc rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku zbycie rzeczy spełnia przesłanki uznania ich za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winno zostać rozliczone na zasadach właściwych dla tej działalności.

Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest szwajcarskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca planuje obecnie sprowadzenie się na stałe do Polski oraz przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów życiowych. Wnioskodawca prowadził dotąd osobiście na terenie Niemiec działalność gospodarczą polegającą na obrocie dziełami sztuki współczesnej. Wnioskodawca posiada również prywatną kolekcję dzieł sztuki, w skład której wchodzą dzieła, które nie stanowią majątku związanego z prowadzoną dotąd na terenie Niemiec działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości część dzieł sztuki prywatnej kolekcji, która powstawała na przestrzeni wielu lat będzie sprzedawana. Wnioskodawca przewiduje, że w przypadku elementów prywatnej kolekcji sprzedaż poszczególnych dzieł nastąpi w każdym wypadku najwcześniej po upływie połowy roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danego dzieła.

Biorąc zatem pod uwagę treść wniosku należy przyjąć, że prowadzone przez Wnioskodawcę w przyszłości czynności sprzedaży przedmiotów objętych kolekcją należy zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy ruchomych, która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykazał bowiem, że zasadniczym celem w odniesieniu do prywatnej kolekcji jest tworzenie i posiadanie określonego zbioru dzieł sztuki dla zaspokajania potrzeb osobistych i pasji, a nie dokonywanie sprzedaży tych dzieł w celu osiągnięcia zysku. Ewentualna sprzedaż ma służyć w tym przypadku wyłącznie temu powyższemu celowi, wspomagać kolekcjonowanie, a w szczególności prowadzić do podniesienia walorów artystycznych tego zbioru.

W konsekwencji, kierując się treścią wniosku, a zwłaszcza zawartego w nim oświadczenia, że przedmioty należące do kolekcji Wnioskodawca posiadał od wielu lat - stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład kolekcji – w związku z tym, że zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danego dzieła - nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Jednocześnie organ podatkowy wyjaśnia, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.