ILPB2/4511-1-487/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
ILPB2/4511-1-487/15-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. sieć wodno-kanalizacyjna
 2. urządzenie
 3. zwrot kosztów
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-487/15-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 11 sierpnia 2015 r., skutecznie doręczono dnia 14 sierpnia 2015 r., zaś w dniu 24 sierpnia 2015 r. (data nadania 19 sierpnia 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną (małżeńska wspólność majątkowa) w trakcie budowy domu jednorodzinnego, w celu zaspokojenia dostawy wody i odprowadzania ścieków, zwrócili się w 2011 roku z prośbą o uzgodnienie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do PSp. z o.o. zaspokajającego zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wcześniej, tj. 25 marca 2011 roku Wnioskodawca opłacił i otrzymał warunki techniczne na wykonanie przyłącza i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od ww. spółki. Wnioskodawca poniósł również koszty projektu na budowę sieci wodociągowej w kwocie 2 300 zł. Sp. z o. o. dokonało uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej. Dnia 31 maja 2011 r. zostało wydane pozwolenie na budowę sieci. Dnia 6 czerwca 2012 roku został złożony wniosek do urzędu miasta i gminy o pomoc w przyśpieszeniu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej pod potrzeby powstającego budynku mieszkalnego. Dnia 9 lipca 2012 roku Spółka poinformowała Wnioskodawcę, że rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wskazanej działki nie jest ujęta w planie rozwoju i modernizacji Spółki na lata 2012-2014 ze względu na brak środków finansowych. W związku z otrzymaną odpowiedzią, po wcześniejszych uzgodnieniach z przedstawicielami Spółki, Wnioskodawca podjął się budowy sieci wodociągowej na własny koszt. W wyniku zaistniałej sytuacji dnia 8 października 2012 r. zawiadomił powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej przebiegającej przez działki oraz przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w budowie”. Wykonanie zadania zostało zlecone Sp. z o.o. ze względu na doświadczenie w wykonywaniu tego typu inwestycji.

Dnia 31 października 2012 Wnioskodawca zawarł z Sp. z o. o. umowę na wykonanie i przekazanie sieci wodociągowej. W umowie tej wskazano jako Wykonawcę Sp. z o.o., jako Inwestora - Wnioskodawcę. Inwestor w umowie oświadczył, że posiada projekt budowlany sieci wodociągowej, warunki techniczne wydane na sieć przez Sp. z o. o. oraz uzyskał pozwolenie na budowę sieci z dnia 31 maja 2011 r. Na tej podstawie zlecił Spółce wybudowanie sieci wodociągowej, a Wykonawca zobowiązuje się tą sieć wybudować oraz w następstwie czasu przejąć na własność. Obydwie strony zobowiązały się działać wspólnie przy realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem budowy, Inwestor zobowiązał się wpłacić na rzecz Spółki zaliczkę w kwocie 8 500,00 zł, która miała pokryć wartość wynagrodzenia za odpłatne przeniesienie sieci (zaliczka została wpłacona dnia 25 września 2012 r. na podstawie faktury). Po wybudowaniu sieci i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, Inwestor zgodnie z umową przeniósł na Wykonawcę prawo własności sieci wraz z całą dokumentacją techniczną. W załączeniu przedstawiono umowę z dnia 31 października 2012 roku.

Dnia 10 września 2013 r. Komisja Odbiorcza w składzie: przedstawiciel Wykonawcy i Inwestor, przeprowadziła odbiór techniczny przyłącza wody i podpisała protokół odbioru końcowego, co stanowiło podstawę pisemną zakończenia inwestycji. Dnia 24 stycznia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Sp. z o.o. a Inwestorem, w której szczegółowo zawarto warunki rozliczenia z tytułu budowy i przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na rzecz Spółki. Do umowy został dołączony protokół przekazania dokumentów dotyczących budowy sieci wodociągowej. Dlatego też Wnioskodawca nie posiada wszystkich dokumentów dotyczących inwestycji. W par. 1 pkt 3 strony oświadczyły, że Spółka wykonała sieć siłami własnymi przy udziale finansowym Inwestora w kwocie 8 500 zł. Następnie prawo własności przysługuje Spółce od dnia 10 września 2013 r., na podstawie umowy z dnia 31 października 2012 r. oraz protokołu odbioru końcowego. W umowie opisano również sposób rozliczenia wpłaconej 25 września 2012 r. zaliczki na zakup materiałów w kwocie 8 500 zł w następujący sposób:

2500 zł zostało przeksięgowane na należność z tytułu opłaty za dostarczoną wodę (kompensata), pozostała kwota 6000 zł - zwrócona na konto Inwestora. Zwrot kwoty 6000 zł zamknął roszczenia Inwestora w stosunku do Spółki oraz potwierdził przeniesienie własności sieci na Spółkę za wynagrodzeniem.

W 2015 roku Wnioskodawca otrzymał PIT-8C za 2014 od Sp. z o.o., w którym określono rodzaj przychodu w poz. 24 (z tytułu przeniesienia własności sieci) na kwotę 6000 zł.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca wskazał następujące terminy:

 • data przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do Sp. z o.o. – 10 września 2013 r. - zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 10 września 2013 r. oraz paragrafem 4 pkt 1 i 3 umowy z dnia 31 października 2012 r.
 • ostateczna data odpłatnego zbycia (przekazania) – 31 stycznia 2014 r. (zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 ust. 2, pkt 2 umowy z dnia 24 stycznia 2014 r.).

Procedura odpłatnego zbycia (przekazania) sieci składała się z kilku etapów:

 • wybudowanie sieci i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dnia 10 września 2013 r.
 • przekazanie dokumentów dotyczących budowy sieci wodociągowej - dnia 24 stycznia 2014 r.
 • zapłata wynagrodzenia za nabycie własności sieci - (zgodnie z umową z dnia 31 stycznia 2014 r., faktyczny termin zapłaty – 3 lutego 2014 r.), która w całości wyczerpała roszczenia Inwestora w stosunku do Sp. z o. o. z tytułu przeniesienia własności sieci wodociągowej.

Przyłączenie do sieci nastąpiło przed odpłatnym przekazaniem sieci Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w oparciu o opisany stan faktyczny Wnioskodawca prawidłowo odniósł się do przepisów podatkowych, uwzględniając w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 rok w poz. 82 kwotę poniesionych kosztów związanych z budową sieci i odpłatnym jej przekazaniem do wysokości wykazanych przychodów (tj. 6 000 zł)...
 2. Czy koszty te powinny być uwzględnione w wyższej kwocie, tj. 10 951,20 zł (obejmując warunki techniczne - 151,20 zł, koszty projektu na budowę sieci - 2300 zł oraz kwotę zaliczki na wykonanie sieci 8500 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odpłatne zbycie nie stanowiło przychodu z działalności gospodarczej i miało miejsce przed upływem 6 m-cy licząc od ostatniego dnia, w którym nabyto rzeczy (nabycie i przekazanie w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tj. 10 września 2013 r. sfinalizowane umową z dnia 24 stycznia 2014 roku). Zdaniem Wnioskodawcy, art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje gminie lub jej jednostkom organizacyjnym możliwość rozliczenia nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na wytworzenie na własny koszt urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Przepis ten stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne mogą przekazać je odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. W niniejszej sprawie Inwestor (czyli Wnioskodawca) przekazał wybudowane z własnych środków urządzenia wodociągowe Sp. z o.o., a Sp. z o. o. przyłączyło urządzenia do sieci i nabyło je na własność za odpowiednim wynagrodzeniem. W opisanym przypadku, Wnioskodawca zawarł stosowną umowę z Sp. z o.o., spełnił jej wszelkie warunki, a przedsiębiorca odpłatnie przejął urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, także wywiązując się z umowy (nie miał znaczenia tu fakt, że Sp. z o.o. było jednocześnie Wykonawcą w zakresie budowy sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego). Nabycie (wytworzenie) przez Wnioskodawcę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nastąpiło w miesiącu wrześniu 2013, w tym samym dniu - dniu podpisania protokołu odbioru końcowego nastąpiło ich zbycie i przekazanie na rzecz Sp. z o.o. Fizyczna zapłata za przekazanie sieci nastąpiła 3 lutego 2014 roku (po podpisaniu umowy finalizującej inwestycję i transakcję). Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przekazał odpłatnie urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne (po fizycznym połączeniu z siecią uzyskujące status samoistnej rzeczy ruchomej) i miał obowiązek wykazać przychód w poz. 81 PIT-36 za 2014, a tym samym miał prawo do pomniejszenia przychodu o koszty nabycia (koszty wytworzenia sieci) poniesione ze środków własnych i prawidłowo udokumentowane.

Tak więc Wnioskodawca w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 w poz. 81 ujął przychód w kwocie 6 000 zł oraz do tej wysokości koszty uzyskania przychodu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż koszty można ująć w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie jest to konieczne, gdyż wykazanie straty ze zbycia rzeczy nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 3a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: nie można w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych odliczyć straty z odpłatnego zbycia rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Dlatego też Wnioskodawca nie ujął kosztów w faktycznej wysokości, a jedynie do kwoty wykazanego przychodu.

W związku z powyższym nie powstało zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego. Cała transakcja nie spowodowała powstania dochodu, a tym samym pozostała neutralna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie innych niż nieruchomość rzeczy następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wybudował sieć wodociągowo – kanalizacyjną.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy, przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy, należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Jak wskazuje się w orzecznictwie (np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11): (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że przyłączenie do sieci do Sp. z o.o. nastąpiło dnia 10 września 2013 r., natomiast ostateczna data odpłatnego zbycia (przekazania) miała miejsce 31 stycznia 2014 r.

W przedmiotowej sprawie znajdzie zatem zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ mamy tu do czynienia z odpłatnym zbyciem rzeczy - w momencie zbycia, sieć wodociągowo-kanalizacyjna miała status rzeczy ruchomej, a odpłatne zbycie ww. sieci nastąpiło przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przyłączenie sieci do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ww. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Jednakże zgodnie z art. 9 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8.

Natomiast, w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
 • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,
 • zostały właściwie udokumentowane.

Uzyskany dochód wykazuje się w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w pozycji „inne źródła”, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłaca się różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalony dochód z ww. tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prawidłowo odniósł się do przepisów podatkowych, uwzględniając w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 rok kwotę poniesionych kosztów związanych z budową sieci i odpłatnym jej przekazaniem do wysokości wykazanych przychodów, a nie w kwocie wyższej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.