ILPB1/4511-1-243/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu.
ILPB1/4511-1-243/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. nieruchomości
 3. ryczałty
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem obu działalności gospodarczych jest sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z) - sprzedaż używanej odzieży.

Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jej wspólnicy są opodatkowani na podstawie art. 30c (liniówka) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Taką samą formę ksiąg i opodatkowania Wnioskodawca ma w jednoosobowej działalności gospodarczej. Zarówno spółka jak i Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT.

Żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży używanej PKD 47.79.Z., prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowana jest na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca wraz z małżonką jako osoby fizyczne nabyli w Boguszowie-Gorcach do majątku prywatnego następujące nieruchomości:

 • 27 października 1995 r. - działkę nr 703/8 zabudowaną pawilonem handlowym o pow. 74 m2,
 • 29 sierpnia 2008 r. - działkę nr 703/12 niezabudowaną o pow. 0,0432 ha,
 • 9 kwietnia 2010 r. - działkę nr 703/14 niezabudowaną o pow. 0,0071 ha.

Ww. działki zostały scalone w jedną o nr 1186 o pow. 0,0577, dla której jest prowadzona księga wieczysta. Od dnia 16 października 2009 r. małżonkowie mają ustrój rozdzielności majątkowej. Przedmiotowe nieruchomości stanowią ich majątek prywatny.

W pawilonie handlowym małżonka Wnioskodawcy w latach 2004-2006 prowadziła sprzedaż odzieży używanej i tam wskazywała miejsce prowadzenia działalności. Pawilon ten nie był wpisany do ewidencji środków trwałych w jej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe działki nie były nigdy związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Wnioskodawca wraz z małżonką na przedmiotowych działkach zamierza dokonać rozbiórki istniejącego pawilonu handlowego i wybudować nowy budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną. Dnia 10 października 2013 r. decyzją Starosty otrzymali pozwolenie na budowę budynku mieszkalno- usługowego.

Inwestycja finansowana będzie ze środków uzyskanych przez Wnioskodawcę i jego małżonkę z banku w ramach umowy kredytowej. Umowa kredytowa również nie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej małżonków tylko prywatnie.

Celem Wnioskodawcy i jego żony jest prywatny wynajem wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych, nie działając przy tym w charakterze przedsiębiorcy.

Wynajem nie będzie prowadzony w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej, w szczególności odbywać się będzie bez zatrudnienia pracownika, posiadania biura, zarządzania tymi nieruchomościami.

Nieruchomości nie będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy to w formie spółki cywilnej, czy też w jednoosobowych działalnościach prowadzonych przez Wnioskodawcę czy jego żonę. Nie będą również środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych.

Podkreślić należy, że umowy najmu nie będą zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Lokale mieszkalne i użytkowe powstałe po wybudowaniu przedmiotowego budynku, które będą przedmiotem umów najmu stanowić będą prywatną własność Wnioskodawcy oraz jego żony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód z wynajmu wybudowanej nieruchomości, będącej składnikiem prywatnego majątku Wnioskodawcy oraz jego żony, niewykorzystywanej na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki cywilnej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, ani też nie będącej przedmiotem wykorzystania przez małżonkę w jej działalności gospodarczej, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ściślej czy może być opodatkowany 8,5% stawką podatku zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Powyższe przepisy wskazują, że najem (dzierżawa) stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem (dzierżawa), który(a) prowadzony(a) jest w ramach działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu (dzierżawy) są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. la ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie, w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. la (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy).

Jednakże warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym, stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wnioskodawca uważa, że najem (dzierżawa) dla celów podatkowych może być traktowany(a) jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) lub jako odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6). Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu (dzierżawy), ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem (dzierżawę). Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym (wydzierżawionym) składnikiem majątkowym a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany (wydzierżawiany) składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu (dzierżawy) stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu (dzierżawy), do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy umowy najmu (dzierżawy) nieruchomości, z których Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będące przedmiotem wynajmu/dzierżawy nowej nieruchomości, nie będą składnikami majątku związanymi z prowadzonymi przez Wnioskodawcę lub jego małżonkę pozarolniczymi działalnościami gospodarczymi. Umowy najmu ww. nieruchomości, zostaną zawarte poza tymi działalnościami, wobec tego przychody z wynajmu ww. nieruchomości będą mogły być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, o ile spełnione zostaną wymogi związane z wyborem tej formy opodatkowania (złożeniem oświadczenia).

Zdaniem Wnioskodawcy, podkreślić należy, że przepisy nie zawierają warunków, co do zakresu (ilości, powierzchni itd.) najmu, które powodowałyby niemożliwość skorzystania z tej formy opodatkowania.

Wynajem (dzierżawa) stanowią odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, dlatego też bez względu na ilość, powierzchnię wynajmowanych nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do stosowania stawki 8,5% podatku ryczałtowego od uzyskanego przychodu. Zaś przychody z tego tytułu nie będą uważane za przychody z działalności gospodarczej. Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, możliwym jest skorzystanie z ryczałtowej formy opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

Wnioskodawca na potwierdzenie słuszności stanowiska wskazał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się m.in. na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Ponadto, konieczne jest również, aby był to jeden z rodzajów działalności wymienionych w lit. a-c) ww. przepisu.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W myśl art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.

Z treści art. 6 ust. 1b ww. ustawy wynika, że przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Jednakże zgodnie z art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, których przedmiotem jest sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - sprzedaż używanej odzieży. Żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży używanej. Wnioskodawca wraz z małżonką jako osoby fizyczne nabyli do majątku prywatnego nieruchomości: działkę zabudowaną pawilonem handlowym oraz dwie działki niezabudowane. Przedmiotowe nieruchomości stanowią ich majątek prywatny. W pawilonie handlowym małżonka Wnioskodawcy w latach 2004-2006 prowadziła sprzedaż odzieży używanej i tam wskazywała miejsce prowadzenia działalności. Przedmiotowe działki nie były nigdy związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Wnioskodawca wraz z małżonką na przedmiotowych działkach zamierza dokonać rozbiórki istniejącego pawilonu handlowego i wybudować nowy budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną. Celem Wnioskodawcy i jego żony jest prywatny wynajem wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych, nie działając przy tym w charakterze przedsiębiorcy. Wynajem nie będzie prowadzony w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej, w szczególności odbywać się będzie bez zatrudnienia pracownika, posiadania biura, zarządzania tymi nieruchomościami. Nieruchomości nie będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy to w formie spółki cywilnej, czy też w jednoosobowych działalnościach prowadzonych przez Wnioskodawcę czy jego żonę. Nie będą również środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych. Umowy najmu nie będą zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że przepisy powołanych ustaw nie regulują kwestii związanych z zasadami zawierania umów najmu, w tym także ilości nieruchomości, wielkości powierzchni, które mogą być przedmiotem tzw. najmu prywatnego. Liczba, wielkość i rodzaj wynajmowanych nieruchomości nie przesądzają o zakwalifikowaniu przychodów z najmu do określonego źródła przychodów. Istotny w tym zakresie jest charakter zawartych umów najmu nieruchomości, które nie stanowią składników związanych z działalnością gospodarczą oraz sposób wykonywania tego najmu. Jeżeli zatem najem prowadzony jest we własnym imieniu i na własne ryzyko, w sposób zorganizowany i ciągły, to wyczerpuje on znamiona działalności gospodarczej, co oznacza, że przychody uzyskiwane w ten sposób należy zakwalifikować do tego źródła przychodów. Jeśli natomiast najem nieruchomości niestanowiących składników związanych z działalnością gospodarczą nie wykazuje wskazanych cech, to przychody uzyskane z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów jakim jest najem określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności. W takim przypadku, zgodnie z treścią cytowanych wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane z najmu są kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro – co wskazał Wnioskodawca – najem wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych nie będzie prowadzony w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej, nieruchomości nie będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej czy w formie jednoosobowej działalności, umowy najmu nie będą zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy - to przychody uzyskane z najmu ww. lokali, będą stanowić źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, pod warunkiem złożenia w terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Ponadto odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.