ILPB1/415-1224/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu oraz zaliczenia otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej jako przychodu z najmu.
ILPB1/415-1224/14-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. najem
 3. opodatkowanie
 4. prawo do odliczenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania przychodów z najmu – jest prawidłowe,
 • zaliczenia otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej jako przychodu z najmu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu oraz zaliczenia otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej jako przychodu z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką dwóch kamienic w miejscu swojego zamieszkania. Drugim i jedynym współwłaścicielem jest jej mąż. Od zawsze są we wspólności majątkowej i nie zamierzają tego zmieniać. W obu kamienicach posiadają 10 mieszkań (w jednym z nich mieszkają) i jeden lokal użytkowy. Wynajmują je na nazwisko Wnioskodawczyni. Od całości przychodów odprowadza podatek dochodowy wyliczony na podstawie księgi podatkowej przychodów i rozchodów (zasady ogólne). Nigdy Zainteresowana nie prowadziła działalności gospodarczej w tym zakresie. W 2013 roku Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymali premię kompensacyjną i termoizolacyjną na docieplenie i izolację jednego z budynków z banku.

Zainteresowana nie jest podatnikiem VAT – jej przychody nigdy nie przekraczały kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody które Wnioskodawczyni opisała w części G wniosku są przychodami z najmu o których mówi artykuł 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nigdy nie traktowała swoich przychodów jako działalność gospodarczą – art. 10 ust. 1 pkt 3 i stosowała rozliczenia podatkowe na zasadach ogólnych tak jak wymagałaby tego działalność gospodarcza.

Uważa, że podejmowane przez nią czynności nie wyczerpują wszystkich przesłanek zawartych w art. 5a pkt 6 ustawy pdof o zorganizowanym i ciągłym sposobie uzyskiwania przychodów – czyli prowadzenia działalności gospodarczej. Działania Wnioskodawczyni nie mają charakteru systematycznego i ciągłego. Nie remontuje aktualnie ani nie rozbudowuje swoich nieruchomości. Naprawy drobne i usterki lokatorzy dokonują sami. Działania Wnioskodawczyni nie mają też charakteru zorganizowanego działania, które przypisywane jest działalności gospodarczej – chociażby pozyskiwanie nowych lokatorów. Korzystne umowy najmu zapewniają jej stałych lokatorów – nie zabiega w sposób zorganizowany o ich pozyskiwanie.

Przychody osiąga oczywiście w sposób stały i nieokazjonalny, ale jest to charakterystyka każdego wynajmu – dotycząca tak samo jednego mieszkania jak i kilku.

Zainteresowana uważa, że nie sposób wynajmować lokale ludziom bez zapewnienia im poczucia stabilności dla zawartych umów o najem.

Wnioskodawczyni nadmienia także, że jej stan zdrowia utrudnia angażowanie się w stałe i zorganizowane działanie na tym polu.

Uważa, że jej przychody są zaszeregowane w kategorii przychodów z najmu – art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej opodatkowania przychodów z najmu jest prawidłowe, w części zaliczenia otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej jako przychodu z najmu jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3, 6 i 9:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6),
 • inne źródła (pkt 9).

Pojęcie działalności zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych należy stwierdzić, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką dwóch kamienic, gdzie wynajmuje lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy. Zainteresowana nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wynajem przez Wnioskodawczynię lokali może stanowić odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów.

Reasumując, przychody uzyskane z tytułu umów najmu nieruchomości wskazanych we wniosku, jeżeli czynności te nie są wykonywane w warunkach charakterystycznych dla działalności gospodarczej, wynikających z omawianego art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą zostać zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w części dotyczącej opodatkowania przychodów z najmu stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do przychodów z najmu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej na docieplenie i izolację jednego z budynków z Banku Krajowego, wskazać należy, że przychód z otrzymanej premii nie jest przychodem z najmu lecz jest przychodem z tzw. „innych źródeł” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy a zatem również premię kompensacyjną i termoizolacyjną.

Jak wskazano powyżej istnieją odmienne źródła przychodu jak najem i inne źródła. Otrzymanie premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej na docieplenie i izolację jednego z budynków, wynika z faktu posiadania lokalu przez Wnioskodawczynię a nie jego wynajmu. W związku z powyższym otrzymanie ww. premii należy zaliczyć za przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Wobec powyższego w części dotyczącej zaliczenia otrzymanej premii kompensacyjnej i termoizolacyjnej jako przychodu z najmu należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.