IBPBII/2/4511-312/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
IBPBII/2/4511-312/15/MZMinterpretacja indywidualna
  1. odpłatne używanie
  2. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data otrzymania 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 16 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nabył 95 udziałów w P. Spółka z o.o. za kwotę 4.750,00 zł. W dniu 27 maja 2014 r. Wnioskodawca dokonał zbycia udziałów ww. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziałów zbytych przez Wnioskodawcę równała się wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie. Innymi słowy Wnioskodawca sprzedał udziały 6 miesięcy później po dacie nabycia za tę samą kwotę, za którą je nabył. Od wskazanych czynności został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie został uiszczony podatek dochodowy z tytułu sprzedaży udziałów. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Podobnie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie, określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. W związku z powyższym przepisem zastosowanie znajdzie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych podatek dochodowy wynosi 19%. Skoro jednak w art. 30b ust. 2 pkt 4 mowa jest o tym, że dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a kosztami uzyskania przychodu, to nie wystąpi podstawa opodatkowania. Będzie ona wynosiła zero, a w związku z tym podatek nie wystąpi.

Wnioskodawca wskazał, że stan faktyczny podany w rozpatrywanym wniosku jest zgodny z rzeczywistością, a wszystkie fakty podane przez niego należy uznać za udowodnione.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie przez Wnioskodawcę odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i osiągnięcie w rezultacie dochodu ze sprzedaży udziałów w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym w niniejszym stanie faktycznym Wnioskodawca taki podatek powinien uiścić...

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien on rozliczyć się tak, jak z każdego innego dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych, do których należy również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższą okolicznością Wnioskodawca uważa, że z tego tytułu należy do dnia 30 kwietnia następnego roku po wystąpieniu takiej transakcji złożyć odrębną deklarację PIT-38, w której wykaże się przychody, koszty i podatek od tej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy do takich samych źródeł jak przychody z kapitałów pieniężnych. Ponieważ jednak Wnioskodawca sprzedał udziały za taką samą kwotę, za którą je nabył, to w związku z tym należałoby przyjąć, że wydatki poniesione w celu objęcia udziałów, które stały się przedmiotem transakcji sprzedaży były równe przychodowi uzyskanemu z tego tytułu. W tej sytuacji, jeżeli można ustalić, że Wnioskodawca uzyskał przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale koszty poniesione w związku z ich zbyciem były równe przychodowi, to wówczas podatek dochodowy nie wystąpi. Wynika to z faktu, że podatek dochodowy powinien zostać wyliczony od różnicy, jaką stanowi wartość sprzedaży udziałów oraz wydatków poniesionych na ich nabycie. Ponieważ wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością równe są przychodowi uzyskanemu ze sprzedaży (zbycia) udziałów w tej spółce, w związku z tym udział został sprzedany za taką samą kwotę, za którą został nabyty a w takiej sytuacji nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu. Dochód ten będzie bowiem miał wartość zerową, a wartość zerowa nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2014 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy – dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy

art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przy czym art. 22 ust. 1f ww. ustawy reguluje sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych za wkład pieniężny należy stosować art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Powyższy przepis konkretyzuje, że to co było wydatkiem na nabycie (objęcie) udziałów, stanowi koszt uzyskania przychodów dopiero przy odpłatnym zbyciu tych udziałów a nie w momencie poniesienia owego wydatku.

Jednocześnie należy wskazać, że – zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy – podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów (PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 27 maja 2014 r. Wnioskodawca sprzedał udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość zbytych przez Wnioskodawcę udziałów równała się wydatkom poniesionym na ich nabycie.

Ustalając zatem dochód z kapitałów pieniężnych należy przychód obniżyć o wydatki poniesione wcześniej na nabycie (objęcie) zbywanych udziałów. Zatem w sytuacji Wnioskodawcy przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wartość zbywanych udziałów wynikająca z umowy sprzedaży, o ile odpowiada wartości rynkowej. Pamiętać zatem należy, że stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Nie do Organu wydającego niniejszą interpretację należy więc ocena czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił wartość rynkową udziałów zbytych w 2014 r.

Natomiast koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów nabytych w zamian za wkład pieniężny Wnioskodawca powinien ustalić zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jako wydatki poniesione na ich nabycie. Różnica stanowi dochód do opodatkowania. Jeśli jednak uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przychód równa się kwocie kosztów poniesionych w związku z nabyciem tych udziałów, to wówczas nie wystąpi dochód do opodatkowania a tym samym nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Pomimo tego Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia odrębnego zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychód (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i wykazania w nim zarówno kwoty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu jak również dochodu w wysokości 0.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na koniec należy jednak wyjaśnić, że żadne z okoliczności podanych przez Wnioskodawcę nie mogą być na tym etapie traktowane jako udowodnione, gdyż Organ wydający niniejszą interpretację nie przeprowadzał postepowania dowodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpłatne używanie
IBPP1/443-1043/08/AZb | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
DD9/033/450/MWD/2014/RWPD-70523 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.