IBPBII/2/415-602/14/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy czynność prawna zniesienia współwłasności wiąże się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem podatkowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2014 r. (data otrzymania 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 29 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 15 lipca 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-602/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 29 lipca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Matka Wnioskodawcy była współwłaścicielką udziału w wysokości 1/2:

  • domu na 24 arowej działce, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. gruntu 2 417 m2 , pow. użytkowa budynku 54,70 m2 , działka nr 38/5,
  • dwóch działek po 20 arów, nieruchomość niezabudowana o pow. gruntu 4 023 m2 działki o nr 83/9 i 83/11,
  • drogi dojazdowej do ww. działek, działka nr 83/19,
  • pola o pow. 1,02 ha, działka nr 22/10.

W związku ze śmiercią matki w październiku 2011 r. Wnioskodawca wraz z siostrą odziedziczył połowę wyżej wymienionych nieruchomości. Obecnie współwłaściciele nieruchomości zamierzają dokonać w formie nieodpłatnej zniesienia współwłasności w ten sposób, że właścicielem domu wraz z działką pozostanie P.Ż., zaś na rzecz Wnioskodawcy i jego siostry przypadną obie działki po 20 arów wraz z polem o pow. 1 ha. Wnioskodawca otrzymałby jedną 20 arową działkę, zaś drugą 20 arową działkę jego siostra, pole pozostanie współwłasnością Wnioskodawcy i jego siostry.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy czynność prawna zniesienia współwłasności wiąże się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem podatkowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jakiej wysokości oraz czy czasookres od śmierci matki w tej sprawie ma wpływ...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność zniesienia współwłasności nie będzie się wiązała z obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czasookres śmierci matki w tej spawie nie ma wpływu. Wnioskodawca zaznaczył, że nie zamierza sprzedawać działki.

Na poparcie własnego stanowiska przywołał dwie interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest, zgodnie ze złożonym uzupełnieniem wniosku, ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w Dziale IV Księgi Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny – własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi Drugiej Kodeksu cywilnego – art. 196 § 2 tej ustawy. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie to może nastąpić poprzez podział rzeczy wspólnej, przyznanie tej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub sprzedaż rzeczy. Zniesienie współwłasności może więc polegać na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności. Zniesienie współwłasności może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. O odpłatnym charakterze zniesienia współwłasności mówić należy wówczas, jeżeli tytułem wyrównania wartości udziałów współwłaścicielowi (współwłaścicielom) zostaną przyznane spłaty lub dopłaty pieniężne. Wówczas osoba, która otrzymuje spłatę lub dopłatę w istocie zbywa swój udział we współwłasności za odpłatnością. Spłata lub dopłata będzie w tym przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie co oznacza, że pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do odpłatnego zbycia i odpłatnego nabycia udziału we współwłasności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Użyte w powyższym przepisie sformułowanie „odpłatne zbycie” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin „odpłatne zbycie” oznacza zatem szeroki zakres umów i czynności, w których dochodzi do przypadków przeniesienia prawa własności do całej rzeczy lub udziału za odpłatnością. Jeżeli zatem czynność zbycia nie ma charakteru odpłatnego, to nie jest źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potwierdza to przywołany przepis art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje opodatkowanie 19% podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. Ustawodawca na podstawie ww. przepisu powstanie obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego wiąże z dokonaniem czynności prawnej w postaci odpłatnego zbycia nieruchomości. Innymi słowy aby powstał po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy na podstawie art. 30e ww. ustawy musiałoby nastąpić odpłatne zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) np. w formie odpłatnego zniesienia współwłasności. Tymczasem Wnioskodawca twierdzi, że w stanie faktycznym będzie miała miejsce tylko czynność nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Skoro tak, to czynność nieodpłatnego zniesienia współwłasności po stronie Wnioskodawcy nie wywoła obowiązku podatkowego na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje swym zakresem opodatkowania czynności prawnej zbycia w formie nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Można jedynie dodać, że nabycie własności nieruchomości na podstawie nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podsumowując, czynność nieodpłatnego zniesienia współwłasności dla Wnioskodawcy nie będzie się wiązała z obowiązkiem podatkowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Należy także wskazać, że z uwagi na fakt, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego – co wynika jednoznacznie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Siostra Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie i uiścić stosowną opłatę.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym. Interpretacje indywidualne, na które powołuje się Wnioskodawca dotyczą odmiennego stanu faktycznego niż zdarzenie przedstawione przez Wnioskodawcę. Interpretacja z 24 czerwca 2013 r. Znak: IPPB2/436-200/13-5/AF dotyczy skutków podatkowych zamiany nieruchomości na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast interpretacja indywidualna z 1 sierpnia 2013 r. Znak: IPTPB2/415-300/13-4/TS dotyczy odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.