IBPBII/2/415-1096/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy darowizna udziału w nieruchomości na rzecz córki przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto ten udział powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziału w nieruchomości na rzecz córki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziału w nieruchomości na rzecz córki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 18 listopada 2010 r. wnioskodawca uzyskał przychód z tytułu odpłatnego zbycia w drodze sprzedaży części udziału w nieruchomości. Oświadczył, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód przeznaczy na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z oświadczeniem, dnia 12 września 2011 r. wnioskodawca zakupił 1/3 części udziału w nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza w styczniu 2012 r. przekazać tę 1/3 części udziału w nieruchomości w drodze darowizny swojej córce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu darowizny 1/3 części udziału w nieruchomości z uwagi na to, iż zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od momentu zakupu...

Zdaniem wnioskodawcy, nie będzie musiał płacić podatku z uwagi, iż jest to zbycie w drodze darowizny, a nie w drodze sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m. in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w tym przepisie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, ale w sposób nieodpłatny nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w ww. przepisie, a tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Wnioskodawca wskazał, że realizując warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabył w dniu 12 września 2011 r. udział 1/3 w nieruchomości. Z kolei w styczniu 2012 r. zamierza ww. udział w nieruchomości przekazać córce w drodze darowizny.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie wnioskodawca dokona wprawdzie zbycia na rzecz córki udziału 1/3 w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, jednakże ww. czynności wnioskodawca ma zamiar dokonać w drodze darowizny.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zatem podstawowym elementem umowy darowizny jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości.

Mając zatem na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że zbycie przez wnioskodawcę w drodze umowy darowizny udziału 1/3 w nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym go nabyto nie będzie stanowiło dla wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Zatem stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć jednak należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zapytaniem wnioskodawcy, była wyłącznie kwestia planowanej darowizny udziału 1/3 w nieruchomości na rzecz córki. Tut. Organ nie analizował natomiast jakie skutki podatkowe darowizna ta może wywołać w odniesieniu do zwolnienia, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wcześniej wnioskodawca skorzystał.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.