IBPBI/1/415-649/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód uzyskany z najmu nieruchomości może być opodatkowany wg odrębnych źródeł przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku opatrzonego datą 26 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomości, w ramach odrębnych źródeł przychodów jakimi są najem nieruchomości i pozarolnicza działalność gospodarcza - prawidłowe.

ZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomości, w ramach odrębnych źródeł przychodów jakimi są najem nieruchomości i pozarolnicza działalność gospodarcza.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą żadnej działalności gospodarczej. W drodze umowy darowizny otrzyma kilka nieruchomości, m.in. budynek mieszkalny, który jest przedmiotem najmu na cele mieszkaniowe (zamieszkuje w nim 6 najemców). Ponadto jest w posiadaniu innych nieruchomości, które nie są przedmiotem najmu. W przyszłości zamierza prowadzić działalność gospodarczą przeznaczając do tego celu kilka budynków, a pozostałe będą stanowiły jego prywatny majątek. Dochody z najmu mieszkań będzie zaliczał do źródła przychodów jakim jest określony w art. 10 pkt 6 (winno być art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – najem nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej będę mógł odrębnie rozliczać (opodatkowywać)dochody z najmu mieszkań i z tytułu działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odrębnego rozliczania (opodatkowania) dochodów uzyskiwanych z najmu mieszkań i dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), oddzielnymi źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Powyższe przepisy wskazują, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest, jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Jak już wskazano, z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym składnikiem majątkowym a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu, do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy umowy najmu nieruchomości, z których Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. W drodze darowizny otrzyma kilka nieruchomości, m.in. budynek mieszkalny, który jest przedmiotem najmu na cele mieszkaniowe (zamieszkuje w nim 6 najemców). Ponadto jest w posiadaniu innych nieruchomości, które nie są przedmiotem najmu. W przyszłości zamierza prowadzić działalność gospodarczą przeznaczając do tego celu kilka budynków, a pozostałe będą stanowiły jego prywatny majątek.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli:

  • będące przedmiotem wynajmu nieruchomości budynkowe, w których będą znajdować się mieszkania na wynajem, nie będą (chociażby częściowo), składnikami majątku związanymi z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą,
  • umowy wynajmu tych mieszkań, zostaną zawarte poza prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą,

to przychody z wynajmu tych mieszkań będą mogły być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc rozliczane w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości, niezależnie (odrębnie) od przychodów z działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza prowadzić.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.