IBPB-1-1/4511-67/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 58.29.32.0 mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 17%?
IBPB-1-1/4511-67/16/WRzinterpretacja indywidualna
  1. wynajem
  2. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 1 lutego 2016 r.), uzupełnionym 8 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 marca 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-67/16/WRz, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 8 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

W związku z poszerzeniem możliwości sprzedaży poza granicami kraju na terenie Unii Europejskiej, Wnioskodawca zamierza sprzedawać oprogramowanie własnej produkcji (programy komputerowe) za pośrednictwem zagranicznych serwisów internetowych, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE.

Serwisy zajmują się pośrednictwem w sprzedaży oprogramowania za pośrednictwem Internetu, przyjmowaniem płatności różnymi kanałami od klienta końcowego, wysyłaniem klientowi kluczy licencji, wystawianiem im faktur oraz dokonywaniem wszelkich rozliczeń, w tym zwrotów i korekt bezpośrednio z klientem końcowym, zwalniając autora z obowiązku dokonywania jakichkolwiek rozliczeń z klientem końcowym. Serwisy działają za zasadzie pośrednika - odsprzedawcy.

Wnioskodawca sprzedaje swoje programy bezpośrednio do serwisu, który za swoje usługi pobiera 2-10% prowizji od wartości sprzedanych programów. Rozliczenia z Wnioskodawcą następować będą w okresach miesięcznych. Wnioskodawca będzie otrzymywał faktury wystawiane przez serwis, jako kupującego na zasadzie samofakturowania (gdzie będzie widniał jako sprzedawca). Będzie też, na podstawie otrzymywanych rozliczeń sprzedaży, wystawiał faktury dot. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 4 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie o podanie symboli PKWiU usług świadczonych obecnie i które zamierza Wnioskodawca świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazał, że zgodnie z opinią otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi wyroby, które produkuje i zamierza sprzedawać wg PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 58.29.32.0 „Oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu”.

Wskazał również że:

  • oprogramowania komputerowego nie wykonuje na indywidualne zamówienia,
  • wytwarzane przez niego produkty są adresowane do każdego (bez dostosowania ich do indywidualnych potrzeb kupującego).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 58.29.32.0 może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg 17% stawki...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż programów objętych symbolem PKWiU 58.29.32.0 może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg 17% stawki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Tabeli stanowiącej Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług, jakie świadczy Wnioskodawca, zgodnie z PKWiU, sklasyfikowanych pod symbolem 58.29.32.0 – Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu, co oznacza, że co do zasady, działalność ta może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy innych usług, które wyłączają go z korzystania z tej formy opodatkowania (kwestia ta stosownie do uzupełnienia wniosku nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej).

Zauważyć jednakże należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17 % m.in. przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Z opisu przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przeszłego wynika m.in., że działalność Wnioskodawcy, polegająca na wytwarzaniu i sprzedaży oprogramowania komputerowego, zgodnie z PKWiU sklasyfikowana jest pod symbolem 58.29.32.0.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że o ile w istocie:

  • wskazane we wniosku usługi są zgodnie z PKWiU sklasyfikowane pod ww. symbolem, a klasyfikacja ta jest prawidłowa,
  • Wnioskodawca nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innych usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ww. ustawy,

to uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług, przychody mogą, co do zasady podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, uiszczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc się do stawki właściwej do opodatkowania ww. przychodów, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ww. symbol PKWiU 58.29.3 wymieniony został w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przewidującym 17% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisie tym przy ww. symbolu użyto oznaczenia ex, co oznacza, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu; wyłączeniu z opodatkowania tą stawką podlegają usługi wskazane w tym przepisie w sytuacji pobierania oprogramowania w trybie on-line. Zauważyć przy tym należy, że świadczenie usług polegających na udostępnianiu oprogramowania on-line, podlega wg PKWiU odrębnej kwalifikacji, ujętej pod symbolem 58.29.4 - oprogramowanie komputerowe pobierane on-line.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi, o których mowa we wniosku, nie są świadczone w trybie on-line, to przychody uzyskiwane z ich świadczenia podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ww. zastrzeżeniami przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że stosownie do uzupełnienia wniosku a zwłaszcza doprecyzowanego w nim stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia dotycząca możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze świadczenia usług, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 58.29.32.0 oraz kwestia dotycząca stawki właściwej do opodatkowania tych przychodów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wynajem
IPPP2/4512-1173/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
IBPB-1-1/4511-78/16/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.