DD9/033/447/MWD/2013/RWPD-105428 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
DD9/033/447/MWD/2013/RWPD-105428interpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. koszt
  3. wodociągi
  4. zwrot nakładów
  5. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011r. nr ILPB1/415-1471/10-3/TW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2010r., uzupełnionym w dniu 15 marca 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w dniu 29 marca 2011r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Interpretacja wydana została na wniosek Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2010r., uzupełniony w dniu 15 marca 2011r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Sp. z o.o. (zwana dalej „Wnioskodawcą”) jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. W dniu 14.10.2010r. Wnioskodawca zawarł z „A” (zwanym dalej „Inwestorem”) umowę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W treści umowy (§ 3) zapisano, że:

  1. Inwestor sprzedaje Przedsiębiorstwu Urządzenia, o których mowa w § 2 pkt 1 a Przedsiębiorstwo urządzenia te kupuje.
  2. Inwestor zobowiązuje się Urządzenia wydać Przedsiębiorstwu a Przedsiębiorstwo zobowiązuje się je odebrać i zapłacić Inwestorowi umówioną cenę.

Zawarcie umowy było oparte o art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym: „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie” oraz o art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”.

W związku z trudnościami co do określenia charakteru prawnego zawartej umowy (tj. uznania jej za umowę sprzedaży albo za specyficzną umowę nienazwaną), Wnioskodawca powziął wątpliwości co do tego, czy od zawartej umowy winien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz czy powinien wystawić Inwestorowi PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest przychodem z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca powinien wystawić Inwestorowi PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca powinien wystawić Inwestorowi PIT-8C. Ponieważ płatność z tytułu odpłatnego przejęcia urządzeń następować będzie w ratach, na przestrzeni kilku lat, PIT-8C będzie wystawiany za każdy rok kalendarzowy, w którym Inwestorowi zostaną wypłacone pieniądze (art. 11 ust. 1 ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarta przez strony umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie stanowi umowy sprzedaży i jest poddana szczególnemu reżimowi – jako umowa nienazwana – art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W konsekwencji przychód uzyskiwany przez podmiot zbywający urządzenia na rzecz Wnioskodawcy nie stanowi przychodu ze sprzedaży, lecz z innego źródła. Przychodu tego nie można kwalifikować jako przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy ponieważ w istocie nie dochodzi w takim przypadku do odpłatnego zbycia rzeczy. Czynność, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowi po prostu zwrot nakładów poniesionych przez Inwestora na wybudowanie urządzeń i nie dochodzi do przysporzenia majątkowego po stronie Inwestora, które jest niezbędne do tego aby można było mówić o przychodzie z odpłatnego zbycia rzeczy.

Zaznaczyć przy tym należy, że katalog przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym, w którym przychody z odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mogą się mieścić, mimo tego iż nie zostały wprost enumeratywnie wymienione.

Reasumując, przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie jest przychodem odpłatnego zbycia innych rzeczy lecz przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu na Wnioskodawcy spoczywa – wynikający z art. 42a ww. ustawy – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów – PIT-8C.

Powyższą tezę potwierdza przykładowo interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt IPPB4/415-210/09-2/MO.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 marca 2011r. nr ILPB1/415-1471/10-3/TW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując m.in., że (...) przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie jest przychodem z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca – stosownie do dyspozycji art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma obowiązek wystawienia dla Inwestora informacji o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-8C (...).

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną z dnia 23 marca 2011r. nr ILPB2/436-278/10-3/MK.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy przejął odpłatnie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne od osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 42a ustawy informację PIT-8C są obowiązane sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem odnosząc się do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymane przez osobę fizyczną wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorcę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego stwierdzające, iż (...) przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca powinien wystawić Inwestorowi PIT-8C. (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) przychód uzyskiwany przez Inwestora z tytułu odpłatnego przekazania wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie jest przychodem z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy (...) Wnioskodawca (...) ma obowiązek wystawienia dla Inwestora informacji o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-8C (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.