0114-KDIP3-1.4011.449.2017.1.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia źródła przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

M. W. [dalej: Wnioskodawca] prowadzi w sposób ciągły i zorganizowany, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej („CEIDG”) działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie oraz obrocie nieruchomościami.

Wnioskodawca planuje rozszerzyć zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o działalność inwestycyjną, polegającą m.in. na zakupie oraz sprzedaży różnego rodzaju papierów wartościowych [dalej: Działalność Inwestycyjna], Jednocześnie, działalność gospodarcza w zakresie wynajmu oraz obrotu nieruchomościami nie zostanie przez Wnioskodawcę zaprzestana.

Kapitał na Działalność Inwestycyjną będzie pochodził z zysków osiągniętych z dotychczas wykonywanej działalności gospodarczej oraz z kwot uzyskanych z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: Spółka], której Wnioskodawca był jednym z udziałowców. Zakres działalności gospodarczej Spółki był zbliżony do Działalności Inwestycyjnej, o którą Wnioskodawca ma zamiar rozszerzyć obecnie prowadzoną działalność gospodarczą.

Działalność inwestycyjna Wnioskodawcy będzie polegać, w szczególności, na:

 1. udzielaniu pożyczek,

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie udzielał oprocentowanych pożyczek. Odsetki od pożyczek udzielonych w ramach działalności gospodarczej będą wpływały na rachunek bankowy Wnioskodawcy, prowadzony w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jednocześnie, nie jest wykluczone, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w następstwie wniesienia określonych aktywów do prowadzonej działalności gospodarczej, stanie się stroną umów pożyczek zawartych pierwotnie przez niego, jako osobę fizyczną poza prowadzoną działalnością gospodarczą, z innymi podmiotami.

 1. lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz na lokatach bankowych utworzonych na tych rachunkach,
 2. nabywaniu i zbywaniu akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw wynikających z tych aktywów,

W ramach tej kategorii Wnioskodawca zamierza nabywać oraz zbywać m.in. udziały (akcje) polskich oraz zagranicznych podmiotów prawnych; obligacje, w tym obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje zamienne, emitowane z kuponem odsetkowym lub z dyskontem, które mogą być notowane na rynku; certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę zarówno w Polsce jak i zagranicą; pochodne instrumenty finansowe, takie jak lokaty dwuwalutowe (eng. dual currency deposit).

Nabywane obligacje będą mogły być m.in. emitowanymi w rożnych walutach obcych papierami dyskontowanymi, czyli emitowanymi z dyskontem lub też papierami kuponowymi, czyli emitowanymi z ustalonym kuponem odsetkowym, tj. gdzie cena wykupu obligacji jest równa cenie emisyjnej a nabywca obligacji dodatkowo otrzymuje odsetki, naliczane i wypłacane w ustalonych w warunkach emisji obligacji okresach rozliczeniowych.

W odniesieniu do nabywanych obligacji, Wnioskodawca ma zamiar składać emitentom obligacji bądź domom maklerskim reprezentującym emitentów obligacji pisemne oświadczenia, że dochody z zakupu i sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji będą przez niego uzyskiwane w ramach faktycznie prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

 1. nabywaniu i zbywaniu walut obcych,

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za pośrednictwem firmowych rachunków bankowych prowadzonych w walucie polskiej oraz rachunków w walutach obcych, przy wykorzystaniu środków pieniężnych pochodzących z działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie wyklucza nabywania oraz zbywania walut obcych. Zakup walut obcych będzie polegał m.in. na przelaniu określonej kwoty z firmowego rachunku bankowego prowadzonego w walucie polskiej na firmowy rachunek walutowy w tym samym lub innym banku. Natomiast zakup waluty polskiej będzie miał miejsce, bądź w momencie kiedy zostanie osiągnięty odpowiedni poziom zysku wynikający z różnic kursowych, bądź w sytuacji, kiedy środki w walucie polskiej będą Wnioskodawcy potrzebne na inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. na nabycie papierów wartościowych.

 1. nabywaniu i zbywaniu metali szlachetnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa również zakup metali szlachetnych np. złota w sztabkach. Złoto zostanie zakupione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia dochodu przy jego odsprzedaży.

Wnioskodawca nie wyklucza również, iż Działalność Inwestycyjna będzie obejmowała inne niż wyżej wymienione aktywności.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że obecnie zakres wykonywanej przez niego działalności gospodarczej ujawniony w CEIDG obejmuje m.in. kod PKD 64.99.Z, tj. „pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”.

Wnioskodawca przewiduje, iż Działalność Inwestycyjna będzie stanowiła znaczącą część wykonywanej działalności gospodarczej. Działalność Inwestycyjna będzie działalnością równorzędną względem obecnie wykonywanej działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie oraz obrocie nieruchomościami. Działalność Inwestycyjna będzie prowadzona w sposób ciągły i systematyczny, w związku z czym nie będzie stanowiła działalności o charakterze okazjonalnym.

Wnioskodawca przewiduje również, iż po rozszerzeniu działalności gospodarczej o Działalność Inwestycyjną, znacząca część wpływów pieniężnych oraz wydatków w ramach wykonywanej działalności gospodarczej będzie związana z podjętą Działalnością Inwestycyjną.

Po rozszerzeniu zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca ma zamiar, w dalszym ciągu, wykonywać ją w sposób ciągły i zorganizowany oraz w celu osiągnięcia dochodu.

Dodatkowo należy zauważyć, iż na potrzeby wykonywanej działalność gospodarczej Wnioskodawca podnajmuje biuro oraz zatrudnia pracownika.

W związku z podjętą Działalnością Inwestycyjną, Wnioskodawca będzie osiągał przychody z tytułu:

 1. odsetek od pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. odsetek od środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz na lokatach bankowych utworzonych na tych rachunkach,
 3. zbycia akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw z nich wynikających,
 4. odsetek i dyskont od obligacji oraz innych papierów wartościowych,
 5. dodatnich różnic kursowych,
 6. zbycia metali szlachetnych.

Jednocześnie, w związku z podjętą Działalnością Inwestycyjną, Wnioskodawca będzie ponosił wydatki, między innymi, z tytułu:

 1. nabycia akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
 2. kosztów prowadzenia rachunku maklerskiego oraz prowizji biura maklerskiego, opłat od transferu papierów wartościowych, opłat za przechowywanie papierów wartościowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat notarialnych, kosztów wyceny papierów wartościowych oraz analiz finansowych, kosztów doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego, prowizji i odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych, prowizji typu all-in fees, które polegają na tym, iż bank, z tytułu świadczonych usług, pobiera jedną opłatę, w wysokości określonego procentu wartości posiadanych przez Wnioskodawcę aktywów w tym banku,
 3. ujemnych różnic kursowych,
 4. nabycia metali szlachetnych,
 5. wszelkich innych kosztów niezbędnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów wynajmu biura oraz innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, będą kumulowane i zaliczane do przychodów Wnioskodawcy ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 2. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszających przychody Wnioskodawcy ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie wniosku, w zakresie pytania oznaczonego Nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 zostanie wydane odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Osiągane przez Wnioskodawcę przychody, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, będą mogły być kumulowane i zaliczane do przychodów Wnioskodawcy ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z punktu widzenia omawianej problematyki istotne jest, zdaniem Wnioskodawcy, wskazanie czym w rozumieniu ustawy PIT jest działalność gospodarcza, bowiem jeśli danego rodzaju czynności - w przypadku Wnioskodawcy będzie to Działalność Inwestycyjna - zostaną uznane za działalność gospodarczą, względnie uznane za wykonywane w ramach dzielności gospodarczej, to wówczas nie będzie również budziło wątpliwości, iż w świetle ustawy PIT, uzyskane z tego tytułu przychody (dochody) winny być opodatkowane na zasadach takich, jak przychody (dochody) z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji zawartej w powyższym przepisie daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj.

wykonywanie tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu.
 • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym, o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań.
 • w sposób zorganizowany - co oznacza, iż podejmowana działalność przyjmuje m.in. określoną formę organizacyjno-prawną oraz został dopełniony formalny wymóg jej rejestracji w odpowiednim rejestrze. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej jest to rejestracja w CEIDG.

W ocenie Wnioskodawcy, Działalność Inwestycyjna, o którą zamierza on rozszerzyć obecnie wykonywaną działalność gospodarczą, spełnia wszystkie powyższe przesłanki warunkujące uznanie jej za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Przede wszystkim, należy zauważyć, że głównym celem rozszerzenia działalności gospodarczej o Działalność Inwestycyjną jest chęć osiągnięcia przez Wnioskodawcę dochodu.

Ponadto, czynności podejmowane w ramach Działalności Inwestycyjnej będą czynnościami o charakterze ciągłym, na co wskazuje m.in. zamiar Wnioskodawcy uczynienia z Działalności Inwestycyjnej głównego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Natomiast o zorganizowanym charakterze Działalności Inwestycyjnej świadczy m.in. podnajem biura oraz zatrudnianie pracownika, a także zamiar korzystania przez Wnioskodawcę z pomocy profesjonalnych doradców finansowych oraz prawnych w zakresie dokonywanych inwestycji. Jednocześnie, należy zauważyć, że decyzje związane z wykonywaną Działalnością Inwestycyjną, w tym przede wszystkim decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych, będą podejmowane przez Wnioskodawcę samodzielnie, na jego własny rachunek.

Niezależnie od powyższego, należy także zauważyć, że wykonywanie działalności gospodarczej to realizowanie zadeklarowanego zgłoszeniem do właściwej ewidencji przedmiotu działalności, w przeciwieństwie do działań i operacji o charakterze okazjonalnym, wykonywanych niejako ubocznie.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest m.in. działalność określona w PKD 64.99.Z - „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”. Co istotne, zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych, itp. Powyższe potwierdza również komentarz do podklasy 66.12.Z PKD zgodnie z którym, podklasa 64.99.Z obejmuje, działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek.

W świetle powyższego, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Działalności Inwestycyjnej, należy uznać za czynności podejmowane w ramach wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji, osiągane przychody oraz ponoszone wydatki, które zostały przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, odpowiednio, za przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodu związane ze źródłem przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Osiągane przez Wnioskodawcę przychody, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, będą sumowane oraz zaliczane do przychodów Wnioskodawcy ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia własną argumentację dotyczącą poszczególnych kategorii przychodów.

Odsetki od pożyczek

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z odsetek od pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto, przychody z odsetek od pożyczek, zawartych pierwotnie przez Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną poza prowadzoną działalnością gospodarczą, których stroną (pożyczkodawcą) stał się Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w następstwie wniesienia określonych aktywów do prowadzonej działalności gospodarczej, należy również zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w odniesieniu do odsetek, które zostały otrzymane przez Wnioskodawcę po wniesieniu aktywów z tytułu udzielonych pożyczek do prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W ocenie Wnioskodawcy, odczytując powyższy przepis o contrario, w przypadku gdy udzielanie pożyczek jest wykonywane w ramach działalności gospodarczej, przychody z tytułu odsetek od takich pożyczek powinny być zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Tym samym, przychody z odsetek od udzielonych pożyczek powinny być opodatkowane według zasad określonych w art. 27 ustawy PIT (opodatkowanie według skali podatkowej) albo w art. 30c ustawy PIT (opodatkowanie według stawki liniowej) tzn. w zależności od wybranej przez Wnioskodawcę metody opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że udzielanie oprocentowanych pożyczek będzie jedną z czynności podejmowanych w ramach Działalności Inwestycyjnej. W ocenie Wnioskodawcy, przesłanką determinującą uznanie czynności udzielania pożyczek za działalność gospodarczą, a w konsekwencji zaliczenie przychodów z odsetek od tych pożyczek do przychodów z działalności gospodarczej jest to, iż aktywność Wnioskodawcy będzie miała charakter zarobkowy. Udzielanie oprocentowanych pożyczek przez Wnioskodawcę będzie dokonywane w celu osiągnięcia dochodu w postaci odsetek.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415- 1076/14/BK.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz lokatach bankowych

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5 pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w powyższym przepisie powinien zostać pobrany przez podmiot wypłacający odsetki, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz lokatach terminowych, tworzonych na tych rachunkach, a także odsetki otrzymane w związku z innymi formami oszczędzania, przechowywania lub inwestowania powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze, iż otrzymane przez niego odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych nie podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu 19% stawka PIT, podmiot wypłacający ww. odsetki, np. bank, nie będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. IPPB1/415- 1316/14-2/MT.

Przychody ze zbycia akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz odsetki i dyskonta od tych papierów wartościowych

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu zbycia akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów oraz przychody z tytułu odsetek oraz dyskonta od tych papierów wartościowych, w tym odsetki i dyskonto od posiadanych obligacji, powinny być zaliczone do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PIT, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 4 ustawy PIT, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 i 1948);

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Zgodnie z przytoczonym art. 30b ust. 1 ww. ustawy PIT, od dochodów uzyskanych, m.in. z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W myśl powyższego, dochody/straty ze sprzedaży ww. aktywów oraz realizacji praw z nich wynikających należy zaliczyć do źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne. Niemniej, na mocy art. 30b ust. 4 ustawy PIT, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie ww. aktywów oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Z brzmienia tego ostatniego przepisu należy więc wyprowadzić wniosek, że ustawodawca dopuszcza możliwość kwalifikowania dochodu (a więc na wcześniejszym etapie rachunku podatkowego, także przychodu) z odpłatnego zbycia ww. aktywów oraz z realizacji praw z nich wynikających, do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, pomimo tego, że przychód taki może być zakwalifikowany także do źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i podatnik dokonuje takiego obrotu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, osiągniętymi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zauważa, iż w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku zostało wskazane, że nabywanie papierów wartościowych oraz obrót nimi będą częścią Działalności Inwestycyjnej, wykonywanej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychód uzyskany w związku z odpłatnym zbyciem akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających oraz odsetki (dyskonto) od takich papierów będą stanowiły przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy PIT, przez papier wartościowy, na potrzeby ustawy PIT, należy rozumieć m.in. akcje, obligacje oraz certyfikaty inwestycyjne, czyli jednostki uczestnictwa w zamkniętych funduszach inwestycyjnych. Dodatkowo, należy wskazać, że choć udziały w osobach prawnych oraz pochodne instrumenty finansowe nie mieszczą się w powyższym pojęciu papierów wartościowych, to przepis art. 30b ust. 4 w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy PIT zrównuje w skutkach podatkowych zbycie udziałów oraz pochodnych instrumentów finansowych ze zbyciem papierów wartościowych.

Ponadto, uzyskiwane przez Wnioskodawcę odsetki lub dyskonto od ww. papierów wartościowych, w ocenie Wnioskodawcy, bez wątpienia stanowią realizację praw z nich wynikających, tj. prawa do uzyskania wynagrodzenia w postaci odsetek lub dyskonta.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę będzie nabywanie i zbywanie akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, to przychód uzyskany z odpłatnego ich zbycia, realizacji praw z nich wynikających oraz odsetki lub dyskonto od takich papierów stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody uzyskane z tego tytułu zostaną opodatkowane, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę dla tego źródła formą opodatkowania.

Jednocześnie, w odniesieniu do przychodów z ww. tytułów, podmioty dokonujące wypłat (świadczeń) na rzecz Wnioskodawcy lub stawianych do dyspozycji Wnioskodawcy pieniędzy lub wartości pieniężnych nie będą zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych organów podatkowych:

 • w zakresie zbycia akcji, obligacji, papierów wartościowych oraz odsetek i dyskonta od obligacji: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB1/4511-188/15-2/EC,
 • w zakresie zbycia papierów wartościowych: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lutego 2016 r., sygn. 1462-IPPB1.4511.1097.2016.1.KS1,
 • w zakresie zbycia obligacji oraz odsetek lub dyskonta od obligacji: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2015 r., sygn. IPPB1/415-1272/14-3/EC,
 • w zakresie zbycia papierów wartościowych oraz odsetek od tych papierów wartościowych: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1157/15-3/EC,
 • w zakresie zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętych funduszach inwestycyjnych: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. IPPB1/415-1307/14-2/MT,
 • w zakresie braku obowiązku pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłacanych na rzecz podatnika świadczeń związanych z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB1.4511.1178.2016.ES.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy PIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody, jako dodatnie różnice kursowe, albo koszty uzyskania przychodów, jako ujemne różnice kursowe, w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 24c ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Zasady ustalania różnic kursowych określone w art. 24c ust. 1-9 stosują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (art. 24c ust. 10 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż u podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dokonujących transakcji w walutach obcych, powstają m.in. różnice od własnych środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej, w tym także na rachunku bankowym, wynikające z ruchu środków na tym rachunku; różnice te powstają w przypadku, gdy faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu środków pieniężnych (wartości pieniężnych) jest inny niż kurs waluty faktycznie zastosowany z dnia wypływu tych środków (wartości).

W ocenie Wnioskodawcy, przychody pochodzące z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej przy wykorzystaniu rachunków bankowych w walucie polskiej oraz rachunków w walutach obcych, prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą, będą źródłem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Zatem, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoznawania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych powstałych na skutek tych transakcji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24c ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku obrotu walutami obcymi, który będzie odbywał się w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły przychody Wnioskodawcy ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 marca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-786/12-3/DS.

Zbycie metali szlachetnych

W ocenie Wnioskodawcy, przychód osiągnięty ze zbycia metali szlachetnych, w tym sztabek złota, które zostały uprzednio nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinien zostać zaliczony do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Obrót metalami szlachetnymi będzie przez Wnioskodawcę wykonywany w ramach podjętej Działalności Inwestycyjnej. Wnioskodawca planuje nabywanie metali szlachetnych, w tym sztabek złota, w celu osiągnięcia dochodu poprzez sprzedaż tych metali w cenie wyższej, niż wydatek poniesiony na ich nabycie. Ponadto, obrót metalami szlachetnymi będzie miał charakter ciągły i zorganizowany.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że obrót metalami szlachetnymi ma na celu dywersyfikację podjętej Działalności Inwestycyjnej, w taki sposób, aby nie dochodziło do kumulacji zainwestowanych środków pieniężnych tylko w jedną kategorię inwestycji, co mogłoby mieć negatywny skutek w przypadku spadku wartości określonych kategorii inwestycji. Dokonując inwestycji w różne aktywa (papiery wartościowe, metale szlachetne, pochodne instrumenty finansowe), Wnioskodawca dywersyfikuje ryzyko i, tym samym, zmniejsza prawdopodobieństwo poniesienia straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przychód ze zbycia metali szlachetnych, w tym sztabek złota, powinien zostać zaliczony do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r. sygn. IPPB1/415-73/13- 2/EC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy organ w wydanej interpretacji indywidualnej nie odniósł się do kwestii prawidłowości ustalania różnic kursowych, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Treść pytania, postawionego we wniosku dotyczyła jedynie ustalenia źródła przychodów.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedz traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.