0113-KDIPT2-1.4011.30.2018.3.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sprzedaży fizycznego srebra alokowanego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 15 stycznia 2018 r., identyfikator poświadczenia e-PUAP – ....), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 2 marca 2018 r., identyfikator poświadczenia e-PUAP – ....), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży fizycznego srebra alokowanego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 lutego 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.30.2018.1.KO, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu 14 lutego 2018 r. (data uznania dokumentu za doręczony 28 lutego 2018 r.; identyfikator poświadczenia e-PUAP – ....). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 2 marca 2018 r., identyfikator poświadczenia e-PUAP – .....).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym, zakupił fizyczne srebro alokowane. Przetrzymywane jest ono w skarbcach znajdujących się na terenie Szwajcarii oraz Singapuru, a zakupione zostało za pośrednictwem firm .... oraz .... Z uwagi na to, że zakupione srebro jest fizycznym metalem szlachetnym a nie pochodnym instrumentem finansowym, Wnioskodawca uznaje, że dokonał zakupu ruchomości, gdyż może w każdej chwili odebrać zakupiony kruszec ze skarbców. Zakupu nie robi w sposób zorganizowany i ciągły. W związku z tym uznaje, że przy sprzedaży tego srebra obowiązują Go przepisy podatkowe odnoszące się do ruchomości. W szczególności chodzi o to, że po upływie 6 miesięcy od zakupu, Wnioskodawca może je sprzedać, a dochód ze sprzedaży nie będzie opodatkowany i nie będzie musiał go wykazywać w deklaracji PIT-37.

W uzupełnieniu z dnia 2 marca 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody uzyskuje z pracy najemnej poza granicami Polski dla cypryjskiej spółki, z papierów wartościowych, a także pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających. Dokładnie chodzi o grę na giełdzie, z której rozlicza się co roku na podstawie formularza PIT-8C i PIT-38 + Z/G (ten drugi w przypadku zagranicznego brokera niewystawiającego PIT-8C).

Były to dwa pojedyncze zakupy srebra w dwóch różnych źródłach - firmie ... i ..... Sprzedaż fizycznego srebra nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest dokonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły. Okres przetrzymywania nie jest określony i uznać można, że kończy się w momencie wybrania kruszcu ze skarbca. Cały czas za każdy dzień Wnioskodawca ponosi koszty przetrzymywania metalu w skarbcu. Celem zakupu fizycznego srebra alokowanego było zachowanie wartości oszczędności Wnioskodawcy poprzez zmniejszenie wpływu inflacji. Są to standaryzowane sztabki przetrzymywane w odpowiednich warunkach. Jako kupiec srebra poprzez wymienione serwisy internetowe Wnioskodawca zgadza się na standardowe warunki zakupu, które czynią Go właścicielem metalu. Sprzedaż srebra odbywa się poprzez serwisy internetowe, poprzez które dokonał zakupu. Może również fizycznie odebrać kruszec i sprzedać osobiście, jednak ze względu na bezpieczeństwo zdecyduje się na pierwszą wymienioną opcję. Wnioskodawca dodał, że występuje z zapytaniem wyłącznie o zdarzenie przyszłe. Jest obecnie posiadaczem ruchomości, nie dokonał wcześniej jej sprzedaży a we wniosku pyta o przyszłe konsekwencje jej sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży fizycznego srebra alokowanego trzymanego w zagranicznych skarbcach, po upływie 6 miesięcy od jego zakupu, Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego oraz nie musi tego wykazywać w deklaracji PIT-37?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, wedle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedając alokowane fizyczne srebro po okresie 6 miesięcy od jego zakupu, jest zwolniony z opodatkowania uzyskanego przychodu wynikającego z takiej operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca określił źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy rzeczy ruchome (sztabki srebra). Jednakże z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas dochód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym, zakupił fizyczne srebro alokowane. Przetrzymywane jest ono w skarbcach znajdujących się na terenie Szwajcarii oraz Singapuru. Były to dwa pojedyncze zakupy w dwóch różnych źródłach - firmie ... i .... Zakupu nie dokonano w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochody uzyskuje z pracy najemnej poza granicami Polski dla cypryjskiej spółki, z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego. Sprzedaż fizycznego srebra nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest dokonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły. Okres przetrzymywania nie jest określony, a kończy się w momencie wybrania kruszcu ze skarbca. Celem zakupu fizycznego srebra alokowanego było zachowanie wartości oszczędności poprzez zmniejszenie wpływu inflacji. Sprzedaż srebra odbywa się poprzez serwisy internetowe, poprzez które dokonał zakupu. Może również fizycznie odebrać kruszec i sprzedać osobiście, jednak ze względu na bezpieczeństwo zdecyduje się na pierwszą wymienioną opcję.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży fizycznego srebra alokowanego, jeśli zbycie będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup, gdyż czynność ta nie będzie stanowiła źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy.

Jeżeli więc sprzedaż srebra po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to tym samym nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, że podlega on zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku sprzedaży sztabek srebra przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z transakcji sprzedaży fizycznego srebra alokowanego podlega rozliczeniu na zasadzie samoopodatkowania. Oznacza to, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik bez pośrednictwa płatnika jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, wykazać dochody uzyskane z tytułu sprzedaży srebra w rubryce „inne źródła” i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż alokowanego fizycznego srebro po okresie 6 miesięcy od jego zakupu, jest zwolniona z opodatkowania uzyskanego przychodu wynikającego z takiej operacji, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.