0112-KDIL3-1.4011.99.2018.1.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe związane z wykonywaniem przez Wnioskodawczynię czynności - działalności wykonywanej osobiście.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wykonywaniem przez Wnioskodawczynię czynności, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wykonywaniem przez Wnioskodawczynię czynności, o których mowa we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pracuje na umowę o pracę i w ramach tej umowy rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie PIT-11. Od jakiegoś czasu w ramach portalu www prowadzi transmisje internetowe. W czasie transmisji na żywo na życzenie innych użytkowników portalu Zainteresowana wykonuje pokazy artystyczne (także erotyczne). Usługa polega na tym, że klient w trakcie połączenia poprzez Internet ma z Wnioskodawczynią kontakt wizualny. Klient kieruje tym co ma zrobić lub mówić w trakcie wcześniej ustalonego i opłaconego czasu. Za prowadzanie transmisji otrzymuje ona od portalu żetony, które następnie może wymienić na środki pieniężne. Środki pieniężne uzyskane przez nią za pokazy są przelewane na jej rachunek bankowy. Wszystkie dochody osiągnięte z tego tytułu w poprzednich latach tj. 2012-2017 zostały przez nią rozliczone i urząd zakwalifikował je jako przychody z innych źródeł.

W roku 2018 Wnioskodawczyni planuje w dalszym ciągu prowadzić transmisje internetowe za pośrednictwem ww. portalu. Nie jest to jej główne zajęcie tylko praca dodatkowa, niemniej jednak, o ile pozwoli jej na to czas, planuje prowadzić transmisje każdego dnia przez kilka godzin. Zarobione na portalu żetony planuje wymieniać raz w miesiącu na gotówkę.

W związku z powyższym prawdopodobnie Zainteresowana będzie otrzymywała środki pieniężne z portalu regularnie. Trudno na tę chwile określić jakie to będą kwoty, gdyż zarabianie za pośrednictwem portalu cechuje się dużą zmiennością i często ma charakter losowy. W obecnym roku nie otrzymała jeszcze na swoje konto żadne wpłaty. Prowadziła już w bieżącym roku kilka transmisji i na jej koncie w portalu www są już żetony, które może w każdej chwili wymienić na gotówkę.

Działalność prowadzona jest przez Wnioskodawczynię osobiście.

Przychody z rozbierania się przed kamerką internetową mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r., IBPBI/1/415-1164/14/AP usługi takie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 Kodeksu karnego. Co do kwalifikacji tych przychodów to mogą one w opinii fiskusa stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście, a jeżeli podejmowane w tym zakresie działania będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując wszystkie argumenty, fiskus jednoznacznie orzekł, że:

stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście”.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane m.in. z działalności twórczej tj.: publicystycznej, oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej i trenerskiej. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawczyni wykonywana przez nią działalność w ramach portalu bezsprzecznie mieści się w tej definicji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisana przez Wnioskodawczynię w rubryce 74 działalność, stanowi działalność wykonywaną osobiście określoną w art. 10.1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.?
 2. Czy dla opisanego stanu faktycznego właściwe będzie zastosowanie jako podstawy opodatkowania art. 27.1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane m.in. z działalności twórczej (tj.: publicystycznej, oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej i trenerskiej. W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanej wykonywana przez nią działalność w ramach portalu bezsprzecznie mieści się w tej definicji.

W przekonaniu Wnioskodawczyni, osoba wykonująca działalność osobiście podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdzie obowiązują dwa progi podatkowe.

W związku z powyższym jej dochody uzyskane za pośrednictwem portal powinny zostać rozliczone wg stawek podatku określonych w art. 27.1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w zależności od osiągniętego dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymieniono źródła przychodów, dla których przewiduje się odmienne zasady opodatkowania. Wśród tych źródeł znajdują się m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

W myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 1 cytowanej ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny, a przysporzenia majątkowe z niej uzyskiwane nie są kwalifikowane do innego źródła przychodów.

Należy podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie jej cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do tej działalności. Natomiast, jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy (tzn. zarobkowo, we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły), to ma prawo zaliczyć swoje przychody do źródła - działalność gospodarcza. W związku z powyższym, również wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności, o których mowa we wniosku, mogą być dla celów podatku dochodowego zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile są uzyskiwane w ramach działalności zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 tej ustawy.

Z treści złożonego wniosku wynika że Wnioskodawczyni w roku 2018 planuje w dalszym ciągu prowadzić transmisje internetowe za pośrednictwem portalu. Nie jest to jej główne zajęcie tylko praca dodatkowa, niemniej jednak, o ile pozwoli jej na to czas, planuje prowadzić transmisje każdego dnia przez kilka godzin. Zarobione na portalu żetony planuje wymieniać raz w miesiącu na gotówkę. W związku z powyższym prawdopodobnie Zainteresowana będzie otrzymywała środki pieniężne z portalu regularnie. Trudno na tę chwile określić jakie to będą kwoty, gdyż zarabianie za pośrednictwem portalu cechuje się dużą zmiennością i często ma charakter losowy.

Mając na względzie powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody z opisanych we wniosku czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię nie spełniają cech uznających je za osiągnięte w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane przychody należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Uzyskane z tego tytułu przychody należy rozliczać, według skali podatkowej – zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.