0112-KDIL3-1.4011.222.2018.2.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie źródła przychodu i momentu powstania przychodu w związku z odpłatnym przeniesieniem własności sieci wodociągowej i gazowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodu – jest prawidłowe,
 • momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodu,
 • momentu powstania przychodu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.222.2018.1.AN, na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 14 czerwca 2018 r., natomiast w dniu 19 czerwca 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 2014 Wnioskodawca rozpoczął budowę domu jednorodzinnego na działce budowlanej. Teren ten nie był podłączony do sieci wodociągowej ani gazowej. Gdy zwrócił się do gminy z wnioskiem o podłączenie ww. działki do instalacji wodociągowej uzyskał odpowiedź, że urząd nie dysponuje w tym momencie środkami na takie cele. W związku z powyższym musiał podjąć decyzję o przeprowadzeniu inwestycji, polegającej na położeniu sieci wodociągowej o długości 232 m. Wnioskodawca zawarł również umowę z Sp. z o.o. na wykonanie sieci gazowej do jego domu.

Zainteresowany wykonał na własny koszt projekt budowlany na ww. sieci i uzyskał stosowne pozwolenia na wykonanie tych urządzeń. Przedmiotową inwestycję sfinansował z własnych środków bez partycypacji w kosztach ze strony Gminy i Spółki.

Sieć wodociągowa i gazowa przebiegają przez działki niebędące własnością Wnioskodawcy.

Koszt budowy sieci zgodnie z posiadanymi fakturami i pracami własnymi wyniósł ok. 45.000 zł (sieć wodociągowa) i ok. 25.000 zł (sieć gazowa).

Odbiór sieci nastąpił:

 • 10.08.2017 - Protokół Próby Szczelności/Wytrzymałości - Spółka (sieć gazowa),
 • 28.08.2017 - Protokół Odbioru Technicznego - Sp. z o.o. (sieć wodociągowa),
 • 12.10.2017 - Protokół włączenia do sieci wodociągowej budynku i odbiór przyłącza wodociągowego - Sp. z o.o.,
 • 06.12.2017 - Odbiór sieci wodociągowej i gazowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Obecnie, zgodnie z prowadzonymi rozmowami z Urzędem Gminy, Urząd zadeklarował zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej. Zwrot ten nastąpi na podstawie umowy odpłatnego przekazania. Również Spółka w myśl zawartej umowy przejmie odpłatnie sieć gazową. Urząd Gminy zobowiązał Inwestora do wykonania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski sporządzony przez rzeczoznawcę opiewa na kwotę ok. 106.000 zł. Kosztorys ten został zaakceptowany przez Sp. z o.o. powołane przez Gminę i działające w imieniu Gminy. Urząd Gminy proponuje zwrot kosztów w wysokości 25% kosztorysu inwestorskiego, natomiast umowa ze Spółką opiewa na sumę 21.887 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane od gminy i Spółki wynagrodzenia za przekazanie sieci wodociągowej i gazowej stanowią dla Wnioskodawcy przychód kwalifikowany zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy?
 2. Jeśli od momentu wybudowania sieci wodociągowej i gazowej (jako datę rozpoczęcia użytkowania Wnioskodawca przyjmuje datę protokołu zdawczo-odbiorczego), a datą podpisania umowy z Urzędem Gminy i Spółką odnośnie odpłatnego zbycia sieci wodociągowej i gazowej, upłynie 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym wystawiono i podpisano protokół zdawczo-odbiorczy), czy transakcja ta, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie stanowiła odpłatnego zbycia, i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane od Urzędu Gminy i Spółki za wybudowane we własnym zakresie sieć wodociągową oraz gazową i przekazane odpowiednio Gminie i Spółce na podstawie wspomnianych umów, należy kwalifikować jako przychody z odpłatnego zbycia innej rzeczy i opodatkować podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 i 9 ww. ustawy źródłami przychodów są:

 1. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów;
  4. innych rzeczy;
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 2. inne źródła.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „rzeczy”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 45 powołanej ustawy, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchome oraz nieruchomości. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Z powyższego wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Część składowa rzeczy, zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, natomiast w myśl § 2 tegoż artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

W myśl natomiast art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe, mogą je przekazać odpłatnie gminie, na warunkach uzgodnionych w umowach.

Natomiast, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Należy więc uznać, iż urządzenia, między innymi wodociągowe i gazowe, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy i Spółki przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Ponadto, osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej.

Skoro, urządzenia wodociągowe i gazowe, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy i Spółki, należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11.

Ad.2

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca zakończył wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego dnia 12.10.2017 oraz sieci gazowej dnia 10.08.2017. Zostało to potwierdzone dopuszczeniem do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dn. 06.12.2017. Protokół ten potwierdza fakt, że sieci są kompletne i zdatne do użytkowania i Wnioskodawca może z nich w pełni korzystać. Jeśli Umowy odpłatnego zbycia zostaną zawarte z Urzędem Gminy i Spółką po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę, czyli od momentu otrzymania „dopuszczenia do użytkowania”, otrzymane na podstawie ww. umowy wynagrodzenie, nie będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdyby odpłatne zbycie ww. sieci nastąpiło przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce dopuszczenie do użytkowania, po stronie osoby, która wybudowała te sieci powstaje przychód z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • źródła przychodu jest prawidłowe,
 • momentu powstania przychodu jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie innych niż nieruchomość rzeczy następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika m.in., że w roku 2014 Wnioskodawca rozpoczął budowę domu jednorodzinnego na działce budowlanej. Teren ten nie był podłączony do sieci wodociągowej ani gazowej. Gdy zwrócił się do gminy z wnioskiem o podłączenie ww. działki do instalacji wodociągowej uzyskał odpowiedź, że urząd nie dysponuje w tym momencie środkami na takie cele. W związku z powyższym musiał podjąć decyzję o przeprowadzeniu inwestycji, polegającej na położeniu sieci wodociągowej o długości 232 m. Wnioskodawca zawarł również umowę z Sp. z o.o. na wykonanie sieci gazowej do jego domu. Zainteresowany wykonał na własny koszt projekt budowlany na ww. sieci i uzyskał stosowne pozwolenia na wykonanie tych urządzeń. Przedmiotową inwestycję sfinansował z własnych środków bez partycypacji w kosztach ze strony Gminy i Spółki. Obecnie, zgodnie z prowadzonymi rozmowami z Urzędem Gminy, Urząd zadeklarował zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej. Zwrot ten nastąpi na podstawie umowy odpłatnego przekazania. Również Spółka w myśl zawartej umowy przejmie odpłatnie sieć gazową.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy, przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy, należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Natomiast zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane od gminy i Spółki wynagrodzenia za przekazanie sieci wodociągowej i gazowej stanowią dla Wnioskodawcy przychód kwalifikowany zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Przedmiotem tej umowy są bowiem urządzenia, które w świetle cytowanego art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Tym samym osoba fizyczna, która wybudowała sieć wodociągowo-kanalizacyjną oraz gazową w efekcie zbywa odpłatnie na rzecz gminy i Spółki rzeczy, czyli uzyskuje przychód kwalifikowany do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy.

Przy czym, jeżeli przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania (dopuszczenia do użytkowania), to otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w przypadku gdy zbycie – przekazanie na rzecz gminy i Spółki nastąpi przed upływem pół roku od wybudowania (dopuszczenia do użytkowania), otrzymane wynagrodzenie będzie dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.