Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródła przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odpłatne przejęcie przez gminę sieci wodociągowej, po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce jej nabycie nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu.
Fragment:
Należy w tym miejscu podkreślić, iż odpłatne zbycie tzw. „ innych rzeczy ” (rzeczy ruchomych) po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego. W konsekwencji, odpłatne przejęcie przez G. sieci wodociągowej, które nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce jej nabycie lub wybudowanie, nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu i tym samym uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, na G. nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.
2017
16
wrz

Istota:
264690, 488368
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Stosownie do art. 9 ust. 3 ww. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Zapis art. 9 ust. 3a ww. ustawy stanowi, że przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. Jak wynika z powyższego strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika z dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów w następnych latach podatkowych.
2017
26
sie

Istota:
Możliwości zakwalifikowania przychodu uzyskanego na podstawie umowy najmu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania Nr 1 w przedmiocie opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% oraz pytania Nr 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawczyni, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), dalej jako u.p.d.o.f, wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., zgodnie z którym za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową: wytwórczą; polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.
2017
11
sie

Istota:
Skutki podatkowe świadczenia płatnych usług seksualnych
Fragment:
Ograniczenie to ustawodawca zrealizował poprzez zastosowanie instytucji wyłączenia spod działania tej ustawy ściśle określonej kategorii przychodów. Prawo podatkowe nie zawiera definicji użytych w powołanym wyżej przepisie pojęć, należy więc w tym względzie odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl natomiast art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym, przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie.
2017
8
lip

Istota:
Czy przychód uzyskany z planowanego najmu kamienicy będzie dla Wnioskodawczyni stanowił przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
2017
30
cze

Istota:
Możliwość zaliczenia do wydatków na własne cele mieszkaniowe konkretnych wydatków – brak źródła przychodu po stronie Wnioskodawczyni
Fragment:
Zatem w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni nie powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. W związku z powyższym, nie powstanie u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia rozpatrywanie sposobu wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na własne cele mieszkaniowe w ramach remontu budynku mieszkalnego uznać należy za bezprzedmiotowe. Nie ma znaczenia fakt na jakie cele Wnioskodawczyni przeznaczy środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, bowiem sprzedaż ta nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym może ona skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, a tym samym nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
8
cze

Istota:
Określanie stawki ryczałtu dla działalności wytwórczej o charakterze artystycznym
Fragment:
W ocenie Organu przychody uzyskiwane z tytułu krótkotrwałego wynajmu nieruchomości nr 3 i 4 – jako usługi związane z zakwaterowaniem na krótkie pobyty – Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości Nr 1 i Nr 2 które (jak wynika z wniosku) wynajmowane są w sposób długoterminowy, okazjonalny i pasywny wskazać należy, że jeżeli w istocie: będące przedmiotem wynajmu ww. nieruchomości, nie są (chociażby częściowo), składnikami majątku związanymi z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, umowy wynajmu tych nieruchomości mieszkaniowych, zawarte są poza prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, w sposób długoterminowy, okazjonalny i pasywny (a więc czynności te nie noszą cech pozarolniczej działalności gospodarczej), to przychody z wynajmu tych nieruchomości mogą być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc rozliczane w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości, niezależnie (odrębnie) od źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, obejmująca wynajem lokali w nieruchomości Nr 3 i 4 wykorzystywanych lub przeznaczonych pod wynajem krótkoterminowy (m.in na noclegi) za pośrednictwem firm pozyskujących klientów.
2017
7
cze

Istota:
Czy w związku z uchwałą NSA z 17 lutego 2014 r. sygn. akt. II FPS 8/13, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nie powoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) cyt. ustawy, spełnione winny zostać, co najmniej dwie podstawowe przesłanki: nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w działalności gospodarczej. Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej – w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona (...)
2017
2
cze

Istota:
Czy otrzymany zwrot nakładów stanowi źródło przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym winien być rozliczony w zeznaniu podatkowym w roku jego otrzymania?
Fragment:
Czy otrzymany zwrot nakładów stanowi źródło przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym winien być rozliczony w zeznaniu podatkowym w roku jego otrzymania? Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymany zwrot poniesionych nakładów nie stanowi źródła przychodów i nie wymaga rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2015. W ocenie Wnioskodawczyni powyższe wynika z treści art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w którym zostały enumeratywnie wymienione źródła przychodów. W artykule tym jako źródła przychodów wymieniono: stosunek służbowy, stosunek pracy, działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawy, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania, innych rzeczy oraz inne źródła. W przepisie tym zostały wyłączone ze źródeł przychodów kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy, których sprzedaż następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie tych rzeczy. Wśród wymienionych źródeł przychodów nie został ujęty zwrot nakładów. Uznanie tego zwrotu jako inne źródło przychodów z uwagi na treść art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to ustawodawca uściślił pojęcie przychodów z innych źródeł wydaje się być niewłaściwe.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym.
Fragment:
(...) źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną (Wnioskodawca” lub Akcjonariusz°) posiada akcje spółki komandytowo-akcyjnej oraz będzie posiadał akcje innych spółek komandytowo-akcyjnych (SKA”). Akcjonariusz posiada oraz będzie posiadał akcje na okaziciela oraz akcje imienne. Jako akcjonariusz, SKA Wnioskodawca będzie miał udział w zyskach, które otrzyma na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy (Dywidenda). W SKA będą w kolejnych latach podejmowane uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie Dywidendy lub uchwały o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków SKA.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.