Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródła przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może wynajmować ok. 7 mieszkań (wraz z ewentualnym miejscem postojowym lub garażem) na cele mieszkaniowe w ramach najmu prywatnego jako odrębne źródło przychodów?

Fragment:

Jeśli umowy najmu nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, to najem mieszkań można traktować jako odrębne źródło przychodów. W przepisach nie ma jasnego rozgraniczenia uzależnionego od ilości mieszkań lub skali przychodów z wynajmu, więc podatnik może sam wybrać formę rozliczania wynajmu: działalność gospodarcza lub odrębne źródło przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) wskazane zostały poszczególne źródła przychodów oraz sposoby opodatkowania dochodów z każdego z tych źródeł. Według przepisów ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są, określone w art. 10 ust. 1: pozarolnicza działalność gospodarcza (wskazana w pkt 3) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (wskazane w pkt 6).

2018
12
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wynik (przychody i koszty) zabezpieczenia kredytu na rachunku bieżącym (w formie nabywanych przez Spółkę instrumentów pochodnych), w przypadku braku możliwości jego bezpośredniej alokacji do poszczególnego źródła przychodów, winien być alokowany do dochodów z działalności operacyjnej oraz dochodów z zysków kapitałowych przy pomocy klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2b ustawy o PDOP.

Fragment:

(...) źródła przychodów, winien być alokowany do dochodów z działalności operacyjnej oraz dochodów z zysków kapitałowych przy pomocy klucza przychodowego (o którym mowa w art. 15 ust. 2b ustawy o PDOP). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Regulacja zawarta w art. 7b ust. 1 ustawy o PDOP, wprowadza zamknięty katalog przychodów ze źródła zysków kapitałowych. W przypadku uzyskania tych przychodów, podatnik zobowiązany jest do przyporządkowania im wydatków, spełniających definicję kosztów uzyskania przychodów, dotyczących tego źródła.

2018
21
lis

Istota:

Stosowanie na poziomie Wnioskodawcy proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy o CIT dotyczących kosztów spółek komandytowych, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, a co do których nie jest możliwe przypisanie do danego źródła przychodu.

Fragment:

(...) źródła przychodu (odpowiednio, do źródła przychodów z realizacji projektów deweloperskich albo do źródła przychodów z zysków kapitałowych), Koszty finansowania – w części, w jakiej możliwa jest identyfikacja do odpowiedniego źródła przychodu (odpowiednio, do źródła przychodów z realizacji projektów deweloperskich albo do źródła przychodów z zysków kapitałowych). Na marginesie Wnioskodawca wskazał, że w ramach powyżej wskazanych kosztów w Grupie 1 znajdują się koszty, wobec których ustawa o CIT nakazuje rozpoznawać je w momencie rozpoznania odpowiadającego im przychodu oraz koszty rozpoznawane w innym momencie (np. w dacie poniesienia, niezależnie od momentu rozpoznania odpowiedniego przychodu). Jednocześnie w każdym przypadku, na podstawie prowadzonej analityki Wnioskodawca ma możliwość śledzenia powiązania kosztu z danym przychodem, w konsekwencji przypisania do odpowiedniego źródła przychodu. Koszty, które nie są powiązane bezpośrednio z danym źródłem przychodu i nie jest możliwe przypisanie ich do konkretnego źródła, przykładowo są to koszty w szczególności takie jak („ Grupa II ”): Koszty wynagrodzeń pracowników, (...)

2018
17
lis

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

Fragment:

Wobec powyższego ewentualną sprzedaż ww. budynku należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, w rozpatrywanej sprawie, przychód ze zbycia budynku o charakterze mieszkalnym nie powstanie, gdyż do ewentualnej sprzedaży ww. budynku dojdzie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Reasumując, z tytułu sprzedaży przedmiotowego budynku, odziedziczonego w 2007 r., o którym mowa we wniosku - o ile w istocie przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym - Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku odprowadzić podatku dochodowego od osób fizycznych. Zauważyć jednocześnie należy, że Wnioskodawczyni, przedstawiając swoje stanowisko co prawda wskazała, że przychód z tytułu zbycia ww. budynku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (nie zaś, że nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych), jednakże z uwagi na wskazanie prawidłowej podstawy prawnej, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku w kontekście zadanego pytania, w szczególności oparł się na podanej informacji, że część mieszkalna przedmiotowego budynku stanowi 54,54% jego powierzchni.

2018
20
paź

Istota:

Ustalenie, do jakiego źródła przychodów powinno zostać zaliczone uzyskiwane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji na korzystanie ze znaków towarowych na rzecz Kontrahenta

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Należy w tym miejscu zauważyć, że od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła: z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł. Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wydzielając odrębne źródło przychodów – z zysków kapitałowych na gruncie updop, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b updop. Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody: z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem (...)

2018
3
paź

Istota:

Zaliczenie przychodów z tytuły najmu do odpowiedniego źródła przychodów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy przychody uzyskane z najmu dwóch lokali mieszkalnych, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. l pkt 3 w związku z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie dotyczące stanu faktycznego) Czy przychody uzyskane z najmu czterech lokali mieszkalnych, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. l pkt 3 w związku z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie dotyczące zdarzenia przyszłego) Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania dotyczącego stanu faktycznego oznaczonego Nr 1, natomiast w zakresie pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego oznaczonego Nr 2, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. l pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
3
paź

Istota:

Zaliczenie przychodów z tytuły najmu do odpowiedniego źródła przychodów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy przychody uzyskane z najmu dwóch lokali mieszkalnych, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. l pkt 3 w związku z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie dotyczące stanu faktycznego) Czy przychody uzyskane z najmu czterech lokali mieszkalnych, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. l pkt 3 w związku z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie dotyczące zdarzenia przyszłego) Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego oznaczonego Nr 2, natomiast w zakresie pytania dotyczącego stanu faktycznego oznaczonego Nr 1, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. l pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
1
paź

Istota:

Czy przychody uzyskiwane z najmu lokalu podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności gospodarczej czy jako przychód z najmu?

Fragment:

Przywołany powyżej przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Podkreślić należy, że nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowane nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności. Wskazać należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, działalność ta musi być wykonywana w sposób ciągły.

2018
23
wrz

Istota:

Określenie źródła przychodów z najmu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) wskazane zostały poszczególne źródła przychodów oraz sposoby opodatkowania dochodów z każdego z tych źródeł. Według przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są, określone w art. 10 ust 1: pozarolnicza działalność gospodarcza (wskazana w pkt 3) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (wskazane w pkt 6). Do przychodów z działalności gospodarczej należą także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą – zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2 pkt 11 tej ustawy. Ustawa powyższa zawiera definicję pojęcia działalności gospodarczej, wyrażoną w artykule 5a pkt 6. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

2018
15
wrz

Istota:

1) Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy Wnioskodawczyni musi opłacić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od daty rozszerzenia ustawowej współwłasności?

Fragment:

Czy zbycie przez Wnioskodawcę Lokalu mieszkalnego w dniu 5 sierpnia 2015 roku stanowi dla niego w 1/2 części (nabytej w drodze dziedziczenia po żonie) źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w tej części podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też w całości korzysta z wyłączenia ustalonego w tym przepisie (i w ogóle nie podlega opodatkowaniu), w związku z faktem, że zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie Lokalu mieszkalnego w drodze umowy zakupu przez oboje małżonków, do ich majątku wspólnego. Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie Lokalu mieszkalnego w roku 2015, opisane wyżej, nie podlega w żadnej części opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako że nie stanowi źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy p.d.o.f. wobec faktu, że Pan Z. R. w związku ze szczególnym rodzajem współwłasności, jaką jest wspólność ustawowa małżeńska, stanowiąca tzw. współwłasność łączną – nabył całość Lokalu mieszkalnego (podobnie jak jego żona) w dniu 17 lipca 2002 roku, a więc około 13 lat przed datą jego odsprzedaży. W związku z opisanym wyżej charakterem wspólności ustawowej małżeńskiej nie można więc twierdzić, ze Wnioskodawca nabył w 2002 roku jedynie 1/2 części we własności Lokalu mieszkalnego, a pozostałą połowę dopiero w roku 2015, wskutek dziedziczenia po żonie.