Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródła przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zaliczenia do wydatków na własne cele mieszkaniowe konkretnych wydatków – brak źródła przychodu po stronie Wnioskodawczyni
Fragment:
Zatem w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni nie powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. W związku z powyższym, nie powstanie u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia rozpatrywanie sposobu wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na własne cele mieszkaniowe w ramach remontu budynku mieszkalnego uznać należy za bezprzedmiotowe. Nie ma znaczenia fakt na jakie cele Wnioskodawczyni przeznaczy środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, bowiem sprzedaż ta nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym może ona skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, a tym samym nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
8
cze

Istota:
Określanie stawki ryczałtu dla działalności wytwórczej o charakterze artystycznym
Fragment:
W ocenie Organu przychody uzyskiwane z tytułu krótkotrwałego wynajmu nieruchomości nr 3 i 4 – jako usługi związane z zakwaterowaniem na krótkie pobyty – Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości Nr 1 i Nr 2 które (jak wynika z wniosku) wynajmowane są w sposób długoterminowy, okazjonalny i pasywny wskazać należy, że jeżeli w istocie: będące przedmiotem wynajmu ww. nieruchomości, nie są (chociażby częściowo), składnikami majątku związanymi z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, umowy wynajmu tych nieruchomości mieszkaniowych, zawarte są poza prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, w sposób długoterminowy, okazjonalny i pasywny (a więc czynności te nie noszą cech pozarolniczej działalności gospodarczej), to przychody z wynajmu tych nieruchomości mogą być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc rozliczane w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości, niezależnie (odrębnie) od źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, obejmująca wynajem lokali w nieruchomości Nr 3 i 4 wykorzystywanych lub przeznaczonych pod wynajem krótkoterminowy (m.in na noclegi) za pośrednictwem firm pozyskujących klientów.
2017
7
cze

Istota:
Czy w związku z uchwałą NSA z 17 lutego 2014 r. sygn. akt. II FPS 8/13, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nie powoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) cyt. ustawy, spełnione winny zostać, co najmniej dwie podstawowe przesłanki: nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w działalności gospodarczej. Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej – w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona (...)
2017
2
cze

Istota:
Czy otrzymany zwrot nakładów stanowi źródło przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym winien być rozliczony w zeznaniu podatkowym w roku jego otrzymania?
Fragment:
Czy otrzymany zwrot nakładów stanowi źródło przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym winien być rozliczony w zeznaniu podatkowym w roku jego otrzymania? Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymany zwrot poniesionych nakładów nie stanowi źródła przychodów i nie wymaga rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2015. W ocenie Wnioskodawczyni powyższe wynika z treści art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w którym zostały enumeratywnie wymienione źródła przychodów. W artykule tym jako źródła przychodów wymieniono: stosunek służbowy, stosunek pracy, działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawy, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania, innych rzeczy oraz inne źródła. W przepisie tym zostały wyłączone ze źródeł przychodów kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy, których sprzedaż następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie tych rzeczy. Wśród wymienionych źródeł przychodów nie został ujęty zwrot nakładów. Uznanie tego zwrotu jako inne źródło przychodów z uwagi na treść art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to ustawodawca uściślił pojęcie przychodów z innych źródeł wydaje się być niewłaściwe.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym.
Fragment:
(...) źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną (Wnioskodawca” lub Akcjonariusz°) posiada akcje spółki komandytowo-akcyjnej oraz będzie posiadał akcje innych spółek komandytowo-akcyjnych (SKA”). Akcjonariusz posiada oraz będzie posiadał akcje na okaziciela oraz akcje imienne. Jako akcjonariusz, SKA Wnioskodawca będzie miał udział w zyskach, które otrzyma na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy (Dywidenda). W SKA będą w kolejnych latach podejmowane uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie Dywidendy lub uchwały o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków SKA.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia niezabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Tak więc należy stwierdzić, że planowana sprzedaż gruntu (w postaci podzielonego na działki), w części nabytej w 2000 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin. Tym samym zbycie ww. gruntu nie powoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego. Z kolei odnośnie części gruntu nabytej w 2015 r. na podstawie umowy o podział majątku wspólnego organ interpretacyjny przedstawia co następuje. Z opisanej we wniosku sytuacji wynika, że w 2015 r. na podstawie umowy o podział majątku dorobkowego Zainteresowana nabyła część gruntu o wartości 26 436 zł. Skoro zatem przedmiotowe zbycie części gruntu (działek) nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie przez Zainteresowaną, stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości uznania wszystkich wskazanych we wniosku przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Przy czym, w definicji tej wyróżnić można przesłanki pozytywne (np. działalność musi mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły) oraz negatywne, tj. przychód z tej działalności nie może być kwalifikowany przez ww. ustawę do innego źródła przychodów. W tym miejscu zauważyć należy, iż wszystkie wskazane w tym przepisie przesłanki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, muszą zostać spełnione łącznie. Zakwalifikowanie zatem przez ustawodawcę określonych przychodów do źródła innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza wyklucza możliwość zaliczenia tych samych przychodów przez podatnika do tego źródła. Ustawodawca w przepisie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. jednoznacznie oddziela poszczególne źródła przychodów. Przyjmując w pełni za racjonalny zabieg legislacyjny ustawodawcy różnej klasyfikacji źródeł przychodów, należy uznać, że nie wszystkie czynności podejmowane przez podatnika w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Innymi słowy, jeżeli nawet określona działalność ze względu na swoje cechy (zarobkowy charakter, zorganizowany i ciągły sposób realizacji, wykonywanie we własnym imieniu) w rozumieniu potocznym lub też (hipotetycznie) na podstawie prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej mogłaby zostać uznana za działalność gospodarczą, (...)
2017
7
lut

Istota:
Czy sprzedaż wymienionej działki podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię w ramach współwłasności małżeńskiej nie stanowi dla Niej źródła przychodu z uwagi na to, że upłynął okres pięcioletni od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia tej nieruchomości do majątku objętego wspólnością ustawową i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku. Natomiast odpłatne zbycie nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w drodze spadku po zmarłym mężu stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2017
28
sty

Istota:
Czy umowa przedwstępna i zadatek stanowią źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
gru

Istota:
Czy przeniesienie wlasnosci nieruchomosci w drodze umowy dozywocia przez Wnioskodawczynie na nabywce, przed uplywem okresu 5 lat od daty nabycia przez Wnioskodawczynie wlasnosci nieruchomosci w drodze zniesienia wspolwlasnosci spowoduje powstanie obowiazku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych po stronie zbywcy (dozywotnika)?
Fragment:
W literaturze cywilistycznej podkresla sie, ze podstawowa funkcja umowy dozywocia jest funkcja alimentacyjna. W przypadku umowy o dozywocie nie mamy do czynienia z klasycznym przykladem ekwiwalentnosci swiadczen jak przy umowie sprzedazy, czy zamiany. Nie oznacza to jednak, ze przeniesienie wlasnosci nieruchomosci na podstawie umowy o dozywocie nastepuje pod tytulem darmym. W zamian za swoje swiadczenie zbywca nieruchomosci (dozywotnik), uzyskuje okreslone swiadczenia sluzace zaspakajaniu jego potrzeb w taki sposob, aby nie musial on przyczyniac sie do zdobywania srodkow na zaspokojenie niezbednych wymagan zyciowych. Swiadczenie dozywotnika ma wiec swoj odpowiednik (rownowaznik) w swiadczeniach nabywcy nieruchomosci. Nalezy takze podkreslic, ze losowy charakter umowy dozywocia nie moze zmienic oceny, ze ma ona charakter odplatny. Istota odplatnosci umowy o dozywocie jest to, ze zbywca dokonujac przysporzenia nie czyni tego kosztem wlasnego majatku, albowiem uzyskuje ekwiwalentne swiadczenie, posiadajace okreslony wymiar materialny, przejawiajacy sie chocby w zaoszczedzeniu przez zbywce tych wydatkow, ktore musialby poniesc w zwiazku z wlasnym utrzymaniem, gdyby nie doszlo do zawarcia umowy o dozywocie. Uzyskiwane przez dozywotnika swiadczenia, niewatpliwe maja okreslony walor finansowy, a tym samym przyjac nalezy, ze po stronie zbywcy nie dochodzi do bezplatnego przysporzenia kosztem wlasnego majatku.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.