Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródła przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodów z najmu
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest dzierżawa lub najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. A zatem z przychodami uzyskiwanymi z najmu i zaliczanymi do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, mamy do czynienia wówczas, gdy najem spełnia kryteria ciągłości i zorganizowania tej działalności wynikające z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przedmiotem umowy najmu są składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co do zasady, o kwalifikacji przychodów z najmu nie przesądza ilość wynajmowanych nieruchomości, lecz sposób wykonywania najmu, w tym charakter zawartej umowy najmu, a także ewentualne powiązania funkcjonalne wynajętej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajęta nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, lub jeśli najem ze względu na sposób jego wykonywania jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, to przychody z takiego najmu należy kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej, nawet jeżeli przychody (dochody) z tego tytułu, nie są uzyskiwane przez cały rok podatkowy, gdyż mają one ze względu na specyfikę prowadzonego najmu charakter sezonowy.
2018
17
mar

Istota:
Opodatkowanie przychodów z najmu
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest dzierżawa, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że dzierżawa stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć dzierżawa, która prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z dzierżawy ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w dzierżawę. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2018
17
mar

Istota:
Do którego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Do którego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości? Do którego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować przychód z tytułu odsetek za rozłożenie płatności na raty? Czy kwota zapłaconych odsetek stanowi dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej koszt uzyskania przychodu? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne interpretacje. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia praw, o których mowa w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem, warunkiem zaliczenia sprzedaży udziału w nieruchomości do ww. źródła przychodów jest: przyjęcie, że sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość.
2018
28
lut

Istota:
Ustalenie źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Zatem, z powyższej regulacji wynika, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „ wyłączenie ” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).
2018
23
lut

Istota:
Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe polegające na odpłatnym zbyciu przedmiotowej nieruchomości, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie stanowiło o konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego od uzyskanego dochodu, tj. przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, opisane we wniosku zdarzenie przyszłe polegające na odpłatnym zbyciu przedmiotowej nieruchomości, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie będzie stanowiło o konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego od uzyskanego dochodu, tj. przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej (...)
2018
10
lut

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodu
Fragment:
W konsekwencji, osiągane przychody oraz ponoszone wydatki, które zostały przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, odpowiednio, za przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodu związane ze źródłem przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Osiągane przez Wnioskodawcę przychody, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, będą sumowane oraz zaliczane do przychodów Wnioskodawcy ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Poniżej Wnioskodawca przedstawia własną argumentację dotyczącą poszczególnych kategorii przychodów. Odsetki od pożyczek Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z odsetek od pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto, przychody z odsetek od pożyczek, zawartych pierwotnie przez Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną poza prowadzoną działalnością gospodarczą, których stroną (pożyczkodawcą) stał się Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w następstwie wniesienia określonych aktywów do prowadzonej działalności gospodarczej, należy również zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w odniesieniu do odsetek, które zostały otrzymane przez Wnioskodawcę po wniesieniu aktywów z tytułu udzielonych pożyczek do prowadzonej działalności gospodarczej.
2018
3
lut

Istota:
Czy świadczenie usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie opodatkowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) źródła przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów. Wniosek uzupełniono w dniu 27 grudnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W przyszłości Wnioskodawca planuje założenie działalności gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca planuje współpracować ze szkołami zawodowymi w zakresie prowadzenia projektów unijnych w charakterze koordynatora/kierownika projektu. Umowy zawierane byłyby na czas określony – od kilku do nawet 26 miesięcy i obejmowałyby poniższy zakres zadań: zarządzanie projektem i kadrą projektu, podejmowanie decyzji w imieniu Wnioskodawcy i Realizatora Projektu, koordynacja projektu od strony merytorycznej, ogólna odpowiedzialność za realizację projektu, odpowiedzialność za przestrzeganie zasad równości szans kobiet i mężczyzn, terminowość i zgodność z harmonogramem, monitoring budżetu, w tym ponoszonych wydatków i szacowanie oszczędności, rozwiązywanie projektów organizacyjnych, (...)
2018
13
sty

Istota:
Przychody uzyskiwane z rolniczego handlu detalicznego
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 – inne źródła przychodów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użyte w ww. przepisie sformułowanie „ w szczególności ”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
2018
10
sty

Istota:
Ustalenie czy wartość sfinansowanych przez Spółkę wydatków z tytułu podróży członków zarządu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Kontrakt menedżerski jest typem umowy nienazwanej, opartej zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) na umowie zlecenie. Stanowi on, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
2017
22
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy prowadzenie profesjonalnego obrotu jednostkami bitcoin lub innymi kryptowalutami będzie stanowiło wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Odrębne źródło przychodów stanowią kapitały pieniężne i prawa majątkowe, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. W myśl art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie. Zauważyć w tym miejscu należy, że przez prawa majątkowe, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy PIT, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Podstawą dokonania tego podziału jest interes, jaki one realizują.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.