ITPP2/4512-982/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego.
ITPP2/4512-982/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółki
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania wniesienia tytułem aportu do spółki prawa handlowego zorganizowanej część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania wniesienia tytułem aportu do spółki prawa handlowego zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą C. Piotr K. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi oraz prowadzi sprzedaż, a działalność dzieli się na kilka gałęzi, a każda z nich jest prowadzona w różnych miejscach oraz dotyczy różnych od siebie branż. W ramach zarejestrowanego przedsiębiorstwa, prowadzi Pan działalność gospodarczą w następujący sposób:

 1. samodzielny lokal gastronomiczno-rozrywkowy prowadzony w B.,
 2. samodzielny lokal gastronomiczny prowadzony w B. (w innym miejscu aniżeli wymieniony w pkt 1), prowadzący również dostarczanie gotowej żywności,
 3. hotel położony w Z.,
 4. działalność związaną z dostarczaniem materiałów wyborczych do lokali wyborczych.

Ad. l

Działalność związana z lokalem gastronomiczno-rozrywkowym oparta jest o lokal położony w B., którego jest Pan najemcą. W lokalu tym dokonuje „sprzedaży gastronomii” (restauracja) oraz prowadzi działalność rozrywkową (klubową). W ramach prowadzenia tego lokalu jest Pan związany umowami:

 1. najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność,
 2. marketingowymi z przedsiębiorstwami promującymi swoje produkty w lokalu,
 3. dostawy mediów (prądu, wody, gazu) do lokalu,
 4. na sprzątanie lokalu,
 5. na dostawę hurtową gotowych kanapek do odbiorców w ramach współpracy,
 6. ubezpieczenia mienia,
 7. z artystami, którzy prezentują się w lokalu (DJ, wokaliści).

Celem skutecznego prowadzenia działalności w tym zakresie zatrudnia Pan trzy osoby, które w sposób wystarczający opiekują się lokalem, organizują życie kulturalne tego miejsca oraz organizują spotkania i imprezy rozrywkowe. Ponadto funkcjonowanie personelu zorganizowane jest w sposób umożliwiający jego samodzielną pracę w ramach lokalu.

Do prowadzenia działalności zakupił Pan środki trwałe w postaci wyposażenia lokalu oraz elementów niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności, na które składają się:

 1. prawo do znaku towarowego charakteryzującego nazwę lokalu (wszczęta procedura zastrzeżenia znaku towarowego),
 2. zestaw nagłośnienia,
 3. sofy oraz meble klubowe,
 4. oświetlenie klubowe oraz restauracyjne,
 5. zabudowa barowa,
 6. system telewizji przemysłowej,
 7. system klimatyzacji,
 8. komputery,
 9. aparat fotograficzny,
 10. telewizory plazmowe,
 11. samochód osobowy oraz motorower,
 12. wyposażenie kompletne kuchni: stoły kuchenne, piece, wyposażenie drobne kuchni (miksery, ekspresy), zmywarki, lady chłodnicze.

W oparciu o powyższe zobowiązania oraz środki trwałe, lokal, o którym mowa w pkt 1 jest jednostką, która funkcjonuje w sposób samodzielny. Jest to wyodrębniona część działalności, która samodzielnie się organizuje oraz funkcjonuje, zaś pozostały zakres działalności nie łączy się z nią. Z działalnością gospodarczą w tej części związany jest ww. zespół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także zobowiązań ciążących na Panu.

Nie wyodrębnił Pan w sposób formalny tej części przedsiębiorstwa, a jest to wydzielenie wyłącznie faktyczne, bowiem istnieje możliwość wskazania czynności, które podejmowane są przez przedsiębiorstwo, a które można przypisać do części przedsiębiorstwa związanej z tym lokalem.

Na dzień złożenia wniosku nie istnieje także wyodrębnienie finansowe, wszystkie transakcje zawierają się w jednym rachunku bankowym. Planuje Pan założyć oddzielny rachunek bankowy, który będzie wyłącznie związany z działalnością, o której mowa w pkt 1. Jednocześnie już na dzień złożenia niniejszego wniosku istnieje możliwość przypisania transakcji do konkretnej części prowadzonej działalności.

Ad. 2

W ramach prowadzonej działalności prowadzi Pan lokal gastronomiczny położony w B. przy jednej z uczelni wyższych. W ramach tej części działalności dokonuje sprzedaży gotowych produktów gastronomicznych, a oferta skierowana jest głównie do studentów. Oprócz tego, sprzedaje także hurtowo gotowe produkty gastronomiczne (kanapki) w ramach zawartej umowy.

W ramach prowadzenia tego lokalu, jest Pan związany umową najmu oraz umowami w zakresie zatrudniania personelu.

Prowadzona działalność gospodarcza w tej części pozwala na samodzielne funkcjonowanie lokalu oraz sprzedaż gastronomii w oparciu o zatrudniony personel oraz zawarte umowy. Wymieniony zespół praw i obowiązków pozwala na prawidłowe funkcjonowanie tej części przedsiębiorstwa bez połączenia jej z innymi częściami. Jest to zatem część przedsiębiorstwa samodzielnie zorganizowana, „na skuteczne zarządzanie obiektem oraz prowadzenie działalności w sposób niezależny od pozostałych części przedsiębiorstwa”.

Ad. 3

Hotel położony w Z. jest kolejną częścią Pana przedsiębiorstwa, która została zorganizowana w sposób samodzielny. W ramach tej części przedsiębiorstwa świadczy usługi hotelarskie, rozrywkowe oraz cateringowe, w oparciu o zawarte umowy najmu, dostaw oraz świadczenia usług.

Do prowadzenia działalności w tej części zatrudnia Pan personel, który w sposób samodzielny i zorganizowany odpowiedzialny jest za funkcjonowanie hotelu.

Hotel prowadzony jest w pełni samodzielny sposób, a działalność w tej części została zorganizowana w sposób kompletny. Umowy wiążące Pana w tym zakresie oraz zatrudniony personel pozwalają na swobodne prowadzenie działalności, bez powiązania z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa.

Ad. 4

Prowadzi Pan także działalność w zakresie produkcji i dostawy materiałów wyborczych (urn, kabin, parawanów do głosowania). Jest to działalność całkowicie niezależna od pozostałych wymienionych i została zorganizowana w taki sposób, aby produkcja i dostawa w tym zakresie odbywały się samodzielnie. Realizuje Pan prowadzenie działalności w oparciu o umowy zlecania produkcji materiałów wyborczych oraz dostawy wyprodukowanych materiałów do odbiorców.

Zamierza Pan wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w postaci majątku ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem, a dotyczącą prowadzenia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego, o którym mowa w pkt 1 przedstawionego stanu faktycznego. W ramach aportu, do spółki wniósłby Pan wyposażenie związane z funkcjonowaniem lokalu, środki trwałe:

 1. zestaw nagłośnienia,
 2. sofy oraz meble klubowe,
 3. oświetlenie klubowe oraz restauracyjne,
 4. zabudowa barowa,
 5. system telewizji przemysłowej,
 6. system klimatyzacji,
 7. komputery,
 8. aparat fotograficzny,
 9. telewizory plazmowe,
 10. samochód osobowy oraz motorower,
 11. wyposażenie kompletne kuchni: stoły kuchenne, piece, wyposażenie drobne kuchni (miksery, ekspresy), zmywarki, lady chłodnicze,

oraz ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych „umów przychodowych, kosztowych”, a także dokumentację związaną z prowadzeniem działalności, materiały archiwalne, a także inne składniki niemajątkowe związane z działalnością w tym zakresie (opinia o lokalu, potencjał klienteli, kontakty handlowe, wypracowane warunki współpracy).

W związku z powyższym zamierza Pan zorganizowaną część przedsiębiorstwa wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nowopowstałą albo istniejącą) w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Tak powstała spółka tworzyć będzie odpowiednią formę prawną oraz stosowne zaplecze organizacyjne dla rozrastającej się działalności gospodarczej, także w związku z poszukiwaniem potencjalnego inwestora dla działalności w tym zakresie. Inwestor zainteresowany inwestycją w przedsiębiorstwo z reguły chętniej inwestuje w spółkę kapitałową aniżeli w jednoosobową działalność, jako podmiot nie wyodrębniony finansowo i organizacyjnie od pozostałych części prowadzonej działalności. Rozwiązanie takie jest bezpieczne i pozwala na dokonanie właściwej inwestycji w spółkę kapitałową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy wyodrębniona część jednoosobowej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego spełni definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia „1 marca 2004 r.” o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji aport tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy wniesienie przez Pana aportu w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy, ostatecznie wyrażone w uzupełnieniu wniosku.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w ramach lokalu gastronomiczno - rozrywkowego spełnia przesłanki do uznania, iż jest to Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (ZCP). W części tej przedsiębiorstwo jest w pełni samodzielne i całkowicie niezależne od pozostałych części prowadzonej działalności. Część przedsiębiorstwa stanowi kompletny zestaw wyposażenia oraz zespół środków trwałych niezbędny do prowadzenia tego typu działalności. Jest Pan związany umowami najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność, marketingowymi z przedsiębiorstwami promującymi swoje produkty w lokalu, dostawy mediów (prądu, wody, gazu) do lokalu, na sprzątanie lokalu, na dostawę hurtową gotowych kanapek do odbiorców w ramach współpracy, ubezpieczenia mienia, z artystami, którzy prezentują się w lokalu (DJ, wokaliści). Zatrudnia Pan także personel, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tej części przedsiębiorstwa. W oparciu o powyższe zobowiązania oraz środki trwałe, lokal, o którym mowa w pkt 1 jest jednostką, która funkcjonuje w sposób samodzielny. Jest to wyodrębniona część w Pana działalności, która samodzielnie się organizuje oraz funkcjonuje, zaś pozostały zakres działalności nie łączy się z nią. Z działalnością gospodarczą w tej części związany jest ww. zespół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także zobowiązań ciążących na Panu. Nie wyodrębnił Pan w sposób formalny tej części przedsiębiorstwa, a jest to wydzielenie wyłącznie faktyczne, bowiem istnieje możliwość wskazania czynności, które podejmowane są przez przedsiębiorstwo, a które można przypisać do części przedsiębiorstwa związanej z tym lokalem. Ponadto, Pana zdaniem, w skład ZCP wchodzą także prawa i obowiązki wynikające z zawartych „umów przychodowych, kosztowych”, a także dokumentacja związana z prowadzeniem działalności, materiały archiwalne, a także inne składniki niemajątkowe związane z działalnością w tym zakresie (opinia o lokalu, potencjał klienteli lokalu, wypracowany wizerunek, kontakty handlowe, wypracowane warunki współpracy). Tym samym, Pana zdaniem, zespół składników opisanych w niniejszym wniosku dotyczący prowadzenia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto, w ramach spółki będzie prowadził Pan identyczną działalność, jak wykonywana do tej pory w ramach ZCP, poinformuje podmioty związane z nim umowami o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności oraz poinformuje o tym fakcie pracowników. Tym samym, z uwagi na fakt, iż działalność określona powyżej stanowić będzie Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, aport tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Ad. 2

W związku z faktem, iż Pana zdaniem, działalność opisana w pkt 1 przedstawionego stanu faktycznego, związana z prowadzeniem lokalu gastronomiczno-usługowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wniesienie aportu w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że zespół składników który ma być przedmiotem aportu jest organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.