ITPP2/4512-797/15/PB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności wniesienia do spółki aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ITPP2/4512-797/15/PBinterpretacja indywidualna
  1. zbycie nieruchomości
  2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w formie składników majątku przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w formie składników majątku przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie osiąga Pani przychody ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie nie prowadzi Pani pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji nie osiąga przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Otrzymuje Pani wraz z bratem M.Z. do majątku osobistego, w drodze darowizny od swoich rodziców: L.Z. i I.Z. zorganizowaną część przedsiębiorstwa L.Z. związaną z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego (dalej: ZCzP). ZCzP przekazana zostanie do majątku osobistego Pani i majątku osobistego brata łącznie, tj. bez wskazania udziału. Planuje Pani przyjąć wraz z bratem darowiznę ZCzP od rodziców i trwale kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez L.Z. (polegającą na najmie i dzierżawie zakładu produkcyjnego) w formie spółki niebędącej osobą prawną (dalej: spółka osobowa). W tym celu planuje Pani zawrzeć z bratem M.Z. umowę spółki osobowej. Obejmie Pani wraz z bratem M.Z. ogół praw i obowiązków wspólników w nowo założonej spółce osobowej w zamian za aport ZCzP otrzymanego w drodze darowizny od rodziców. Spółka osobowa wstąpi w miejsce L.Z. w prawa i obowiązki wynikające z wszystkich umów cywilnoprawnych dotyczących najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego, kontynuując świadczenie usług najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego na warunkach i zasadach ustalonych przed otrzymaniem przez Panią i jej brata darowizny i przed wniesieniem aportu do spółki osobowej. Ponadto spółka osobowa przejmie dokumenty dotyczące najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego oraz gotówkę zgromadzoną na koncie dedykowanym do prowadzenia działalności w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego. Przedmiotem aportu będzie ZCzP, obejmująca w szczególności: zorganizowany zespół składników majątku pozwalający na prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy, tj.: grunty, budynek produkcyjny, halę przygotowania produkcji; magazyn wyrobów gotowych, odlewnię, halę obróbki skrawaniem, magazyn produkcji w toku, magazyn surowca, budynek magazynowy, budynek biurowy, plac utwardzony z drogą, parkan, ogrodzenie parkanu, sieć wodno-kanalizacyjną, drogi wewnętrzne oraz maszyny i urządzenia produkcyjne, w które wyposażone są nieruchomości wymienione wyżej; prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu i dzierżawy z dnia 21 października 2002 r.; prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę księgowej zatrudnionej do obsługi finansowej i księgowej wynajmowanego zakładu produkcyjnego; prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę pracownika dedykowanego do wykonywania drobnych prac konserwatorskich związanych wyłącznie z wynajmowanym zakładem produkcyjnym; gotówkę zgromadzoną na koncie dedykowanym do działalności w zakresie najmu i dzierżawy; zobowiązania z tytułu umów kosztowych zawartych w związku z działalnością najmu i dzierżawy, tj. umów o pracę; należności z tytułu umowy najmu i dzierżawy z dnia 21 października 2002 r.; dokumenty związane z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego. Dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych, planuje Pani zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy, a następnie opodatkowywać dochody osiągane przez spółkę osobową zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej powinno zostać potraktowane jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej powinno zostać potraktowane jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wyrażenie „transakcja zbycia” należy interpretować podobnie jak „dostawę towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, gdyż pojęcie „zbycia” obejmuje wszelkie czynności, które skutkują przeniesieniem prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowiznę czy przeniesienie własności w formie aportu (wkładu niepieniężnego). Aby w omawianym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znalazł art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotem zbycia musi być przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 2 pkt 27e ww. ustawy - jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zdaniem Wnioskodawcy, zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z założenia powinny odpowiadać wspólnotowej koncepcji „przekazania całości lub części majątku”, o której mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.). Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz - w zależności od konkretnego przypadku - składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej o określonym charakterze. Składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. Całość przekazanych składników ma pozwalać na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nabywca majątku powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części. Tego samego zdania jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości (orzeczenia w sprawie C-497/01 i C-444/10), oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny siedzibą w Olsztynie (wyrok z dnia 1 marca 2012 r., sygn.: I SA/Ol 4/12). Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1202/14/AW. Wnioskodawca, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, otrzyma w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa L.Z. zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej polegającej na najmie i dzierżawie zakładu produkcyjnego. Wnioskodawca będzie trwale kontynuować działalność w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego poprzez uczestnictwo w spółce osobowej, która to spółka nabędzie status podatnika VAT kontynuując świadczenie usług najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego na zasadach ustalonych przed otrzymaniem darowizny. W tym celu, Wnioskodawca zamierza wnieść otrzymaną w drodze darowizny ZCzP wkładem niepieniężnym (aportem) do spółki osobowej. Spółka osobowa wstąpi w miejsce L.Z. w prawa i obowiązki wynikające z wszystkich umów cywilnoprawnych dotyczących najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego, przejmie zobowiązania i należności z zawartych przez L.Z. umów, przejmie dokumenty dotyczące najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego oraz gotówkę zgromadzoną na koncie dedykowanym do prowadzenia działalności w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej powinno zostać potraktowane jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia (aportu) przez Panią będzie udział w otrzymanej od ojca zorganizowanej części prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zbycie nieruchomości
ILPB2/4511-1-1099/15-2/NK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP3/4512-1-168/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP2/443-1202/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.