ITPP2/4512-796/15/EB | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ITPP2/4512-796/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny składników majątku przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny składników majątku przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Majątek wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia przedsiębiorstwa jest wspólnością ustawową małżeńską Wnioskodawcy i jego małżonki. Małżonka Wnioskodawcy wyraziła zgodę na wykorzystywanie majątku wspólnego do prowadzenia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę. Majątek wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia przedsiębiorstwa został ujęty w rejestrze środków trwałych i jest amortyzowany zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z najmem i dzierżawą (68.20.Z oraz 77.39.Z), działalność związaną z budową elektrowni wiatrowych oraz produkcją i handlem energią ze źródeł odnawialnych (35.11.Z, 35.14.Z, 42.22.Z, 42.99.Z oraz 43.12.Z) oraz inną działalność wymienioną w poz. 47.99.Z, 71.20.B PKD 2007. Działalność związana z budową elektrowni wiatrowych oraz z produkcją i handlem energią ze źródeł odnawialnych. Wnioskodawca nie wyklucza zbycia działalności związanej z budową elektrowni wiatrowych oraz produkcją i handlem energią ze źródeł odnawialnych (dalej: działalność związana z produkcją i handlem energią). Bez względu na to, czy Wnioskodawca sprzeda, czy nie, działalność związaną z produkcją i handlem energią, planuje kontynuować prowadzenie przez siebie przedsiębiorstwa.

Działalność związana z najmem i dzierżawą

Z tytułu nabycia składników majątkowych wykorzystywanych do działalności związanej z najmem i dzierżawą, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działalność związana z najmem i dzierżawą polega na dzierżawie jednemu podmiotowi maszyn i pojazdów mechanicznych oraz na najmie i dzierżawie drugiemu podmiotowi zakładu produkcyjnego. Składniki majątkowe wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego stanową zorganizowany zespół tworzący część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W szczególności, każdy ze składników majątku związany z działalnością w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego, jest powiązany z innym składnikiem majątku w taki sposób, że ich wzajemna relacja umożliwia prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej polegającej na najmie i dzierżawie zakładu produkcyjnego, a zatem zorganizowany zespół składników majątkowych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze polegające na najmie i dzierżawie zakładu produkcyjnego.

Zakład produkcyjny składa się z gruntów oraz położonych na nich: budynków produkcyjnych wraz z ich wyposażeniem w maszyny i urządzenia produkcyjne, magazynów i wiat z ich wyposażeniem. Zakład produkcyjny jest wynajmowany kontrahentowi na podstawie bezterminowej umowy najmu i dzierżawy. Wnioskodawca posiada odrębny rachunek bankowy, na który wpłacany jest czynsz za wynajem zakładu produkcyjnego. Z opisu obowiązków księgowej zatrudnionej przez Wnioskodawcę wynika, że 1/8 etatu przeznaczona jest do obsługi finansowej i księgowej wynajmu zakładu produkcyjnego. Wnioskodawca zatrudniać będzie na część etatu pracownika dedykowanego do wykonywania drobnych prac konserwatorskich związanych wyłącznie z wynajmowanym zakładem produkcyjnym.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję, na podstawie której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów do działalności związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego oraz możliwe jest określenie należności i zobowiązań związanych z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego.

Wnioskodawca wraz z małżonką planują przekazać swoim dzieciom (córce i synowi) w drodze darowizny część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związaną z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego. Dla skuteczności czynności prawnej, na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonka Wnioskodawcy wyrazi zgodę na darowiznę z majątku wspólnego. Obdarowane dzieci planują kontynuować działalność w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego w sposób trwały w niezmienionym zakresie, w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Darowizna części przedsiębiorstwa związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego przekazana dzieciom przez Wnioskodawcę i małżonkę obejmować będzie:

 • Zorganizowany zespół składników majątku pozwalający na prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego, tj.: grunty, środki trwałe związane wyłącznie z działalnością w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego wpisane do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, tj.: budynek produkcyjny, halę przygotowania produkcji, magazyn wyrobów gotowych, odlewnię, halę obróbki skrawaniem, magazyn produkcji w toku, magazyn surowca, budynek magazynowy, budynek biurowy, plac utwardzony z drogą, parkan, ogrodzenie parkanu, sieć wodno-kanalizacyjną, drogę wewnętrzną oraz maszyny i urządzenia produkcyjne, w które wyposażone są nieruchomości wymienione wyżej (Wnioskodawca nie wymienia poszczególnych maszyn i urządzeń ze względu na ich znaczną ilość);
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu i dzierżawy nr 01... z dnia 21 października 2002 r.;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę księgowej zatrudnionej przez Wnioskodawcę do obsługi finansowej i księgowej wynajmowanego zakładu produkcyjnego;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę pracownika dedykowanego do wykonywania drobnych prac konserwatorskich związanych wyłącznie z wynajmowanym zakładem produkcyjnym;
 • Gotówka zgromadzona na koncie dedykowanym do działalności w zakresie najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego;
 • Zobowiązania z tytułu umów kosztowych zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością najmu i dzierżawy zakładu produkcyjnego, tj. w związku z umowami o pracę;
 • Należności z tytułu umowy najmu i dzierżawy nr 01... z dnia 21 października 2002 r.;
 • Dokumenty związane z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, darowizna części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego powinna zostać potraktowana jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna części przedsiębiorstwa związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego powinna zostać potraktowana jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wyrażenie „transakcja zbycia” należy interpretować podobnie jak „dostawa towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż pojęcie „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, które skutkują przeniesieniem prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowiznę czy przeniesienie własności w formie aportu (wkładu niepieniężnego). Aby w omawianym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znalazł art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotem zbycia musi być przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 2 pkt 27e ww. ustawy, zgodnie z którym – jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zdaniem Wnioskodawcy, zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy wyłączenie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z założenia powinno odpowiadać wspólnotowej koncepcji „przekazania całości lub części majątku”, o której mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.). Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz - w zależności od konkretnego przypadku - składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część, zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej o określonym charakterze. Składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. Całość przekazanych składników ma pozwalać na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nabywca majątku powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części. Tego samego zdania jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości (orzeczenia w sprawie C-497/01 i C-444/10), oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Olsztynie (wyrok z dnia 1 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 4/12). Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1202/14/AW.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, ze zamierza zbyć w drodze umowy darowizny część własnego przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, polegającej na najmie i dzierżawie zakładu produkcyjnego, a obdarowani planują tę działalność trwale kontynuować. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, darowizna części przedsiębiorstwa związanej z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego powinna zostać potraktowana jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z najmem i dzierżawą zakładu produkcyjnego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
ITPP1/4512-882/15/KM | Interpretacja indywidualna

zbycie
IBPB-1-1/4510-133/15/BK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-1222/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP2/443-1202/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.