ITPP2/4512-523/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy nieruchomość „spełnia” przesłanki art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i powinna być sprzedana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, która według art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączona jest z opodatkowania VAT?
Czy ruchomości znajdujące się na tej nieruchomości (środki trwałe wysokocenne, niskocenne oraz przedmioty nietrwałe) powinny być również wyłączone z opodatkowania VAT?
ITPP2/4512-523/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia prowadziła różnorodną działalność, m.in. w zakresie sprzedaży w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych (sklepy), piekarnię, masarnię oraz restaurację. Poszczególne rodzaje działalności, tzn. masarnia, piekarnia, restauracja i sklepy, były wyodrębnione pod względem organizacyjnym i finansowym. Prowadzono odrębne konta w celu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych i składników majątkowych była przyporządkowana do każdego rodzaju działalności. Przychody (m. in. wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych i towarów) oraz koszty (m. in. amortyzacja, zużycie materiałów i energii, opłaty za media, podatek od poszczególnych nieruchomości) ewidencjonowano z podziałem na każdy rodzaj działalności.

Jedna z nieruchomości należących do Spółdzielni, dla której Sąd Rejonowy prowadzi Kw, przeznaczona była na prowadzenie masarni. W latach 2004-2005 Spółdzielnia przeprowadziła modernizację masarni obejmującą m. in. przebudowę i remont oraz zakup wyposażenia, tj. maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość nakładów poczynionych na modernizację przekroczyła 30% wartości początkowej, a Spółdzielnia skorzystała z odliczenia podatku naliczonego. Na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2012 r. część nieruchomości wykorzystywana na masarnię wraz ze znajdującymi się tam maszynami i urządzeniami została oddana w dzierżawę na rzecz M. L., prowadzącego działalność gospodarczą. Z tego tytułu Spółdzielnia otrzymywała czynsz dzierżawny. Dzierżawca przejął wszystkich pracowników Spółdzielni podpisując z nimi nowe umowy.

W dniu 28 maja 2013 r., na podstawie aktu notarialnego, Spółdzielnia dokonała sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi Kw, stanowiącej według zapisów w księdze wieczystej - rolę i zabudowania. Wskazana nieruchomość zabudowana jest budynkiem, w którym znajdowała się masarnia, piekarnia i sklep. Poza nieruchomością przedmiotem transakcji były również maszyny i urządzenia znajdujące się w budynku, wykorzystywane m. in. w masarni. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 1.050.000 zł, w tym wartość nieruchomości na kwotę ... zł brutto, w tym ... zł VAT w stawce 23%, a wartość maszyn i urządzeń na kwotę ... zł brutto, w tym kwota ... zł objęta 23% stawką VAT - kwota VAT ... zł oraz ... zł zwolniona z VAT. Przedmiotowa transakcja została udokumentowana fakturami VAT nr ..., ... i .... Wskazany w wymienionych fakturach VAT został przez Spółdzielnię odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. w związku z prowadzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontrolą podatkową nabywcy, w Spółdzielni zostały przeprowadzone czynności sprawdzające dotyczące przeprowadzonej transakcji pod kątem zasadności naliczenia VAT. W protokole z czynności sprawdzających organ stwierdził, że dokonana sprzedaż składników majątku, tj. nieruchomości wraz z maszynami wskazuje, że Spółdzielnia dokonała transakcji zbycia składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania, co stanowi, zgodnie z art. 2 ust. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, organ stwierdził, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte transakcje sprzedaży udokumentowane fakturami VAT nr ..., ... i ... nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy ww. nieruchomość „spełnia” przesłanki art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i powinna być sprzedana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, która według art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączona jest z opodatkowania VAT...
  • Czy ruchomości znajdujące się na tej nieruchomości (środki trwałe wysokocenne, niskocenne oraz przedmioty nietrwałe) powinny być również wyłączone z opodatkowania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość zabudowana wraz z ruchomościami, wykorzystywana docelowo na prowadzenie działalności masarskiej, piekarniczej i handlowej, niezależnej od pozostałych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię i z tego powodu była wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie. Z uwagi na odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, m. in. prowadzenie osobnych kont księgowych, możliwe było przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do przedmiotowej nieruchomości, co potwierdza również wyodrębnienie finansowe.

Stanowisko Spółdzielni, która uznała, że pomimo spełnienia ustawowych przesłanek w zakresie organizacyjnego, funkcjonalnego i finansowego wyodrębnienia będącej przedmiotem transakcji nieruchomości wraz z ruchomościami, „podlega” ona opodatkowaniu podatkiem VAT, jest w związku z tym nieprawidłowe i zachodzi konieczność dokonania korekty naliczonego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii obowiązku dokonania korekty podatku w związku z uznaniem dostawy nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że na dzień zbycia składniki materialne będące przedmiotem zbycia były wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/4512-357/15/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.