ITPP2/4512-400/15/AW | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
ITPP2/4512-400/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. korekta
  2. nieruchomości
  3. podatek naliczony
  4. sprzedaż przedsiębiorstwa
  5. zbycie
  6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 6 lipca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2002 r. Prowadzi tylko opodatkowaną działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Spółki była sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych (cukierniczych). W celu rozszerzenia działalności o usługi hotelowe i restauracyjne Spółka zakupiła od Urzędu Gminy nieruchomość gruntową wraz z istniejącym na niej budynkiem pałacowym i obiektami towarzyszącymi. Nieruchomość posiada jedną księgę wieczystą. Składają się na nią: użytki rolne, tj. łąki trwałe oraz lasy i grunty leśne oraz użytki rolne zabudowane, na których znajdują się budynek pałacowy oraz nieruchomości pomocnicze - obora i remiza. Nieruchomość została zakupiona bez podatku VAT. Z nakładów na modernizację nieruchomości podatek naliczony został odliczony w całości. W maju 2009 r., po remoncie i adaptacji nieruchomości pałacowej, rozpoczęto nowy rodzaj działalności gospodarczej - usługi hotelowe i gastronomiczne. Zawieszono jednocześnie sprzedaż hurtową, a magazyny wykorzystywane do tej pory do działalności hurtowej, będące własnością Spółki, zostały wynajęte. Obecnie Spółka zamierza sprzedać opisaną nieruchomość, „pozostać w działalności przy wynajmowaniu posiadanych magazynów”, a w przyszłości wznowić działalność hurtową. Sprzedaż obejmować ma zbycie tej części przedsiębiorstwa, którą stanowi opisana, nabyta i adaptowana nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi: środkami trwałymi, zapasami towarów, należnościami i zobowiązaniami oraz zatrudnionymi tam pracownikami. Na nabywcę przejdą wszystkie należności i zobowiązania wygenerowane przez te składniki. Księgi rachunkowe prowadzone są w ten sposób, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. W Spółce na dzień 31 marca 2015 r. zatrudnionych jest 10 osób na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieruchomość gruntowa wraz przynależnymi zabudowaniami oraz pracownikami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jej zbycie - w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy po stronie Spółki, jako zbywcy, nie będzie występował obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa, wobec czego transakcja jej zbycia nie podlega ustawie o VAT i zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy korekta określona w ust. 1-8 tego artykułu dokonywana jest przez nabywcę, a Spółki, jako zbywcy, nie obowiązuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej też dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednak art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów tych nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. I tak, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analizując przytoczony przepis Spółka uważa, że wyodrębnienie organizacyjne jest spełnione, a polega ono na tym, że nieruchomość ma odrębną lokalizację niż pozostałe składniki majątku firmy, odrębną strukturę organizacyjną i stanowi samodzielną część, która funkcjonuje niezależnie od pozostałych składników przedsiębiorstwa (wynajmowanych magazynów i siedziby Spółki). Wyodrębnienie finansowe daje możliwość, poprzez odpowiednią ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych, przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe, pozostają między sobą we wzajemnej relacji w taki sposób, że należy je traktować jako powiązany funkcjonalnie zespół i można je uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.