ITPP2/4512-299/15/EB | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ITPP2/4512-299/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionego oddziału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionego oddziału.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W marcu 2015 r. zamierza sprzedać Oddział w miejscowości J. Przedmiotowy Oddział jest wyodrębniony strukturalnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki. Na jego czele stoi kierownik organizacyjny Laboratorium. Jest on bezpośrednim przełożonym pracowników pracujących w Oddziale, zajmuje się także bieżącym zarządzaniem Oddziału. W ramach Oddziału Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badań i analiz technicznych w przemyśle rafineryjnym, wykonywanie pomiarów i dokumentowania warunków środowiska pracy, badań wody i ścieków oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Nabywcą Oddziału jest czynny podatnik VAT, który będzie kontynuował i rozwijał dotychczasową działalność prowadzoną w ramach Oddziału. Pomiędzy Spółką a nabywcą została sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży przedmiotowego Oddziału.

W wyniku sprzedaży na nabywcę mają przejść w szczególności:

 1. prawo wieczystego użytkowania wszystkich gruntów wykorzystywanych w działalności Oddziału o charakterze przemysłowym,
 2. prawo własności wszystkich nieruchomości budynkowych wykorzystywanych w działalności Oddziału (np. budynki magazynowe),
 3. prawa i służebności związane z ww. nieruchomościami,
 4. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Oddziału, o ile strony umów wyrażą na to zgodę (np. umowy o świadczenie usług laboratoryjnych, umowy o dostarczenie energii elektrycznej, umowy na oczyszczanie ścieków),
 5. zobowiązania pieniężne wynikające z umów dotyczących Oddziału za ostatni okres rozliczeniowy rozpoczęty przed datą sprzedaży Oddziału,
 6. należności pieniężne wynikające z umów za ostatni okres rozliczeniowy kończący się po dniu sprzedaży Oddziału lub za usługi, których wykonanie zostało zakończone po dniu sprzedaży Oddziału,
 7. prawo własności środków trwałych i przedmiotów niskocennych wykorzystywanych do prowadzenia działalności Oddziału (np. sprzęt laboratoryjny, sprzęt komputerowy, samochody),
 8. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja prawnicza związana z prowadzeniem Oddziału,
 9. licencje – systemy operacyjne zainstalowane na sprzedawanych komputerach,
 10. pracownicy zatrudnieni w Oddziale, przy czym przejęcie pracowników nastąpi w postaci przejęcia części zakładu pracy przez nabywcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy; tym samym nabywca stanie się ich pracodawcą i przejmie zobowiązania wynikające z umów o pracę, a także wynikające z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Spółka nie prowadzi dla Oddziału odrębnej księgowości, jednakże system księgowy funkcjonujący w Spółce pozwala na automatyczne przypisanie związanych z działalnością Oddziału przychodów i kosztów. Do Oddziału można również przypisać zobowiązania i należności. Przedmiotowa umowa sprzedaży Oddziału nastąpiła w dniu 31 marca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Oddział Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym, czy transakcja sprzedaży tego Oddziału nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 tejże ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 6 pkt 1, art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotem transakcji jest zespół składników spełniających definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, to transakcja ta nie powinna podlegać reżimowi ustawy, a w konsekwencji nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Możliwość zakwalifikowania grupy składników jako ZCP występuje, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

 1. Zespół składników musi obejmować zarówno składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania.
 2. Zespół składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.
 3. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych warunków, zespół składników może zostać uznany za ZCP jeżeli będzie zawierał co najmniej 1 składnik materialny i 1 niematerialny. W składzie tego zespołu składników powinny znaleźć się zobowiązania. Uznanie zespołu składników za ZCP jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione zobowiązania wcześniej przypisane temu zespołowi składników. W ocenie Spółki, w przypadku Oddziału będącego przedmiotem sprzedaży warunek ten został spełniony. Na nabywcę zostały bowiem przeniesione: prawo własności ruchomości, nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Oddziału, w tym należności i zobowiązania pieniężne, liczne zobowiązania wynikające ze stosunków pracy przejmowanych pracowników.

Odnosząc się do warunku drugiego (wyodrębnienie finansowe i organizacyjne), w ocenie Spółki wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności nie oznacza to konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla ZCP, czy też samodzielnego sporządzania bilansu. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań ZCP. W praktyce powyższe oznacza, że jeśli prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności realizowanej przez daną jednostkę w ramach działalności całego przedsiębiorstwa, jak również możliwe jest określenie należności, zobowiązań i innych pozycji bilansowych związanych z tą jednostką, to kryterium wyodrębnienia finansowego zostanie spełnione.

W świetle powyższego Spółka wskazuje, że prowadzi ewidencję księgową w systemie, który umożliwiał dokonanie alokacji kosztów i przychodów oraz należności i zobowiązań dla działalności tego Oddziału. Tym samym, w ocenie Spółki, z uwagi na możliwość oddzielnego ewidencjonowania zapisów operacji gospodarczych, funkcjonalnie związanych z działalnością Oddziału, warunek finansowego wyodrębnienia został spełniony.

Z kolei wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że dany określony zbiór składników majątkowych powinien odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP będą zatem tworzyć takie składniki, które występują względem siebie w takich relacjach, które pozwolą uznać te składniki za zespół, a nie za zbiór przypadkowych elementów, których rzeczywistą jedyną wspólną cechą byłaby własność jednego podmiotu gospodarczego.

Za wyznaczniki wydzielenia organizacyjnego uznaje się w szczególności faktyczne wyodrębnienie w danym przedsiębiorstwie, a także wyodrębnienie formalne np. jako wydzielenie na poziomie struktury organizacyjne spółki. W ocenie Spółki, w przypadku Oddziału warunek wyodrębnienia organizacyjnego został spełniony. Funkcjonował on bowiem jako wyodrębniona ze Spółki część, samodzielnie realizująca powierzone jej zadania. O organizacyjnym wyodrębnieniu Oddziału świadczy w szczególności fakt, że Oddział został ulokowany na południu Polski, podczas gdy siedziba Spółki mieści się w mieście G., a także, że został on wyodrębniony ze struktury Spółki.

Ostatnim warunkiem jest wyodrębnienie funkcjonalne, czyli rzeczywista zdolność do wykonywania działalności gospodarczej przez ZCP. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się zatem w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość ZCP jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Innym słowy, składniki majątkowe uznane zostaną za ZCP, jeżeli są wyodrębnione w taki sposób, że umożliwia w zasadzie natychmiastowe podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że do przedmiotowego Oddziału są przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania (w tym także zatrudnionych pracowników), a także odrębność organizacyjną należy uznać, że przedmiotowy Oddział spełnia kryterium funkcjonalnego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, przedmiotowy Oddział jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce, przeznaczony do określonych zadań gospodarczych i mogący samodzielnie realizować te zadania, stanowi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że w chwili zbycia przedmiotowy zespół składników był wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP5/4512-1-280/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.