ITPP2/4512-260/15/EB | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ITPP2/4512-260/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Oddziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Oddziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierza dokonać sprzedaży Oddziału w miejscowości C. Powyższy Oddział został utworzony w strukturach organizacyjnych Spółki na bazie przejętej spółki. Podstawową działalnością Oddziału są w szczególności wszelkie czynności związane z bieżącym utrzymaniem ruchu, specjalistyczne prace remontowe, specjalistyczne wykonawstwo instalacji, przeglądy, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń.

W związku ze sprzedażą na nabywcę przejdą w szczególności:

 1. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. prawa własności nieruchomości budynkowych,
 3. ruchomości, w szczególności maszyny i urządzenia,
 4. wartości niematerialne i prawne,
 5. pracownicy zatrudnieni w Oddziale na podstawie umowy o pracę, przy czym przejęcie pracowników nastąpi w postaci przejęcia części zakładu pracy przez nabywcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
 6. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów dotyczących Oddziału,
 7. zobowiązania i należności pieniężne.

Prowadzona przez Spółkę ewidencja pozwala na ewidencjonowanie umów o pracę oraz przypisanie pracowników i zobowiązań wobec pracowników do Oddziału. Analogicznie sytuacja wygląda odnośnie zobowiązań wobec ZUS i rezerw aktuarialnych. Wykorzystywany przez Spółkę układ MPK (miejsce powstawania kosztów) pozwala na przypisanie kosztów do Oddziału. Również środki trwale i środki niskocenne są odpowiednio przypisane do Oddziału. Oddział sporządza osobny budżet, jak również sporządzany jest rachunek wyników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisany w stanie faktycznym Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym czy transakcja sprzedaży Oddziału nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 tejże ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego brzmienie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 6 pkt 1, art. 2 ust. 27e ustawy, jeżeli przedmiotem transakcji jest zespół składników spełniający definicję ZCP, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, to transakcja ta nie powinna podlegać reżimowi ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W ocenie Spółki, aby daną grupę składników można było uznać za ZCP konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 1. zespół składników musi obejmować zarówno składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,
 2. zespół składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych warunków, zespół składników może zostać uznany za ZCP jeżeli będzie zawierał co najmniej 1 składnik materialny i 1 niematerialny. W składzie tego zespołu składników powinny znaleźć się zobowiązania. Uznanie zespołu składników za ZCP jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione zobowiązania wcześniej przypisane temu zespołowi składników. W ocenie Spółki w przypadku Oddziału będącego przedmiotem sprzedaży warunek ten zostanie spełniony. Na nabywcę zostaną bowiem przeniesione w szczególności: prawo własności ruchomości, nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, wartości niematerialne i prawne, prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących oddziału, zobowiązania wynikające ze stosunków pracy, zobowiązania i należności pieniężne, itd. Tym samym na nabywcę zostanie przeniesiony cały zespół elementów składający się w dniu sprzedaży na tę wyodrębnioną jednostkę. Odnosząc się do warunku drugiego (wyodrębnienie finansowe i organizacyjne), w ocenie Spółki, wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności nie oznacza to konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla ZCP, czy też samodzielnego sporządzania bilansu. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. W praktyce powyższe oznacza, że jeśli prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności realizowanej przez daną jednostkę w ramach działalności całego przedsiębiorstwa, jak również możliwe jest określenie należności, zobowiązań i innych pozycji bilansowych związanych z tą jednostką, to kryterium wyodrębnienia finansowego zostanie uznane za spełnione. W świetle powyższego, mając na uwadze zdarzenie przyszłe, warunek finansowego wyodrębnienia Oddziału zostanie spełniony.

Zdaniem Spółki, wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że dany określony zbiór składników majątkowych powinien odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP będą zatem tworzyć takie składniki, które występują względem siebie w takich relacjach, które pozwolą uznać te składniki za zespół, a nie za zbiór przypadkowych elementów, których rzeczywistą jedyną wspólną cechą byłaby własność jednego podmiotu gospodarczego. W literaturze przedmiotu za wyznaczniki wydzielenia organizacyjnego uznaje się w szczególności faktyczne wyodrębnienie w danym przedsiębiorstwie, a także wyodrębnienie formalne, np. jako wydzielenie na poziomie struktury organizacyjnej spółki. W ocenie Spółki, w przypadku Oddziału warunek wyodrębnienia organizacyjnego został spełniony. Warte podkreślenia jest to, że obecnie funkcjonujący Oddział realizuje działania gospodarcze na bazie przedsiębiorstwa przejętej spółki. Innymi słowy, obecnie realizowana działalność Oddziału odzwierciedla samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą przez ww. spółkę, co bez wątpliwości potwierdza, że przedmiot planowanej transakcji sprzedaży może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższego wynika, że również trzeci warunek jakim jest wyodrębnienie funkcjonalne będzie spełniony. W ocenie Spółki, chodzi tu o rzeczywistą, a nie tylko potencjalną zdolność do wykonywania działalności gospodarczej przez ZCP. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się zatem w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna, odrębna całość ZCP jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Innymi słowy, składniki majątkowe uznane zostaną za ZCP jeżeli są wyodrębnione w taki sposób, że ich nabywcy umożliwią w zasadzie natychmiastowe podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że przyszły nabywca wraz z nabyciem Oddziału przejmie wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe w tym wierzytelności i zobowiązania Oddziału (w tym także zatrudnionych pracowników), który przed sprzedażą funkcjonował samodzielnie, to bezpośrednio po nabyciu tego Oddziału nabywca będzie mógł swobodnie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o nabytą ZCP.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, planowana sprzedaż Oddziału jako zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w Spółce, przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogąca samodzielnie realizować te zadania, stanowić będzie w rozumieniu ustawy o VAT zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym transakcja zbycia Oddziału nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/4512-240/15/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.