ITPP2/4512-26/15/EB | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia Oddziału.
ITPP2/4512-26/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania aportem Oddziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania aportem Oddziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka komandytowa (dalej „Spółka”) prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji, montażu znaków i tablic drogowych. Działalność Spółki obejmuje także obszar związany z szeroko rozumianą działalnością marketingową, w tym zarządzanie znakami towarowymi. W ramach planowanej reorganizacji wewnętrznej struktury Spółki, której celem będzie usprawnienie procesu zarządzania różnymi obszarami jej działalności, w wyniku decyzji biznesowej wspólników, na podstawie uchwały wspólników uprawnionych do reprezentacji Spółki, dojdzie do wyodrębnienia w jej strukturze działu odpowiedzialnego za działalność marketingową (zarządzanie znakami) – Działu Marketingu. Niewykluczone, że wyodrębniony Dział Marketingu będzie miał formę oddziału Spółki (dalej: „Dział Marketingu” i/lub „Oddział”). Dział Marketingu/Oddział będzie jednostką wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spółki. W przypadku, gdy dojdzie do zarejestrowania Oddziału, niewykluczone, że będzie on jednostką samodzielnie sporządzającą bilans, zgłoszoną do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również będzie on także zgłoszony jako jednostka lokalna w Urzędzie Statystycznym, w celu nadania numeru identyfikacyjnego REGON. Do zadań Działu Marketingu/Oddziału należeć będzie m.in.:

 • organizacja/zlecanie odpowiednich badań marketingowych,
 • zarządzanie marką,
 • działania mające na celu wzrost wartości marki,
 • działania mające na celu wzrost rozpoznawalności marki,
 • zarządzanie wartością,
 • ochrona znaków towarowych,
 • monitoring wizerunku znaków towarowych,
 • modyfikacja znaków towarowych,
 • kampanie/decyzje dotyczące korzystania ze znaków towarowych,
 • rejestracja/modyfikacja znaków towarowych,
 • monitorowanie sytuacji rynkowej związanej z nieuczciwymi działaniami konkurentów rynkowych (ochrona znaków towarowych),
 • opracowywanie/prowadzenie kampanii marketingowych,
 • tworzenie projektów/opracowań graficznych,
 • współpraca z realizatorami i podwykonawcami w zakresie działań związanych z reklamą i marketingiem,
 • rejestracja/uzyskiwanie praw ochronnych ze znaków towarowych.

Dodatkowo Spółka wyposaży Dział Marketingu/Oddział we wszystkie niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności składniki materialne i niematerialne. Dla Działu Marketingu/Oddziału prowadzony będzie odrębny rachunek bankowy, na który najprawdopodobniej wpłacane będą wszelkie przychody generowane przez Dział Marketingu/Oddział, z którego uiszczane będą płatności związane z funkcjonowaniem Działu Marketingu/Oddziału. Celem powołania/wyodrębnienia Działu Marketingu/Oddziału jest stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki jednostki realizującej zadania opisane powyżej. Do Działu Marketingu/Oddziału Spółka planuje przydzielić między innymi:

 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji zadań marketingowych wraz ze związanymi z nimi zobowiązaniami (w tym nieruchomości lub prawa do nieruchomości, w której prowadzona będzie działalność Działu Marketingu/Oddziału, sprzęt komputerowy oraz ewentualnie inne urządzenia, oprogramowanie, know-how, bazy danych, infrastrukturę biurową, itp.),
 • aktywa obrotowe – materiały biurowe, materiały reklamowe,
 • określone osoby świadczące pracę na rzecz Spółki, które zostaną oddelegowane do wykonywania czynności związanych z działalnością Działu Marketingu/Oddziału, jak również związane ze stosunkiem tej współpracy zobowiązania,
 • prawa, zobowiązania, należności, które będą związane z Działem Marketingu/Oddziałem wynikające z różnych umów,
 • dokumentację rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Działu Marketingu/Oddziału (Spółka będzie mieć możliwość przyporządkowania majątku, przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Działu Marketingu/Oddziału, jak również będzie mogła wykazać aktywa i pasywa (należności i zobowiązania) Działu Marketingu/Oddziału,
 • prawa ochronne do zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego objętego ochroną udzieloną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (dalej jako „Znak towarowy”),
 • ewentualnie również środki pieniężne.

W sytuacji gdy wyodrębniony Dział Marketingu będzie miał postać zarejestrowanego w KRS Oddziału, to niewykluczone, że będzie on prowadził odrębną od Spółki ewidencję księgową, która obejmować będzie całość aktywów, pasywów i innych rozliczeń związanych z działalnością Oddziału. W takiej sytuacji będzie sporządzał odrębne od Spółki sprawozdanie finansowe. W odniesieniu do kwestii zobowiązań związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, do działalności Działu Marketingu/Oddziału przypisane zostaną zobowiązania związane z działalnością marketingową, zaś pozostałe zobowiązania związane z pozostałą działalnością Spółki zostaną przy Spółce. Model prowadzenia przez Spółkę działalności biznesowej zakłada, że w ramach usprawniania procesu zarządzania działami w Spółce oraz w zakresie zmian właścicielskich w ramach Spółki, może dojść do restrukturyzacji działalności Spółki. W jej rezultacie jeden ze wspólników Spółki może podjąć decyzję o wystąpieniu ze Spółki, w związku z czym niewykluczone, że w ramach rozliczenia się z tym wspólnikiem dojdzie do przekazania na jego rzecz Działu Marketingu/Oddziału, jako formalnoprawnie wyodrębnionej jednostki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Przekazanie Oddziału na rzecz występującego wspólnika doprowadzi do sytuacji, w której Oddział będzie mógł kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Oddział w ramach Spółki, jako samodzielne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie na rzecz występującego ze Spółki wspólnika, Oddziału scharakteryzowanego w opisie zdarzenia przyszłego, stanowi zbycie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, tym samym, czy taka transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Oddział spełnia przesłanki do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa o podatku od towarów i usług w ww. artykule zawiera definicję ZCP. Zgodnie z tym przepisem, ZCP oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z uwagi na brzmienie art. 2 pkt 27e ustawy, z ZCP będziemy mieć do czynienia, o ile łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa,
 3. składniki wchodzące w skład tego zespołu przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół ten może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, bezspornym jest, że Oddział stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Do Oddziału, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przyporządkowane zostały składniki materialne i niematerialne związane z działalnością Oddziału (w tym zobowiązania wygenerowane przez Oddział).

Wyodrębnienie organizacyjne:

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera ścisłej listy okoliczności, przy spełnieniu których zespół składników majątkowych może zostać uznany za wyodrębniony organizacyjnie. Wyodrębnienie organizacyjne, co do zasady, oznacza że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako „odrębny” dział, wydział, oddział, itp. Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w aktualnej praktyce organów podatkowych, wyodrębnienia organizacyjnego nie należy utożsamiać z wyodrębnieniem formalnoprawnym. Oznacza to, że by określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie, nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału. Niemniej wyodrębnienie części przedsiębiorstwa jako zarejestrowanego oddziału danej spółki nie pozostawia wątpliwości co do wydzielenia tej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej spółki, a tym samym spełnienia przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego. Co więcej, Oddział posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, w ramach której prace świadczyć będą określeni pracownicy Spółki („przypisani” do Oddziału). Mając powyższe na uwadze, w opinii Spółki, wskazany Oddział jako zespół składników wyodrębniony w strukturze Spółki pozwala uznać, że przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług jest spełniona.

Wyodrębnianie finansowe:

Samodzielność finansowa Oddziału znajduje odzwierciedlenie w fakcie funkcjonowania Oddziału jako niezależnej jednostki w ramach Spółki. W ocenie Spółki, kwestia wyodrębnienia finansowego oznacza, że poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza jednakże niezależności finansowej jednostki od podmiotu, w ramach którego ta jednostka działa. W opinii Spółki, wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej danego segmentu działalności – wystarczy, aby alokacja rozliczeń/zdarzeń przypisywanych wyodrębnianemu segmentowi działalności dawała możliwość opracowania chociażby „roboczego” bilansu i rachunku zysków i strat odrębnego dla tego segmentu działalności. Tym samym, w opinii Spółki, z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonej ewidencji księgowej wyodrębnione są konta księgowe Oddziału, na których ewidencjonowane są określone aktywa i pasywa oraz przychody i koszty związane z działalnością Oddziału, jak również, że system księgowy pozwala na wygenerowanie danych finansowych dotyczących wyłącznie Oddziału, jest w stanie określić przychody i koszty oraz należności i zobowiązania będące efektem prowadzonej przez Oddział działalności. W ocenie Spółki, spełnienie przesłanki wyodrębnienia finansowego Oddziału nie budzi wątpliwości.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Zorganizowany zespół materialnych i niematerialnych składników składających się na ZCP powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, tak żeby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zadaniami gospodarczymi Oddziału jest w głównej mierze obszar związany z szeroko rozumianą działalnością marketingową, w tym zarządzanie znakami towarowymi i inne, co przy określonych w zdarzeniu przyszłym składnikach materialnych i niematerialnych, przyporządkowanych do Oddziału prowadzi do wniosku, że Oddział ma możliwość samodzielnej realizacji ww. zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo. Jak Spółka wskazała, do Oddziału przypisane są niezbędne składniki pozwalające na realizowanie działalności przypisanej Oddziałowi (celów gospodarczych) samodzielnie, w oderwaniu od pozostałej działalności Spółki. Co więcej, z uwagi na wyspecjalizowany (a w konsekwencji różny) charakter działalności przypisany Spółce i Oddziałowi nie powinno być wątpliwości, że Oddział jest funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki. Sprawami Oddziału zajmuje się Dyrektor Oddziału. Do świadczenia pracy w ramach Oddziału przypisani są określeni pracownicy Spółki. System księgowy Spółki pozwala na wygenerowanie danych finansowych dotyczących wyłącznie Oddziału w oparciu o odrębne konta księgowe, obejmujące całość przyporządkowanych do tej działalności aktywów i pasywów. Zdaniem Spółki, przy pomocy składników materialnych i niematerialnych przyporządkowanych do Oddziału mogą być realizowane samodzielnie cele gospodarcze, w oderwaniu od pozostałej działalności Spółki. Mając na uwadze zakres przedmiotowy składników majątkowych przypisanych do Oddziału, stopień ich zorganizowania, jak również fakt alokowania do Oddziału pracowników, należy uznać, że Oddział będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia dedykowanej mu działalności. Przedmiotowa działalność może być prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po ewentualnym wydzieleniu Oddziału poza struktury Spółki. Tym samym, Oddział będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Należy również wskazać, że w przypadku ewentualnego wydzielenia Oddziału poza strukturę Spółki, Oddział nie będzie zależny od Spółki lub należących do niej składników majątkowych. Będzie mógł zatem funkcjonować jako w pełni niezależne przedsiębiorstwo. W konsekwencji Oddział stanowi funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych służących realizacji określonego celu, tym samym spełniona jest przesłanka „funkcjonalnego wyodrębnienia” Oddziału w ramach Spółki. Dodatkowo Spółka zaznacza, że przy uwzględnieniu faktu, że w ramach Spółki istnieje określony zespół składników materialnych i niematerialnych, które przyporządkowane są do Oddziału, jak również mając na względzie fakt, że ten zespół przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych i jednocześnie jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania gospodarcze (w oderwaniu od Spółki) należy uznać, że Oddział może stanowić niezależną od Spółki jednostkę – niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przeznaczone dla niego zadania gospodarcze. Z uwagi na powyższe należy również zaznaczyć, że po przekazaniu Oddziału na rzecz występującego wspólnika, będzie on w stanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kontynuować działalność Oddziału przy wykorzystaniu i jednocześnie tylko w oparciu o zespół składników stanowiących Oddział. Mając na uwadze całość przedstawionej powyżej argumentacji, w ocenie Spółki, w świetle art. 2 pkt 27e ustawy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem Spółki, definicja „zbycie” użyta w ustawie o podatku od towarów i usług jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każdą czynność skutkującą przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się także zamianę, darowiznę, czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności, w tym aport. Z powyższego wynika, że w przypadku przeniesienia Oddziału na rzecz występującego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego wyłączono stosowanie przepisów tej ustawy w odniesieniu do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że mający być przedmiotem przekazania na rzecz występującego wspólnika zespół składników majątkowych spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, zatem zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy przeniesienie Oddziału na rzecz występującego wspólnika, nie spowoduje powstania po stronie Spółki obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego, m.in.:

 • wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2011 r. (IPPP1/443-970/11-4/MP),
 • wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2012 r. (ITPP2/443-974/12/EK),
 • wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. (IPPP3/443-1011/13-2/MKw).

Podsumowując, zdaniem Spółki, przeniesienie Oddziału na rzecz występującego wspólnika będzie stanowiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dlatego też transakcja ta będzie neutralna na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
ITPP2/4512-651/15/AJ | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP3/4512-1-175/15-5/NF | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.