ITPP2/4512-254/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Ośrodek wczasowy stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym czy transakcja darowizny tego Ośrodka, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgadnie z art. 6 pkt 1 tejże ustawy?
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny ośrodka wczasowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny ośrodka wczasowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu dwóch ośrodków wczasowych zlokalizowanych w miejscowości T. (J. G.) oraz w miejscowości R. W 2016 r. zamierza darować ośrodek położony w miejscowości T. na rzecz swojego dziecka.

Przedmiotowy ośrodek jest wyodrębniony strukturalnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Pana przedsiębiorstwa. W ramach ośrodka w miejscowości T. (J. G.) prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą m.in. na działalności hotelarskiej i zakwaterowaniu w cyklu dziennym lub tygodniowym, dalej zwany: Ośrodkiem.

Obdarowany będzie czynnym podatnikiem VAT. Będzie kontynuował i rozwijać dotychczasową działalność prowadzoną w ramach Ośrodka.

W wyniku umowy darowizny na obdarowanego mają przejść w szczególności:

 1. prawo własności wszystkich nieruchomości wykorzystywanych w działalności Ośrodka,
 2. prawa i służebności związane z ww. nieruchomościami,
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Ośrodka, o ile strony umów wyrażą na to zgodę (np. umowy o dostawę gazu, umowy o dostarczenie energii elektrycznej, umowy o oczyszczanie ścieków),
 4. zobowiązania pieniężne wynikające z umów dotyczących Ośrodka za ostatni okres rozliczeniowy rozpoczęty przed datą darowizny, o ile takie wystąpią,
 5. należności pieniężne wynikające z umów dotyczących usług realizowanych w Ośrodku za ostatni okres rozliczeniowy kończący się po dniu darowizny lub za usługi, których wykonanie zostało zakończone po dniu darowizny,
 6. prawo własności środków trwałych i przedmiotów niskocennych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w przedmiotowym Ośrodku (np. meble, sprzęt RTV i AGD, pościele i ręczniki),
 7. księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza związana z prowadzeniem Ośrodka,
 8. pracownicy zatrudnieni w Ośrodku, o ile będą zatrudnieni w momencie dokonania darowizny, przy czym ewentualne przejęcie pracowników nastąpi w postaci przejęcia części zakładu pracy przez nabywcę w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy.

Tym samym obdarowany stanie się ich pracodawcą i przejmie zobowiązania wynikające z umów o pracę.

Nie prowadzi Pan dla Ośrodka odrębnej księgowości (księgi przychodu i rozchodu), jednakże system księgowy funkcjonujący u Pana pozwala na przypisanie związanych z działalnością Ośrodka przychodów i kosztów. Do Ośrodka można również przypisać zobowiązania i należności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisany w stanie faktycznym Ośrodek wczasowy stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym czy transakcja darowizny tego Ośrodka, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgadnie z art. 6 pkt 1 tejże ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotem transakcji jest zespół składników spełniających definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, to transakcja ta nie powinna podlegać reżimowi ustawy, a w konsekwencji nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Możliwość zakwalifikowania danej grupy składników jako ZCP występuje, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

 1. zespół składników musi obejmować zarówno składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,
 2. zespół składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych warunków, zespół składników może zostać uznany za ZCP jeżeli będzie zawierał co najmniej 1 składnik materialny i 1 niematerialny. W składzie tego zespołu składników powinny znaleźć się zobowiązania. Uznanie zespołu składników za ZCP jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione zobowiązania wcześniej przypisane temu zespołowi składników. W ocenie Pana, w przypadku Ośrodka, będącego przedmiotem darowizny, warunek ten został spełniony. Na obdarowanego zostaną bowiem przeniesione: prawo własności ruchomości, nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Ośrodka, w tym należności i zobowiązania pieniężne.

Odnosząc się do warunku drugiego (wyodrębnienie finansowe i organizacyjne), w ocenie Pan wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności nie oznacza to konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla ZCP, czy też samodzielnego sporządzania bilansu. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. W praktyce powyższe oznacza, że jeśli prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności realizowanej przez daną jednostkę w ramach działalności całego przedsiębiorstwa, jak również możliwe jest określenie należności, zobowiązań i innych pozycji bilansowych związanych z tą jednostką, to kryterium wyodrębnienia finansowego zostanie uznane za spełnione. W świetle powyższego wskazuje Pan, że prowadzi ewidencję księgową (księgę przychodów i rozchodów) w systemie, który umożliwia dokonanie alokacji kosztów i przychodów oraz należności i zobowiązań dla działalności tego Ośrodka. Tym samym, w ocenie Pana, z uwagi na możliwość oddzielnego ewidencjonowania zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością Ośrodka, warunek finansowego wyodrębnienia został spełniony. Z kolei wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że dany określony zbiór składników majątkowych powinien odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP będą zatem tworzyć (takie składniki, które występują względem siebie w takich relacjach, które pozwolą uznać te składniki za zespół, a nie za zbiór przypadkowych elementów, których rzeczywistą jedyną wspólną cechą byłaby własność jednego podmiotu gospodarczego.

Za wyznaczniki wydzielenia organizacyjnego uznaje się w szczególności faktyczne wyodrębnienie w danym przedsiębiorstwie. W ocenie Pana, w przypadku Ośrodka warunek wyodrębnienia organizacyjnego został spełniony. Funkcjonował on bowiem jako wyodrębniona z przedsiębiorstwa część, samodzielnie realizująca powierzone jej zadania. O organizacyjnym wyodrębnieniu Jednostki, w ocenie Pana, świadczy w szczególności fakt, że Ośrodek został ulokowany w innej miejscowości niż pozostała część przedsiębiorstwa.

Ostatnim warunkiem jest wyodrębnienie funkcjonalne, czyli rzeczywista zdolność do wykonywania działalności gospodarczej przez ZCP. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się zatem w zasadzie do ustalenia czy jako pewna, odrębna całość ZCP jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Innymi słowy, składniki majątkowe uznane zostaną za ZCP jeżeli są wyodrębnione w taki sposób, że umożliwią w zasadzie natychmiastowe podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że do przedmiotowego Ośrodka są przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe w tym wierzytelności i zobowiązania, a także odrębność organizacyjną, należy uznać, iż przedmiotowy Ośrodek spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Pana przedmiotowy Ośrodek jako zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w Spółce, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogący samodzielnie realizować te zadania, stanowi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym transakcja jego darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.