ITPP2/4512-106/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ITPP2/4512-106/16/AJinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia do spółki kapitałowej lub osobowej składników majątku spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia do spółki kapitałowej lub osobowej składników majątku spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i wynajmu nieruchomości oraz zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi, w tym prawami ochronnymi do znaków towarowych („Działalność”).

Spółka rozważa przeniesienie działalności do innego podmiotu, tj. spółki kapitałowej lub osobowej z siedzibą w Polsce („Spółka 2”). Spółka może dokonać przeniesienia Działalności do Spółki 2 np. w drodze aportu lub przy wykorzystaniu instytucji datio in solutum.

Zamiarem Spółki jest, by do Spółki 2 została przeniesiona cała Działalność oraz wszystkie związane z nią materialne i niematerialne składniki majątku posiadane przez Spółkę, w tym zobowiązania. Do Działalności przypisane są między innymi:

 1. nieruchomości (zabudowane nieruchomości gruntowe, budynki, prawa użytkowania wieczystego gruntów, lokale użytkowe), którymi Spółka w ramach prowadzonej Działalności zarządza lub które stanowią przedmiot umów najmu zawieranych przez Spółkę;
 2. prawa i obowiązki z umów najmu zawartych przez Spółkę z osobami trzecimi, dotyczącymi nieruchomości oddawanych w najem przez Spółkę w ramach prowadzonej Działalności (w tym również w zakresie udzielonych zabezpieczeń płatności z tytułu czynszu i innych opłat z umów najmu, tzw. kaucji);
 3. wartości niematerialne i prawne, w tym prawa ochronne do znaków towarowych, którymi Spółka zarządza i które stanowią przedmiot umów licencyjnych zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej Działalności;
 4. pozostałe środki trwałe związane funkcjonalnie z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania majątkiem;
 5. prawa i obowiązki z umów z kontrahentami, w tym wynikające:
  1. z umów o świadczenie usług administracyjno-zarządczych,
  2. z umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych posiadanych przez Spółkę,
  3. z umów z usługodawcami w zakresie świadczenia usług związanych z nieruchomościami Spółki np.: związanych z przeglądem obiektów,
  4. z umów z dostawcami mediów (tj. energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych) z tytułu umów zawartych przez Spółkę dla nieruchomości,
  5. z umów ubezpieczenia nieruchomości,
 6. należności z tytułu umów najmu nieruchomości Spółki i umów licencyjnych,
 7. zobowiązania handlowe wynikające z umów związanych z Działalnością z tytułu dostaw i usług, w tym:
  1. zobowiązania wobec podwykonawców z tytułu świadczenia usług związanych z nieruchomościami Spółki np. związanych z przeglądem obiektów,
  2. zobowiązania wobec dostawców mediów (tj. energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych) z tytułu umów zawartych przez Spółkę dla nieruchomości Spółki,
  3. zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości;
 8. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Spółki i inne zobowiązania pracownicze związane z tymi pracownikami;
 9. prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych związanych z Działalnością (o ile ich przejście w toku podziału jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów);
 10. wszelkie inne nie wymienione wyżej wierzytelności, zobowiązania i inne składniki majątkowe wykorzystywane do realizacji zadań Działalności (może to być np. nazwa przedsiębiorstwa, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Wraz z przeniesieniem Działalności pracownicy, których stanowiska pracy związane są z Działalnością przejdą do Spółki 2 w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). W szczególności do Spółki 2 przejdą pracownicy, których obowiązki służbowe obejmują:

 1. kontakty w sprawach bieżących z najemcami nieruchomości wykorzystywanymi w Działalności;
 2. negocjowanie umów najmu w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości wykorzystywanych w ramach Działalności;
 3. kontakty z dostawcami mediów i innych usług dla poszczególnych nieruchomości;
 4. wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych na nieruchomościach bądź nadzorowanie wykonania tych prac przez podwykonawców.

W rezultacie do Spółki 2 zostanie przeniesiona cała Działalność dotychczas prowadzona przez Spółkę. W szczególności Spółka 2 będzie dysponować majątkiem, wyposażeniem oraz personelem otrzymanym w ramach Działalności wystarczającym do samodzielnego świadczenia usług zarządzania majątkiem obejmującym nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, w tym prawa ochronne do znaków towarowych w takim zakresie, w jakim dotychczas wykonywała je Spółka.

Po przeniesieniu działalności na Spółkę 2, Spółka nie będzie już wykonywać zadań składających się na zakres Działalności.

Po przeniesieniu składniki majątkowe przypisane do Działalności funkcjonować będą jako samodzielne przedsiębiorstwo. Znajdzie to w szczególności wyraz w tym, że Spółka 2 będzie, przy pomocy przypisanych do Działalności zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, przejętych zasobów ludzkich i zawartych umów, kontynuować prowadzenie Działalności, w takim samym zakresie, w jakim czyniła to Spółka do momentu przeniesienia Działalności na Spółkę 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia Działalności będzie stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym do czynności prawnej w ramach której dojdzie do przeniesienia na Spółkę 2 zespołu skalników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia Działalności nie znajdą zastosowania przepisy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

Przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności, będzie stanowić przedsiębiorstwo na gruncie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, do czynności prawnej, w ramach której dojdzie do przeniesienia na Spółkę 2 zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia Działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów usług brak jest definicji legalnej przedsiębiorstwa, niemniej jednak dla celów podatku od towarów i usług nie budzi wątpliwości stosowanie definicji przedsiębiorstwa zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego.

Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), z którego wynika, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem skalników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności przedsiębiorstwo obejmuje:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki, zespół materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, za pomocą którego Spółka prowadzi Działalność i które zamierza przenieść na Spółkę 2, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji również na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano powyżej warunkiem uznania składników majątkowych za przedsiębiorstwo jest istnienie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego w skład majątku Spółki, który zostanie przeniesiony na Spółkę 2, wchodzi całość majątku Spółki wykorzystywanego do prowadzenia Działalności, tj. m.in. następujące składniki majątku.

 1. nieruchomości (zabudowane nieruchomości gruntowe, budynki, prawa użytkowania wieczystego gruntów, lokale użytkowe), którymi Spółka w ramach prowadzonej Działalności zarządza lub które stanowią przedmiot umów najmu zawieranych przez Spółkę;
 2. prawa i obowiązki z umów najmu zawartych przez Spółkę z osobami trzecimi, dotyczącymi nieruchomości oddawanych w najem przez Spółkę w ramach prowadzonej Działalności (w tym również w zakresie udzielonych zabezpieczeń płatności z tytułu czynszu i innych opłat z umów najmu, tzw. kaucji);
 3. wartości niematerialne i prawne, w tym prawa ochronne do znaków towarowych, którymi Spółka zarządza i które stanowią przedmiot umów licencyjnych zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej Działalności;
 4. pozostałe środki trwałe związane funkcjonalnie z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania majątkiem;
 5. prawa i obowiązki z umów z kontrahentami, w tym wynikające:
  1. z umów o świadczenie usług administracyjno-zarządczych,
  2. z umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych posiadanych przez Spółkę,
  3. z umów z usługodawcami w zakresie świadczenia usług związanych z nieruchomościami Spółki np.: związanych z przeglądem obiektów,
  4. z umów z dostawcami mediów (tj. energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych) z tytułu umów zawartych przez Spółkę dla nieruchomości,
  5. z umów ubezpieczenia nieruchomości,
 6. należności z tytułu umów najmu nieruchomości Spółki i umów licencyjnych;
 7. zobowiązania handlowe wynikające z umów związanych z Działalnością z tytułu dostaw i usług, w tym:
  1. zobowiązania wobec podwykonawców z tytułu świadczenia usług związanych z nieruchomościami Spółki np. związanych z przeglądem obiektów,
  2. zobowiązania wobec dostawców mediów (tj. energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych) z tytułu umów zawartych przez Spółkę dla nieruchomości Spółki,
  3. zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości;
 8. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Spółki i inne zobowiązania pracownicze związane z tymi pracownikami;
 9. prawa i obowiązki wynikajże z decyzji administracyjnych związanych z Działalnością (o ile ich przejście w toku podziału jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów);
 10. wszelkie inne nie wymienione wyżej wierzytelności, zobowiązania i inne składniki majątkowe wykorzystywane do realizacji zadań Działalności (może to być np. nazwa przedsiębiorstwa, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Dodatkowo, wraz z przeniesieniem Działalności do Spółki 2, przeniesione zostaną również stanowiska pracy związane z tą Działalnością. W związku z faktem, że wskazany powyżej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia Działalności umożliwi Spółce prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o niego, w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowym stanie faktycznym zostanie spełniona przesłanka istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym obejmującego zobowiązania, w odniesieniu do składników majątku Spółki, które Spółka zamierza przenieść na Spółkę 2.

Drugim kryterium oceny, czy przenoszony zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi przedsiębiorstwo jest ocena, czy potencjalnie posiada on zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Tym samym kryterium to zostanie spełnione, jeśli wydane składniki majątkowe i niemajątkowe, wraz z przejętymi pracownikami będą wystarczające aby w oparciu o nie podmiot przejmujący był w stanie potencjalnie podjąć we własnym zakresie działalność gospodarczą.

Zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o nabywane składniki jest zatem istotną przesłanką uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo. W przedmiotowym stanie faktycznym, zespół składników materialnych i niematerialnych zostanie przeniesiony na nowo zawiązaną spółkę kapitałową, tj. Spółkę 2. Powstanie ona w celu prowadzenia działalności w zakresie zarządzania majątkiem trwałym m.in. najmu lokali usługowych i udzielania licencji na wartości niematerialne i prawne oraz świadczenia usług administracyjno-zarządczych wyłącznie w oparciu zespół składników, zobowiązań, pracowników przejętych od Spółki do Działalności.

W związku przejęciem wszystkich składników majątku niezbędnych do prowadzenia działalności w tym zakresie (w szczególności nieruchomości, praw ochronnych do znaków towarowych), a także przejściem do Spółki 2 pracowników Spółki, Spółka 2 będzie w stanie kontynuować prowadzenie Działalności w niezmienionym zakresie jako niezależne przedsiębiorstwo.

Podsumowując Spółka wskazuje, że stoi na stanowisku, że przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przypisany do Działalności w Spółce może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze. W związku z powyższym należy uznać, że jest to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług zostało zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa/jego zorganizowanej części. Nie ma znaczenia także forma zbycia. Opodatkowaniu nie będzie podlegać zarówno sprzedaż, aport, zamiana, jak i darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt I SA/Po 491/09, orzeczenie prawomocne). W konsekwencji, do czynności prawnej, w ramach której dojdzie do przeniesienia na Spółkę 2 zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia Działalności, nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze względu na formę tej czynności prawnej.

Podsumowanie.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia Działalności będzie stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznać należy za prawidłowe.

Także stanowisko w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym do czynności prawnej, w ramach której dojdzie do przeniesienia na Spółkę 2 zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności, nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, uznać należy za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
ITPP1/4512-863/15/KM | Interpretacja indywidualna

zbycie
ITPP2/4512-820/15/AGW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/4512-946/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.