ITPP2/443-920/14/AD | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółkę z o.o. spółkę komandytową, pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP2/443-920/14/ADinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest C. C. spółka z o.o. spółka komandytowa. Komplementariuszem jest C. C. spółka z o.o., natomiast komandytariuszem jest Pan K. K. Spółka powstała z przekształcenia C. C. spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Działalność gospodarcza jest prowadzona w dwóch głównych obszarach:

 • wyspecjalizowana działalność handlowa polegająca na dostarczaniu pełnego wyposażenia lokali gastronomicznych,
 • wynajmu powierzchni handlowych w trzech halach handlowych znajdujących się na nieruchomościach komercyjnych położonych w miejscowości P. Hale handlowe są przedmiotem wynajmu do celów handlowych na rzecz innych firm.

W przyszłości Spółka planuje objęcie udziałów w spółce z o.o. za aport w postaci:

 • prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości P. zabudowanych dwoma halami handlowymi wraz budowlami i wszystkimi środkami trwałymi,
 • praw i obowiązków wynikających z dotychczasowych umów najmu powierzchni komercyjnej zlokalizowanej na nieruchomościach będących przedmiotem aportu,
 • praw i obowiązków wynikających z dotychczasowych umów na dostawę mediów, zarządzania nieruchomościami będącymi przedmiotem aportu,
 • należności i zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczącą nieruchomości będących przedmiotem aportu (w tym przede wszystkim zobowiązań kredytowych związanych z budową hal handlowych),
 • ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będącej przedmiotem aportu,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Przedmiotem aportu nie będą jednak wchodzące w skład przedsiębiorstwa:

 • prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości P. zabudowanej jedną halą handlową wraz z budowlami i wszystkimi środkami trwałymi,
 • prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych umów najmu powierzchni komercyjnej zlokalizowanej na nieruchomości, która pozostanie w Spółce,
 • prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych umów na dostawę mediów, zarządzania nieruchomością, która pozostanie w Spółce,
 • należności i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym przede wszystkim zobowiązania kredytowe związane z budową hali handlowej),
 • księgi i dokumenty,
 • wartości niematerialne i prawne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przez C. C. spółkę z o.o. spółkę komandytową, pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych dwoma halami handlowymi wraz budowlami i wszystkimi środkami trwałymi, umów najmu, praw i obowiązków wynikających z dotychczasowych umów na dostawę mediów, zarządzania nieruchomościami będących przedmiotem aportu, należności i zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczącymi nieruchomości będących przedmiotem aportu (w tym przede wszystkim zobowiązań kredytowych związanych z budową hal handlowych) oraz pozostałych środków materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji ww. zadań gospodarczych w zamian za akcje w spółce C. C. spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna pozostanie poza zasięgiem opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z całym majątkiem związanym z prowadzoną działalnością będzie de facto sprzedażą zorganizowanego przedsiębiorstwa, do spółki z o.o. Planowane wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spełnia wszystkie warunki zawarte w definicji, art. 2 ust 27e ustawy o podatku od towarów i usług, która stanowi o: „zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Również stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 934/07), zgodnie z którym „w opinii sądu - każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu czy też oddziału będzie przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W związku z tym Sąd przyjął, że użyte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu”. W ocenie Spółki, podstawowym wymogiem jest zatem to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego, kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku, aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, jak i posiadaniem wewnętrznej samodzielności finansowej.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ma się więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zdaniem Spółki, zamierzona czynność wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona spod działania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
ILPP1/443-403/14-5/JSK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP5/443-154/14-3/PG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.