ITPP2/443-1710/14/PS | Interpretacja indywidualna

Nieuznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
ITPP2/443-1710/14/PSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność rolniczą polegającą na sadzeniu i hodowli najlepszych odmian wysokiej jakości topoli hybrydowej. W związku z rozwojem swojej działalności zamierza nabyć grunty rolne. Spółka podjęła czynności mające na celu nabycie gruntów rolnych od innego podmiotu (dalej: „Sprzedawca”). Sprzedawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej: uprawie zbóż, rzepaku, koniczyny i drzew ozdobnych. Spółka nie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. W skład gospodarstwa rolnego Sprzedawcy wchodzą następujące składniki majątkowe: nieruchomości gruntowe, w tym grunty rolne, grunty leśne, nieużytki, budynek biurowy, duża chłodnia, mała chłodnia, magazyn, budynek z wagą, gorzelnia, zbiornik z wodą, 6 domów wypoczynkowych, warsztat, 2 wiaty dla maszyn rolniczych, 3 magazyny, suszarnia zbóż, stróżówka, suszarnia trawy, stodoła, stary młyn, maszyny rolnicze (m. in. kombajny, ciągniki, przyczepy wywrotki, samochody ciężarowe, wózki widłowe, siewnik), komputery i sprzęt biurowy, samochód osobowy, samochód typu pickup, infrastruktura (w skład której wchodzą m. in. drogi wewnętrzne, place techniczne, ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągi oraz oczyszczalnia ścieków), znak handlowy Sprzedawcy. Dodatkowo Sprzedawca zatrudnia 8 pracowników na pełnym etacie oraz innych na niepełnym etacie, a także kadrę zarządzającą (m. in. głównego księgowego, agronoma, prezesa zarządu).

Spółka ma zamiar nabyć od Sprzedawcy nieruchomości gruntowe (dalej: „Grunty”). Przeważająca większość nabywanych Gruntów to grunty rolne bez naniesień, grunty leśne oraz nieużytki. Nieznaczna część Gruntów posiada naniesienia w postaci zabudowań oraz infrastruktury. Naniesienia znajdujące się na nabywanych Gruntach to: budynek biurowy, duża chłodnia, mała chłodnia, magazyn, budynek z wagą, gorzelnia, zbiornik z wodą oraz infrastruktura (w skład której wchodzą m. in. drogi wewnętrzne, place techniczne, ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągi oraz oczyszczalnia ścieków).

Spółka, przy pomocy zakupionych Gruntów, nie będzie kontynuować działalności Sprzedawcy. Grunty zostaną użyte do aktualnie prowadzonej działalności rolniczej Spółki polegającej na uprawie najlepszych odmian wysokiej jakości topoli hybrydowej oraz zagospodarowane w sposób oraz w okresie uzasadnionym cyklem wegetacyjnym hodowanych przez siebie roślin.

Nabywane Grunty będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych (np. sprzedaż produktów będących efektem hodowli topoli hybrydowej).

Nabywane Grunty nie są organizacyjnie wydzielone przez Sprzedawcę wewnątrz jego przedsiębiorstwa jako oddział przedsiębiorstwa.

W zakresie transakcji sprzedaży tylko Grunty, w stanie opisanym powyżej, zostaną przeniesione ze Sprzedawcy na Spółkę. W szczególności, umowa sprzedaży pomiędzy Spółka, a Sprzedawcą nie będzie obejmowała: 6 domów wypoczynkowych, warsztatu, 2 wiat dla maszyn rolniczych, 3 magazynów, obiektów rolnych (w skład których wchodzą: suszarnia zbóż, stróżówka, suszarnia trawy, stodoła, stary młyn) maszyn rolniczych (kombajny, ciągniki, przyczepy wywrotki, samochody ciężarowe, wózki widłowe, siewnik), komputerów i sprzętu biurowego, samochodu osobowy, samochodu typu pickup, pracowników (ośmiu zatrudnionych na pełnym etacie oraz pozostałych zatrudnionych na niepełnym etacie), kadry zarządzającej (m. in. główny księgowy, agronom, prezes zarządu), praw wynikających z zawartych umów, zobowiązań Sprzedawcy, księgowości, rachunków bankowych, gotówki, wierzytelności pieniężnych, znaku handlowego Sprzedawcy i tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Umowa nie obejmie także jakichkolwiek sadzonek, czy nasion, które mogłyby nadawać się do bieżącej działalności Sprzedawcy.

Ponadto, na podstawie art. 694 i art. 678 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu. W związku z czym Spółka wstąpi, z mocy prawa, w stosunek dzierżawy, który nie zostanie rozwiązany przed zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Spółką, a Sprzedawcą.

Dodatkowo, jeśli uprawy, które są na chwilę obecną posadzone na Gruntach przez Sprzedawcę nie będą mogły być usunięte w dniu zawarcia umowy (w związku z warunkami pogodowymi w okresie zimowym), Spółka zobowiąże Sprzedawcę do ich usunięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy zbywane Grunty należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) <dalej: „ustawa o VAT”>...
 • Jeżeli w zakresie pytania nr 1 prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Grunty nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to czy w przypadku wystawienia przez zbywcę faktury dokumentującej zbycie Gruntów ze stawką inną niż zwolniona, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Gruntów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nabyte Grunty będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Zbywane Grunty nie powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 2. Jeżeli w zakresie pytania nr 1 prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Grunty nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to w przypadku wystawienia przez zbywcę faktury dokumentującej zbycie Gruntów ze stawką inną niż zwolniona, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Gruntów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nabyte Grunty będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Uzasadnienie.

Ad. 1

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, aby zbiór danych składników majątkowych mógł być uważany za ZCP, muszą być spełnione łącznie wszystkie elementy definicji przytoczonej powyżej, co oznacza, że:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te są przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wszystkie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie. Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, musi się on odznaczać pełną odrębnością, która stanowi o możliwości samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP tworzą więc składniki, które można uznać za stanowiące zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów.

Oznacza to, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić działalność gospodarczą, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa już przed zbyciem (tj. na ile stanowią wyodrębnioną w nim organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zdaniem Spółki, nabywane Grunty nie spełniają kryteriów pozwalających na rozpoznanie ich jako ZCP. Spółka zwraca uwagę, że - jak to zostało powołane powyżej - aby można było mówić o ZCP, niezbędne jest wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe składników majątkowych z przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, czy wydział, itp. zgodnie z odpowiednimi zapisami statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze wydanym w ramach przedsiębiorstwa. Grunty, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, nie są w powyższy sposób wyodrębnione wewnątrz przedsiębiorstwa Sprzedającego, nie stanowią również oddziału jego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe to sytuacja, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dodatkowo, jednostka powinna posiadać własne środki pieniężne na finansowanie bieżącej działalności oraz własny rachunek bankowy. Również w świetle powyższej przesłanki Grunty nie wykazują cech ZCP. Nie są prowadzone odrębne księgi dla Gruntów, jak również nie jest sporządzany osobny bilans. Spółka nie przejmie ewidencji rachunkowych Sprzedawcy. Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem transakcji nie będzie przeniesienie rachunków bankowych, pieniędzy, czy też wierzytelności pieniężnych związanych z działalnością Sprzedającego, co do zasady jest również czynnikiem warunkującym istnienie ZCP. Jednocześnie Spółka nie przejmie innych zobowiązań niż te wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

Ponadto, nie będzie spełniona również przesłanka stanowiąca, że analizowany zespół składników majątkowych miałby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Zdaniem Spółki, pozostawienie poza zakresem transakcji takich elementów działalności gospodarczej Sprzedającego, jak części aktywów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. wierzytelności, parku maszynowego, pracowników), środków na rachunku bankowym, praw z umów handlowych, których Sprzedający jest stroną, zamówień, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa - pozbawia nabywane Grunty zdolności do samodzielnej realizacji tych zadań gospodarczych. Dopiero w gestii Spółki będzie leżało takie zorganizowanie Gruntów i dodanie nowych składników, aby Grunty mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2010 r. (znale ITPP2/443-606/10/RS) organ podatkowy stwierdził: „Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przedmiotu zbycia nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zbywana nieruchomość nie stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników majątkowych. Ponadto przedmiotem zbycia nie są zobowiązania (kredyt) pomimo, że one występują. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedmiotem dostawy będą składniki majątkowe wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa podlegające opodatkowaniu wg zasad i stawek określonych w art. 41 i art. 43 ustawy”.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2010 r. (znak: IPPP1-443-1368/09-2/JB).

Ad.2

Zdaniem Spółki, zbywane Grunty nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przedmiotem transakcji są Grunty, które odpowiadają ustawowej definicji towarów. Jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Grunty zostaną przeniesione na Spółkę odpłatnie.

Nabywane Grunty będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych (np. sprzedaż produktów będących efektem hodowli topoli hybrydowej).

W ocenie Spółki, w przypadku wystawienia przez zbywcę faktury dokumentującej zbycie Gruntów ze stawką inną niż zwolniona i wykorzystywania przez Spółkę nabytych Gruntów do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Gruntów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości opodatkowania sprzedaży przedmiotowych Gruntów, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska oraz nie postawiono pytania, a wydając niniejszą interpretację przyjęto, że przedmiotem sprzedaży będą tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów oraz, że nie będą zachodziły wyłączenia określone w art. 88 ustawy.

Końcowo podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

zbycie
ILPB2/415-995/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/443-578/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.