ITPP2/443-1504/14/AD | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania zbycia oddziału przedsiębiorstwa i brak obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku.
ITPP2/443-1504/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia oddziału przedsiębiorstwa i braku obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia oddziału przedsiębiorstwa i braku obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą. Dokumentacja podatkowa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Działalność opodatkowana jest 19% podatkiem liniowym.

W ramach tejże działalności gospodarczej prowadzi kilka oddziałów o różnej specyfice:

  • siedziba główna - sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, sprzedaż nasienia (materiału genetycznego),
  • oddział - produkcja i sprzedaż szyb zespolonych,
  • oddział - sprzedaż hurtowa zwierząt żywych,
  • oddział - ubojnia (ubój bydła i sprzedaż mięsa wołowego).

W celu prowadzenia działalności w oddziałach zatrudnione są odrębne ekipy pracowników. W 2007 r., jako właściciel firmy, zakupił Pan trzy działki z rozpoczętą budową budynku ubojni zwierząt (odliczono od zakupu VAT w wysokości 22%). Po dokonanym zakupie firma poczyniła nakłady na budowę ubojni zwierząt w wysokości 73,46% pierwotnej ceny zakupu. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w 2008 r. Od tego czasu prowadzona jest tam działalność - skup, ubój i sprzedaż mięsa wołowego.

W ramach reorganizacji przedsiębiorstwa planuje Pan sprzedaż ww. oddziału. W związku z powyższym do sprzedaży są przeznaczone:

1. środki trwałe, a także niskocenne składniki majątku trwałego (np. wyposażenie):

budynek ubojni wraz z wysposażeniem: maszyny i urządzenia produkcyjne, waga elektroniczna żywca szt. 1, wygrodzenia metalowe magazynu żywca, linia przepędu bydła, boks oszałamiania bydła szt. 1, koryto wykrwiawiania bydła - szt. l, myjka fartuchów szt. 3, myjka butów szt. 2, podest stały (zarabianie nogi) - szt. 1, podest ruchomy (zarabianie boków) - szt. 1, skórowaczka bębnowa (podest ruchomy) - szt. 1, podest ruchomy (wytrzewianie) - szt. 1, podest stały dwustanowiskowy (obróbka tuszy) - szt. 1, podest ruchomy (przepoławianie) - szt. 1, waga kolejkowa elektroniczna - szt. 2, waga najazdowa elektroniczna - szt. 2, terminal wagowy olesiński - szt. 4, piła do przepoławiania efa - szt. 1, piła do mostków efa - szt. 1, piła rozbiorowa tarczowa efa - szt. 1, piła do ćwiartowania - szt. 2, sterylizatory do noży - szt. 17, sterylizatory do piły - szt. 2, umywalki - szt. 17, stoły rozbiorowe - szt. 4, myjka pojemników, oparzalnik ze szczeciniarką - szt. 1, myjka szczotkowa i biczowa trzody - szt. 2, boks oszałamiania trzody - szt. 1, podajnik różnicowy - szt. 2, przenośnik podrobów - szt. l, kolejka rurowa, sprężarka śrubowa - szt. 2, kocioł parowy z palnikiem rumia - szt. 1, tajfun (transport treści) - szt. 1, wózek (transport ośrodków) - szt. 4, haki rolkowe ubojowe - szt. 400, pojemniki euro plastik - szt. 200, myjka ciśnieniowa earle - szt. 1, chłodnie półtusz - szt. 5, chłodnie odpadów - szt. 5, chłodnie podrobów - szt. 2, mroznia paletowa - szt. 1, system chłodniczy (agregaty chłodnicze, wentylatory, szafa sterownicza), system wentylacyjno-klimatyzacyjny (wentylatory osiowe i promieniowe, wyrzutnie powietrza, system sterowania).

Biuro:

kserokopiarka - szt. 1, drukarka - szt. 2, fax (urządzenie wielofunkcyjne) - szt. 1, laptop, komputer - szt. 6, biurko (stanowisko pracy) - szt. 6, regał biurowy - szt. 5, system olesiński (oprogramowanie produkcyjne i biurowe) - szt. 1, serwer - szt. 1, system monitoringu (kamery - szt. 16, terminal - szt. 1),

środki transportu:

toyota yaris - szt. 2, mercedes actross - szt. 1, scania - szt. 1, ciągnik ursus 3512 - szt. 1, ford transit - szt. 1, rozrzutnik jednoosiowy - szt. 1, wózek widłowy - szt. 1, wózek paletowy - szt. 2.

2. W ramach sprzedaży nastąpi również przejęcie formalno-prawne brygady pracowników przypisanych do realizacji zadań w ramach oddziału.

3. Zapasy magazynowe.

4. W ramach planowanej sprzedaży nie nastąpi przekazanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

W ramach sprzedaży części przedsiębiorstwa dojdzie również do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z już zawartych umów, m. in. aneksowanie umów na wywóz nieczystości, utylizacji odpadów itp. Przeznaczona do sprzedaży zorganizowana część przedsiębiorstwa działa na podstawie zezwoleń weterynaryjnych i środowiskowych. Zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunków oraz rejestracji zakładów sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom należy stwierdzić, iż w ramach planowanej sprzedaży przedsiębiorstwo nie będzie musiało być poddane procedurze zatwierdzenia (będzie mogło działać na obecnym zezwoleniu - zatwierdzeniu zakładu), ponieważ planowane nabycie odbędzie się bez zmian w dotychczasowej produkcji (ust. 4 pkt C). Dowód: - instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20 marca 2008 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż oddziału, ze składnikami materialnymi i niematerialnymi szczegółowo wskazanymi w poz. 50 wniosku, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym na podstawie art. 6 ustawy o VAT nie podlega opowiadaniu tym podatkiem...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka obejmująca zespół składników wskazany w opisie zdarzenia przyszłego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym na podstawie art. 6 ustawy transakcja sprzedaży ww. jednostki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonując sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedający nie ma obowiązku korekty odliczonego podatku VAT.

Przeznaczony do sprzedaży oddział posiada zespół składników materialnych i niematerialnych z pominięciem należności i zobowiązań. Jest też organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie (działa jako samodzielny, wyodrębniony zakład uboju bydła posiadając wszelkie składniki niezbędne do realizacji przedmiotu działalności łącznie z załogą pracowniczą), samodzielnie realizuje zadania gospodarcze - skup, ubój i sprzedaż mięsa wołowego. Po dokonanej sprzedaży ubojnia nadal będzie funkcjonować samodzielnie jako zakład realizujący dotychczasową działalność .

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do oddziału przyporządkowane są dzienniki księgowe, dzięki którym istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów. Oddział nie sporządza jednak samodzielnie bilansu.

Uwzględniając powyższe, po dokonanej sprzedaży jednostka będzie w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależny podmiot gospodarczy spełniający dotychczasowe zadania gospodarcze. Jednostka będzie w posiadaniu składników majątkowych oraz własnych pracowników, co umożliwi jej prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższego, jest Pan zdania, że planowana sprzedaż oddziału (ubojni zwierząt) stanowić będzie transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym, nie będzie podlegać podatkowi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/443-1710/14/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.