ITPB3/4510-76/15/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy od wartości aportu wniesionego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekazanego przez Wnioskodawcę utworzonej spółce z o. o., po stronie Wnioskodawcy powstanie skutek podatkowy w podatku dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym na formularzu ORD-IN z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania przychodu podatkowego w związku z objęciem udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania przychodu podatkowego w związku z objęciem udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione na formularzu ORD-IN z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.).

Wnioskodawca, jako stowarzyszenie, poza działalnością statutową, prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń użytkowych w budynkach stanowiących własność stowarzyszenia.

Wnioskodawca podjął decyzję o utworzeniu spółki z o. o., której jest 100% udziałowcem. Jako jedyny właściciel ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy ww. spółki poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - lokali z przeznaczeniem na wynajem. Po uwolnieniu od zadań administrowania znaczną częścią majątku, działalność Wnioskodawcy skupi się głównie na celach statutowych (korporacyjnych). Wniesione aportem składniki mienia stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie stwierdza się, że posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wniesione aportem:

 1. Środki trwałe przeznaczone do wynajmu,
 2. Należności od kontrahentów z tyt. najmu,
 3. Drobny sprzęt i wyposażenie,
 4. Zobowiązania z tyt. zakupu usług związanych z najmem,
 5. Umowy o pracę z pracownikami,
 6. Umowy z dzierżawcami i klientami,
 7. Zobowiązania z tyt. zakupu usług.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do utworzonej spółki z o. o., nie wykluczone że, Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie wynajmował niektóre pozostałe wolne pomieszczenia w obiektach, które nie przekazano aportem, jednakże skala tej działalności będzie ograniczona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od wartości aportu wniesionego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekazanego przez Wnioskodawcę utworzonej spółce z o. o., po stronie Wnioskodawcy powstanie skutek podatkowy w podatku dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazując aportem do utworzonej spółki z o. o., zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą dotychczas do osiągania dochodu w postaci czynszu z najmu pomieszczeń, jest on zwolniony z obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od wartości przekazanego aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 581 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Innymi słowy podatnik winien uwzględnić w tej transakcji wszystkie składniki majątkowe tej aportowanej części majątku, razem z jego aktywami i pasywami.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich aby można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca podjął decyzję o utworzeniu spółki z o. o., której jest 100% udziałowcem. Jako jedyny właściciel ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy ww. spółki poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - lokali z przeznaczeniem na wynajem. Jak zaznacza Wnioskodawca, wniesione aportem składniki mienia stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Wnioskodawca wskazał również, że w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wniesione aportem:

 1. Środki trwałe przeznaczone do wynajmu,
 2. Należności od kontrahentów z tyt. najmu,
 3. Drobny sprzęt i wyposażenie,
 4. Zobowiązania z tyt. zakupu usług związanych z najmem,
 5. Umowy o pracę z pracownikami,
 6. Umowy z dzierżawcami i klientami,
 7. Zobowiązania z tyt. zakupu usług.

W odniesieniu zatem do treści powyższego przepisu należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na moment wniesienia opisywanego aportu do nowej spółki, zespół składników majątkowych będzie spełniał warunki niezbędne dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas nie dojdzie do wystąpienia przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się również do sformułowanego pytania oraz stanowiska wskazać trzeba, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dopiero zatem po ustaleniu przychodów i kosztów ich uzyskania można określić dochód, a dopiero później podstawę opodatkowania oraz podatek dochodowy (art. 18, art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podkreślić należy również, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wnoszonego aportem zbioru składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tutejszy organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego jest natomiast związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, nie może go zatem podważać, czy też kwestionować, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą przedmiotowej instytucji.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.