ITPB3/4510-460/15/PW | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
ITPB3/4510-460/15/PWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

We wniosku oraz uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X PL Spółka z o.o. świadczy usługi w czterech zasadniczych obszarach, w szczególności w zakresie :

 • dostarczania sygnału internetowego (dalej: dział internetowy),
 • wsparcia informatycznego,
 • sprzedaży sprzętu komputerowego
 • sprzedaży oprogramowania.

Wspólnicy Spółki rozważają reorganizację prowadzonej przez Spółkę działalności i planują m.in. podjęcie działań mających na celu wniesienie do innej spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu). Przedmiotem wkładu będą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane dotychczas w działalności Spółki, związane funkcjonowaniem jednego z działów wchodzących w skład Spółki – działu internetowego – związanego z dostarczaniem sygnału internetowego. W ramach działu internetowego, stanowiącego, zgodnie z definicją art. 552 Kodeksu cywilnego, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ze Spółki zostaną wydzielone następujące składniki majątkowe:

 • majątek trwały, wyposażenie (m.in. maszt, sieć internetowa - światłowód, sieć radiowa, radiolinia, itp.),
 • wszelkie prawa i obowiązki, w tym umowy współpracy z kontrahentami (m.in. umowy z odbiorcami Internetu),
 • wewnętrzne normy jakościowe powiązane z działalnością działu,
 • należności i zobowiązania (m.in. z tytułu świadczonych usług dostarczania sygnału internetowego),
 • decyzje administracyjne, zezwolenia, ulgi, umowy z pracownikami.

Spółka pragnie wskazać, że działalność działu internetowego, jak i pozostałych działów Spółki jest wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie.

Wyodrębnienie ww. działalności wynika z uchwały zarządu, w której uchwalono schemat organizacyjny całego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne

W ramach funkcjonującej w Spółce struktury organizacyjnej do działu internetowego przypisano pracowników odpowiedzialnych za montaż sieci internetowej, jej konserwację oraz nadzór techniczny. Do działu internetowego zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług dostarczania sygnału internetowego, umowy związane z działalnością działu w tym m.in. umowy z odbiorcami sygnału internetowego. Natomiast do pozostałej działalności zostały przypisane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności z pozostałych obszarach działania Spółki.

Wyodrębnienie finansowe

Prowadzone w Spółce księgi rachunkowe umożliwiają wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów związanych z działalnością działu internetowego. Ponadto w księgach wyodrębnione są także należności i zobowiązania bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności w ramach działu internetowego. Ta część ksiąg zostanie również przekazana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Po wydzieleniu działu internetowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka nadal będzie prowadziła działalność w zakresie świadczenia usług wsparcia internetowego, sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zarówno wydzielony w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa dział internetowy, jak i pozostała część Spółki są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników.

Dział internetowy dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Zarówno dział internetowy jak i pozostałe obszary działalności Spółki nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku o interpretację, Wnioskodawczym, Spółka wskazała, że Wspólnicy Spółki oprócz podjęcia działań mających na celu wniesienie do innej spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu) rozważają również zawarcie umowy leasingu finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), co nie zostało wskazane w treści złożonego pierwotnie wniosku.

W związku z powyższym przedmiotem wkładu, bądź umowy leasingu finansowego będą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane dotychczas w działalności Spółki, związane funkcjonowaniem jednego z działów wchodzących w skład Spółki – działu internetowego – związanego z dostarczaniem sygnału internetowego. W pozostałym zakresie opis zdarzenia przyszłego pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 2. Czy w świetle przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług., zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu internetowego będzie stanowić zarówno w świetle art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u. zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stosownie do treści przepisu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u. pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku od towarów i usług ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem podstawowym wymogiem jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Następny z warunków to wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, a wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej tj. przeznaczonej do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 16 października 2012 r., znak: IPPP2/443-879/12-4/BH, z dnia 4 września 2012 r., znak: IPPPI/443-547/12-2/MPe).

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, usługi dostarczania sygnału internetowego stanowią odrębny dział Spółki, zatem zostanie spełniony warunek wyodrębnienia organizacyjnego. Potwierdzeniem tego faktu jest obowiązująca w Spółce uchwała w sprawie funkcjonowania struktury organizacyjnej Spółki.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie powinno być jednakże utożsamiane z pełną samodzielnością finansową (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 11 listopada 2008 r., znak: IP-PB3-423-816/08-2/MB). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB) stwierdził: „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r., Znak:. IBPB3/423-100/08/MS)

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, operacje gospodarcze dotyczące działu internetowego są ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych i ta część ksiąg zostanie przekazana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem spełniony będzie warunek wyodrębnienia finansowego.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wyodrębniony dział internetowy w oparciu o posiadane składniki majątku oraz posiadane umowy z kontrahentami, przy wykorzystaniu pracy i wiedzy pracowników działu będzie zdolny do prowadzenia samodzielnej działalność w zakresie usług dostarczania sygnału internetowego.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług dostarczania sygnału internetowego przez dział internetowy, mający być przedmiotem aportu jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Przyporządkowanie do działu internetowego związanych z jego działalnością niezbędnych składników majątkowych do prowadzenia przypisanej mu działalności, własnego personelu, a także własnych przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku, umożliwia działalność działu internetowego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego.

Tym samym, w ocenie Spółki opisany zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci działu internetowego, który Spółka planuje wnieść w ramach aportu do innej Spółki, spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w przepisach art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji wydawanych przez organy skarbowe, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 08 maja 2015 r., znak: IBPBI/2/5410-170/15/MO - w zakresie podatku dochodowego od osób prawych, oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-134/15/LŻ, w zakresie podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Spółka uszczegółowiła podsumowanie swojego stanowiska dodatkowo w zakresie zawarcia umowy leasingu finansowego (ZCP).

W ocenie Spółki opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług dostarczania sygnału internetowego przez dział internetowy, mający być przedmiotem aportu lub umowy leasingu finansowego jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Przyporządkowanie do działu internetowego związanych z jego działalnością niezbędnych składników majątkowych do prowadzenia przypisanej mu działalności, własnego personelu, a także własnych przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku, umożliwia działalność działu internetowego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego.

Tym samym, w ocenie Spółki opisany zespól składników materialnych i niematerialnych w postaci działu internetowego, który Spółka planuje wnieść w ramach aportu do innej Spółki lub który stanowić będzie przedmiot umowy leasingu finansowego, spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w przepisach art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie pytania Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostała część wniosku, tj. w zakresie podatku od towarów i usług, jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga skutków podatkowoprawnych związanych z wniesieniem tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego lub przekazania jej w formie leasingu finansowego, ponieważ w tym zakresie nie przedstawiono własnego stanowiska i nie zadano pytania.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że zespół składników który ma być przedmiotem aportu lub leasingu finansowego jest organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.