ITPB3/4510-377/15/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału spółki przez wydzielenie.
ITPB3/4510-377/15/PWinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. udział w zyskach
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Spółka zostanie głównym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka dzielona). Oprócz Spółki udziałowcem Spółki dzielonej będzie jeszcze przynajmniej jeden inny podmiot/osoba (dalej: Wspólnik Mniejszościowy).

W związku z planowanym rozdzieleniem (do odrębnych podmiotów) dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych dotychczas w ramach Spółki dzielonej przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę. W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jedną akcję w Spółce Natomiast Spółka, jako wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych akcji Spółki, gdyż oznaczałoby to obejmowanie własnych akcji.

Majątek podlegający wydzieleniu stanowił będzie na moment podziału wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań (dalej: „Centrala”), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie usług transportu pasażerskiego oraz usług związanych z wynajmem autobusów (która to stanowi główny przedmiot działalności). W skład Centrali wejdą składniki służące wykonywaniu działalności gospodarczej Centrali, a wchodzące w skład majątku Spółki dzielonej na moment wydzielenia. Do Centrali przyporządkowany zostanie także personel dedykowany głównie do wykonywania zadań związanych z transportem pasażerskim oraz usługami związanymi z wynajmem autobusów, a także personel administracyjny.

Natomiast w Spółce dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością odrębnej jednostki organizacyjnej Spółki dzielonej, tj. oddziału z siedzibą w innej lokalizacji niż siedziba Spółki dzielonej (tj. w X), zajmującego się zarządzaniem i utrzymywaniem infrastruktury dworców autobusowych (dalej: „Oddział”). Oddział został powołany uchwałą zarządu, która wskazuje również osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw i rozwój Oddziału. Oddział będzie funkcjonował jako samobilansująca się (sporządzająca samodzielne sprawozdanie finansowe) jednostka Spółki dzielonej, zarejestrowana w KRS.

W ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Centrali, jak i Oddziału odpowiadających tym jednostkom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Dzięki sporządzaniu odrębnych bilansów dla Centrali oraz Oddziału, możliwe będzie także dokonanie oceny i porównanie rentowności i efektywności Centrali (z jednej strony) oraz Oddziału (z drugiej strony). Dodatkowo zarówno Centrala, jak również Oddział będą funkcjonować w oparciu o odrębne budżety dedykowane do poszczególnych rodzajów działalności. Budżety obu jednostek planowane będą na podstawie przewidywanego potencjału dochodowego oraz planowanych wydatków każdej jednostki (Centrali i Oddziału). Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, a ponadto przychody każdej z nich uzyskiwane będą z kooperacji z osobami trzecimi (innymi podmiotami gospodarczymi), to należy je uznać za jednostki gospodarcze, które będą prowadzić de facto odrębne i niezależne działalności gospodarcze.

Po dokonaniu podziału Spółka będzie kontynuowała aktualnie prowadzoną przez Spółkę dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Centralę, natomiast Spółka dzielona będzie kontynuowała prowadzona, działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań Oddziału W szczególności, w ramach planowanego podziału, na Spółkę zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (niezwiązane z Oddziałem),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Oddziałem),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Oddziałem),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) - dla pracowników niezwiązanych z Oddziałem,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Oddziałem),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązane z Oddziałem).

Działalność Spółki dzielonej po wydzieleniu Centrali będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Oddziału jeszcze przed podziałem, a obejmującym min. zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych. Kontrahentami Oddziału będą przede wszystkim podmioty niepowiązane.

Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centrali zostaną przeniesione do Spółki, natomiast zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Oddziału nie zostaną przeniesione do Spółki. Z perspektywy biznesowej Centrala, podobnie jak Oddział, będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każda z tych jednostek składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów.

Opisany wyżej zespół przenoszonych składników materialnych i niematerialnych do Spółki, jak również pozostający w Spółce dzielonej na dzień podziału będzie stanowił zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy, ukierunkowany na realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę w zakresie Centrali oraz przez Spółkę dzieloną w zakresie Oddziału.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań Centrali będzie mógł służyć - po dokonaniu planowanej transakcji podziału – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę - Spółka w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez Spółkę dzieloną w zakresie działalności Centrali. Należy też zaznaczyć, że Spółka po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych poprzez podział.

Podobnie Oddział pozostający w Spółce dzielonej będzie mógł służyć – po dokonaniu planowanego wydzielenia – do kontynuowania działalności zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych. W związku z powyższym, Spółka dzielona w oparciu o pozostawioną w Spółce dzielonej jednostkę będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji Oddziału.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów ekspansji działalności dodatkowej (odpowiedzialnej za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury dworców autobusowych), a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w poszczególnych spółkach grupy.

Spółka na moment podziału będzie posiadała na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej.

Zarówno Spółka jak i Spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy realizacja opisanego powyżej podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki, będącej jednocześnie udziałowcem w Spółce dzielonej, prowadzić będzie do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy...
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1) Realizacja opisanego powyżej podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy (Spółki), będącego jednocześnie udziałowcem w Spółce dzielonej, w opisanym zdarzeniu przyszłym, nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy.

Ad. 2) W konsekwencji powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad 1)

Możliwość powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania dla Spółki, jako udziałowca Spółki dzielonej, regulują następujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

pkt 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

pkt 6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem”.

Jednocześnie, należy podkreślić, iż żadne inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują opodatkowania spółki będącej udziałowcem spółki dzielonej.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania, gdyż w ramach planowanego podziału przez wydzielenie wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają dopłat w gotówce.

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również nie znajdzie zastosowania w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, ponieważ Spółce, jako wspólnikowi Spółki dzielonej, nie zostaną przydzielone udziały/akcje w związku z planowanym podziałem. Ponadto analizowany przepis nie znajdzie zastosowania, ponieważ zarówno Centrala przejmowana przez Spółkę jak i Oddział pozostający w Spółce dzielonej będą stanowić, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany.
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Centrali, jak i Oddziału, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Centrala oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć, realizacji określonego celu gospodarczego Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawa do wyodrębnienia w ramach Centrali oraz Oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj. (1) usług transportu pasażerskiego oraz usług związanych z wynajmem autobusów (w przypadku Centrali) oraz (2) zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku Oddziału). Składniki materialne i niematerialne tworzące Centralę oraz Oddział będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Centrali oraz Oddziału nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie będą pełnić dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej (Oddziału i Centrali).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Centrala oraz Oddział będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Oddział stanowić będzie de facto samodzielny oddział Spółki dzielonej (z siedzibą w innej lokalizacji niż adres siedziby Spółki dzielonej) powołany uchwałą zarządu, zarejestrowany w KRS, sporządzający odrębny od Centrali bilans, jak również posiadający osobę dedykowaną do zarządzania Oddziałem (osoba niezasiadająca w strukturach zarządczych Centrali).

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynikać będzie również z aspektów natury faktycznej takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do Centrali oraz Oddziału, i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, możliwe będzie ścisłe przypisanie do Centrali oraz Oddziału osobnych składników majątku Do Centrali przypisany zostanie zespół kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu transportu pasażerskiego i najmu autobusów, podczas gdy do Oddziału przyporządkowane zostaną składniki majątku związane z zarządzaniem i utrzymywaniem infrastruktury dworców autobusowych Należy zatem uznać, że składniki Centrali oraz Oddziału będą tworzyć w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Centrala oraz Oddział stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej, będzie miał siedzibę w innej lokalizacji niż Centrala, będzie sporządzał osobne od Centrali sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Centrala oraz Oddział charakteryzować się będą wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r.. ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadać i wykorzystywać narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Centrali, jak również Oddziału Możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Centrali oraz Oddziału, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Centralę, jak również na Oddział. Zarówno działalność Centrali, jak też Oddziału będzie generować zewnętrzne przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Warto także podkreślić, iż Centrala oraz Oddział będą działać w oparciu o zaplanowane i odrębnie uchwalone budżety. Budżety te planowane będą na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej w danej branży (osobno dla każdej z branż, w której aktywna będzie Centrala oraz Oddział) i będą wyznaczać przewidywane wydatki oraz przychody związane z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do Centrali oraz Oddziału.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Centrali od finansów Oddziału, co potwierdza, że każda z tych jednostek stanowić będzie zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Centrali oraz Oddziału stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna będą pozwalać na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu usług transportu pasażerskiego oraz usług wynajmu autobusów (w przypadku Centrali) jak również w zakresie zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku Oddziału).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Centrala oraz Oddział, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki), będą w stanie kontynuować realizację swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Centrala oraz Oddział posiadać będą zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz różnych podmiotów. W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Centrala będzie wyposażona we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Centrali umożliwią Spółce prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportu pasażerskiego oraz związanych z wynajmem autobusów. Podobnie Oddział zostanie wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Oddziału umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie w dalszym ciągu działalności polegającej na zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktury dworców autobusowych.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zarówno Centrala, jak również Oddział stanowić będą zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, iż do Centrali oraz Oddziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot otrzymujący Centrale, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej, Oddział pozostający w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, a ponadto przychody będą uzyskiwane z kooperacji z osobami trzecimi (innymi podmiotami gospodarczymi), to należy je uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Centrala, jak również Oddział stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Centrala, jak również Oddział będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań z zakresu usług transportu pasażerskiego oraz związanych z wynajmem autobusów (w przypadku Centrali), jak również w zakresie zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku Oddziału), które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku W konsekwencji, należy stwierdzić, że Centrala oraz Oddział będą stanowić na moment podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Brak przychodu (dochodu) określonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym

Mając na uwadze, iż w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Centrala), jak i majątek pozostający w spółce (tj. Oddział), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w zakresie ustalenia ewentualnego przychodu (dochodu) Spółki z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, niezależnie od argumentacji Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji podatkowej Centrali oraz Oddziału, Spółka nie uzyska przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a to z uwagi na fakt, iż Spółka jako wspólnik Spółki dzielonej w związku z planowanym podziałem nie obejmie akcji w Spółce (w związku z ograniczeniami prawnymi obejmowania akcji własnych). Tym samym, nie będzie mogła powstać „nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie dla Spółki nie powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Ad 2)

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Osoby prawne (....), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych (...) w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać (...) w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...)”.

Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1. na rachunek urzędu skarbowego (...)”.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania w rozpatrywanej sytuacji (dotyczy przekształcenia spółki). Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy przychodu powstałego po stronie wspólnika spółki dzielonej, czyli - w rozpatrywanym przypadku - po stronie samej Spółki (Wnioskodawcy), w związku z czym również i ten przepis nie może stanowić źródła przychodu, dla którego Spółka miałaby określone obowiązki płatnika.

W związku z tym, źródłem ewentualnego przychodu, dla którego Wnioskodawca mógłby pełnić obowiązki płatnika jest przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zgodnie z którym przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z przepisu wskazanego powyżej – w przypadku podziału przez wydzielenie – przychód powstaje jedynie w sytuacji, gdy majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i/lub majątek pozostający w spółce dzielonej po jej podziale nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Uwzględniając okoliczności wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnośnie do pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy w ramach opisanego podziału przez wydzielenie powyższe okoliczności nie wystąpią.

Mając na uwadze argumentację przedstawioną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej po jej podziale, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dlatego też na Spółce (jako płatniku) nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.