ITPB3/4510-218/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy (z tytułu powstania przychodu w Spółce Dzielonej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 3 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka dzielona) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka Dzielona jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”) w Polsce.

Spółka dzielona jest uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej („PGK”), utworzonej w dniu 29 września 2015 r. przez wybrane spółki należące do grupy kapitałowej na podstawie umowy („Umowa”) zawartej w formie aktu notarialnego o utworzeniu PGK w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 listopada 2015 r., umowa została zarejestrowana.

PGK jest podatnikiem w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka Akcyjna (Spółka dominująca) została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawy Ordynacja Podatkowa.

Uczestnikiem PGK jest także Sp. z o.o. będąca spółką zależną od spółki dominującej.

Funkcjonalnie działalność spółki dzielonej obejmuje:

 • działalność produkcyjną obejmującą w szczególności produkcję płyt meblowych, blatów roboczych oraz oklein („Działalność Produkcyjna”); oraz
 • sprzedaż produktów do innych spółek z Grupy, usługi logistyczne, działalność zaopatrzeniową, działalność z zakresu zarządzania jakością, usługi administracyjno-finansowe, usługi planowania zintegrowanego, usługi informatyczne oraz usługi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska („Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia”).

Planowane są działania restrukturyzacyjne dotyczące Grupy, co do której ostateczne decyzje zostaną podjęte przez organy spółki dominujacej jako spółki publicznej oraz przy założeniu, że inne podmioty (np. banki finansujące Grupę) nie zgłoszą zastrzeżeń do planowanej restrukturyzacji, które to zastrzeżenia uniemożliwiłyby jej realizację. W wyniku tej restrukturyzacji spółka dominujaca ma pełnić wyłącznie funkcję holdingową dla spółek z Grupy (zlokalizowanych w Polsce i za granicą).

W ramach powyższej restrukturyzacji, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, tzn. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej - działalności sprzedażowej/usług Wsparcia – na spółkę zależną (podział przez wydzielenie).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez spółkę z grupu, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w następstwie podziału przez wydzielenie.

Spółka zależna, po przejęciu Usług Wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła Usługi Wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej możliwe jest wyodrębnienie obu działalności, co przejawia się przede wszystkim w okolicznościach opisanych poniżej:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarząd Spółki Dzielonej podejmie uchwały określające zasady organizacyjnego rozdzielenia obu rodzajów działalności w ramach Spółki Dzielonej oraz określające struktury organizacyjne dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przypisania niezbędnych składników materialnych i niematerialnych służących każdej z tych działalności, w szczególności:

 • aktywów trwałych (m.in. środki trwale, wartości niematerialne i prawne);
 • umów (np. umowy z dostawcami/odbiorcami produktów, dostawcami usług);
 • zapasów (w przypadku działalności produkcyjnej);
 • środków pieniężnych i należności;
 • zobowiązań (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami, z tytułu zobowiązań usługowych).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez spółkę, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w następstwie podziału przez wydzielenie.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z nimi pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Działalność produkcyjna i działalności sprzedażowa/usługi wsparcia nie będą stanowiły oddziałów Spółki Dzielonej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  1. Wyodrębnienie finansowe

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce Dzielonej rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno działalności produkcyjnej oraz działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

  1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wskazano powyżej działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą pełnić różną funkcję w ramach działalności Spółki Dzielonej, tj.:

 • działalność produkcyjna: w głównej mierze produkcja płyt meblowych, blatów roboczych oraz oklein;
 • działalność sprzedażowa/usługi wsparcia: sprzedaż produktów do innych spółek z grupy, usługi logistyczne, działalność zaopatrzeniowa, działalność z zakresu zarządzania jakością, usługi administracyjno-finansowe, usługi planowania zintegrowanego, usługi informatyczne oraz usługi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wskutek planowanego podziału przez wydzielenie, zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa w zakresie odpowiadających im funkcji. Jak wskazano powyżej, spółka, która w ramach podziału otrzyma działalność sprzedażową/usługi wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła usługi wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie.

Czy działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy (z tytułu powstania przychodu w Spółce Dzielonej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (z tytułu powstania przychodu w Spółce Dzielonej).

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem podatkowym jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że podział przez wydzielenie jest neutralny dla Spółki Dzielonej, jeżeli zarówno majątek wydzielany jak i pozostający w spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespól składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania);
 • zespól ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie poniższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo), tj.: „(...)zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN), tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowią i na moment dokonania jej podziału Spółki Dzielonej, będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że opisana w zdarzeniu przyszłym działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia, stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia na moment podziału wyposażone będą w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia danej działalności.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z tymi działalnością mi pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez spólkę, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w następstwie podziału przez wydzielenie.

W oparciu o opisany wyżej zespół składników majątkowych obydwie linie biznesowe będą zdolne do kontynuowania działalności w odniesieniu do czynności produkcyjnych i sprzedażowych/usług wsparcia.

Ad 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. (sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK), zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

W zakresie organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych organy podatkowe prezentują stanowisko, że kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM), o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wskazano powyżej, struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia zostanie potwierdzona w drodze uchwał Zarządu Spółki Dzielonej określającej zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz alokację składników majątku do działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności i zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN), wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno działalności produkcyjnej oraz działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą spełniać wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego.

Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia przejawia się wyraźną odmiennością ich profili działalności, tj.:

 • działalność produkcyjna odpowiada w głównej mierze za produkcję płyt meblowych, blatów roboczych oraz oklein;
 • działalność sprzedażowa/usługi wsparcia odpowiada za sprzedaż produktów do innych spółek z grupy, usługi logistyczne, działalność zaopatrzeniową, działalność z zakresu zarządzania jakością, usługi administracyjno-finansowe, usługi planowania zintegrowanego, usługi informatyczne oraz usługi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W konsekwencji, Wnioskodawca uważa, że zarówno działalność produkcyjna jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia spełniają warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowana część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W przypadku opisanych w zdarzeniu przyszłym działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, działalność w tym zakresie będzie mogła być kontynuowana przez spółkę i Spółkę Dzieloną.

W konsekwencji, Spółka Dzielona stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym zarówno działalność produkcyjna oraz działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą zdolne do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę znajduje przykładowo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2012 r. (sygn. I FSK 1223/11).

Podsumowanie

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania działalności produkcyjnej oraz działalności sprzedażowej/usług wsparcia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, że działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po Wnioskodawcy (z tytułu powstania przychodu w Spółce Dzielonej).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-702/14-2/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-587/14-2/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-481/14-5/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-82/14-4/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednakże należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wydzielanego zbioru składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tutejszy organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego jest natomiast związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, nie może go zatem podważać, czy też kwestionować, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą przedmiotowej instytucji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.