ITPB3/4510-112/16/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle przepisu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu reklamowego, jak i zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania wizerunkiem produktu będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa i w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. w spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póżn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w świetle przepisu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu reklamowego, jak i zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania wizerunkiem produktu będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa i w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. w spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu – jest prawidłowe, (pytanie nr 1 wniosku).

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu reklamowego, jak i zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania wizerunkiem produktu będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa i w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. w spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o., zwana dalej "Spółką" planuje rozszerzenie prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej. Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność reklamowa polegająca na realizacji na rzecz zleceniodawców usług reklamowych, w ramach których Spółka zajmuje się przygotowywaniem treści i szablonów ogłoszeń prasowych, projektów ulotek, folderów, a także innych materiałów reklamowych. Z uwagi na to, że Spółka dysponuje zasobami technicznymi, ludzkimi, a także posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności marketingowo - reklamowej, planowane jest poszerzenie aktualnie prowadzonej działalności o działalność polegającą na zarządzaniu wizerunkiem produktów, które polega m.in. na przeprowadzaniu badań produktów wśród założonej grupy użytkowników, tzw. badania jakościowe FGI oraz testowaniu opakowań.

Planowane jest, że oba rodzaje działalności będą zorganizowane w ramach odrębnych działów, dla których będą odrębnie ewidencjonowane w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarcze związane z tymi rodzajami działalności.

Oznacza to, że odrębnie będą ewidencjonowane przychody osiągane w ramach poszczególnych działów, a także koszty związane z funkcjonowaniem tych działów.

Każdy z działów będzie dokonywał operacji finansowych w ramach prowadzonych w swoim zakresie operacji za pośrednictwem odrębnych rachunków bankowych. Do poszczególnych działów będą przypisani odpowiedzialni za jej funkcjonowanie pracownicy lub współpracownicy koordynujący pracę w tych działach oraz każdy z działów będzie korzystał z przypisanych mu składników materialnych i niematerialnych, umożliwiających realizację zadań przypisanych danemu działowi.

Z uwagi na to, że docelowo wspólnicy Spółki chcieliby skupić się na rozwijaniu działalności działu zajmującego się zarządzaniem wizerunkiem produktów, w tym m.in. na przeprowadzaniu badań produktów wśród założonej grupy użytkowników, tzw. badań jakościowych FGI oraz testowaniu opakowań i skupieniu części swoich zasobów na tej działalności, są Oni zainteresowani rozdzieleniem prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności reklamowej oraz działalności polegającej na zarządzaniu wizerunkiem produktów. W tym celu planowane jest przeprowadzenie prawno - formalnego rozdzielania tych działalności. Dodatkowym aspektem przeprowadzenia podziału spółki przez wydzielenie jest to, że rozwijając działalność polegającą na zarządzaniu wizerunkiem produktów spółka będzie brała udział w pozyskiwaniu zleceń w ramach zamówień publicznych, a co za tym idzie istotne znaczenie będzie dla niej miała posiadana przez Spółkę historia i doświadczenie. Dodatkowo, z uwagi na planowany rozwój tego działu Spółka nie wyklucza konieczności pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego, a co za tym idzie istotna będzie jej dotychczasowa historia kredytowa. Na moment wydzielenia ze Spółki działu reklamowego i przeniesieniu go do nowej Spółki z o.o. dział ten, jak i dział zarządzania wizerunkiem produktów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W szczególności na moment wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu reklamowego ze Spółki zostaną wydzielone następujące składniki majątkowe - wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania, decyzje administracyjne, zezwolenia, ulgi oraz wypracowane zasady współpracy z kontrahentami, jak i wewnętrzne normy jakościowe powiązane z działalnością działu reklamowego. W ramach tej części przedsiębiorstwa do wydzielonej spółki przekazane zostaną także wszelkie umowy o współpracy z grafikami, z którymi współpracuje na stałe spółka, a którzy jako podwykonawcy wykonują na zlecenie spółki poszczególne elementy projektów. Do spółki wydzielonej przekazane zostaną także składniki materialne i niematerialne umożliwiające realizację zadań przypisanych działowi reklamowemu, w tym m.in. wyposażenie biurowe, sprzęt biurowy, licencje na programy komputerowe itp.

Planowane jest, że spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze Spółki - Spółka z o.o. będzie realizowała swoje zadania gospodarcze w pomieszczeniach wynajmowanych w X. Planowane jest, że w ramach podziału Spółki aktualna umowa najmu nieruchomości zostanie zmieniona i spółka powstała w wyniku podziału zawrze odrębną umowę najmu z Wynajmującym, a dotychczasowy najemca zmniejszy aktualnie wynajmowaną przez siebie powierzchnię.

W Spółce podlegającej podziałowi pozostaną wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością działu zajmującego się zarządzaniem wizerunkiem produktów, polegające m.in. na przeprowadzaniu badań produktów wśród założonej grupy użytkowników, tzw. badań jakościowych FGI oraz testowaniu opakowań.

W szczególności na moment wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce pozostaną następujące składniki majątkowe - wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania, decyzje administracyjne, zezwolenia, ulgi oraz wypracowane zasady współpracy z kontrahentami, jak i wewnętrzne normy jakościowe powiązane z działalnością działu zarządzaniem wizerunkiem produktów. W ramach tej części przedsiębiorstwa w Spółce pozostaną także wszelkie umowy o współpracy ze specjalistami z zakresu marketingu, z którymi Spółka nawiąże współpracę na stałe spółka, a którzy jako podwykonawcy będą wykonywali na zlecenie spółki badania i weryfikacje niezbędne do badań jakościowych i testowania produktów. W Spółce pozostaną także składniki materialne i niematerialne umożliwiające realizację zadań przypisanych działowi zarządzania wizerunkiem produktu, w tym m.in. wyposażenie biurowe, sprzęt biurowy, licencje na programy komputerowe itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1 wniosku):

Czy w świetle przepisu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu handlowego oraz zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania i wynajmu nieruchomości własnych, opisane we wniosku, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa i w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. w spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu...

(w zakresie pytania nr 2 zawartego we wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie)

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu reklamowego, jak i zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania wizerunkiem produktu będą stanowić zarówno w świetle art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u. zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Stosownie do treści przepisu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u. pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku od towarów i usług ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem podstawowym wymogiem jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Następny z warunków to wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, a wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, tj. przeznaczonej do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 16 października 2012 r., znak: IPPP2/443-879/12-4/BH; z dnia 4 września 2012 r., znak: IPPPI/443-547/12-2/MPe).

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, dział zarządzania wizerunkiem produktu, jak i dział reklamowy stanowią odrębne działy Spółki, zatem zostanie spełniony warunek wyodrębnienia organizacyjnego. Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie uchwałę o rozdzieleniu dwóch obszarów prowadzonej w Spółce działalności w ten sposób, że w Spółce powstaną dwa odrębne działy, którym zostaną przypisane składniki majątku niezbędne do świadczenia każdego z rodzajów usług. Na moment planowanego wydzielenia składniki majątku związane bezpośrednio z działem reklamowym stanowiące w ocenie Spółki organizowaną część przedsiębiorstwa zostaną przeniesione na spółkę wydzieloną, natomiast składniki majątku związane bezpośrednio z działem zarządzania wizerunku produktu, jako druga zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostaną w Spółce.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej samodzielności finansowej (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 11 listopada 2008 r., znak: IP-PB3-423-816/08-2/MB). W ocenie organów podatkowych odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnienie kont księgowych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, operacje gospodarcze dotyczące działu zarządzania wizerunkiem produktu, jak i działu reklamowego będą ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych i ta część ksiąg, związana z działem reklamowym zostanie również przekazana w ramach wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pozostała część ksiąg pozostanie w Spółce podlegającej podziałowi. Dodatkowo, jak wskazano, ewidencja przychodów i kosztów realizowanych bezpośrednio przez każdy z działów, będzie ewidencjonowana odrębnie. Zatem spełniony będzie warunek wyodrębnienia finansowego. Ponadto należy wskazać, że oba działy będą także dysponowały odrębnymi rachunkami bankowymi, niezbędnymi do obsługi rozliczeń finansowych tych działów.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zarówno wydzielany dział reklamowy, jak dział zarządzania wizerunkiem produktu, w oparciu o posiadane składniki majątku oraz posiadane umowy z kontrahentami, przy wykorzystaniu pracy i wiedzy przypisanych do poszczególnych działów pracowników będzie prowadził działalność w zakresie działalności reklamowej (dział reklamowy) i działalności zarządzania wizerunkiem produktu, w tym m.in. badania jakościowe FGI, testowania opakowań (dział zarządzania wizerunkiem produktów).

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, opisany we wniosku zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności reklamowej, stanowiące dział reklamowy, mający być przedmiotem wydzielenia, jak i zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności zarządzania wizerunkiem produktu, stanowiące dział zajmujący się zarządzaniem wizerunkiem produktu, który pozostanie w Spółce po wydzieleniu są wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Przyporządkowanie do poszczególnych działów związanych z ich działalnością niezbędnych składników majątkowych do prowadzenia przypisanych im działalności, własnego personelu, zawartych umów z kontrahentami i podwykonawcami, a także własnych przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku, umożliwi prowadzenie działalności reklamowej przez dział reklamowy jak i działalności prowadzonej przez dział zarządzania wizerunkiem produktu jako samodzielnych podmiotów gospodarczych. Tym samym, w ocenie Spółki opisany zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci działu zarządzania wizerunkiem produktu, jak i działu reklamowego planowany do wyodrębnienia z istniejącej Spółki, spełniają warunki dla uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w przepisach art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. jak i art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

Stanowisko Spółki jest zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2015 r., znak: IBPBI/2/5410-170/15/MO - w zakresie podatku dochodowego od osób prawych, oraz z dnia 6 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-134/15/LŻ, w zakresie podatku od towarów i usług.

W ocenie Spółki, zgodnie z treścią przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu handlowego oraz zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania i wynajmu nieruchomości własnych stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, a w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w Spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p., w spółce podlegającej podziałowi, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, w przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa- przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalony na dzień podziału lub wydzielenia. Kosztami natomiast są wydatki zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, poniesione na nabycie składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane.

Z powyższego wynika więc, że opodatkowanie, o którym mowa wyżej nie wystąpi jedynie wówczas, gdy zarówno majątek wydzielany, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W oparciu o powołane przepisy, skutkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na to, że wydzielone składniki w ocenie Spółki spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także składniki pozostające w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa będzie brak przychodu do opodatkowania dla spółki dzielonej na dzień realizacji tej czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie jest wiążąca. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Ponadto należy wskazać, że w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego. Innymi słowy, podane przez Wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, Wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.