ITPB1/4511-749/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy przychód Wnioskodawcy z nabycia udziałów w nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego objęty będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy i w związku z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-749/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi oraz prowadzi sprzedaż. Działalność Wnioskodawcy dzieli się na kilka gałęzi, a każda z nich jest prowadzona w różnych miejscach oraz dotyczy różnych od siebie branż.

Wnioskodawca, w ramach zarejestrowanego przedsiębiorstwa, prowadzi działalność gospodarczą w następujący sposób:

 1. samodzielny lokal gastronomiczno-rozrywkowy;
 2. samodzielny lokal gastronomiczny (prowadzony w innym miejscu aniżeli wymieniony w pkt 1), prowadzący również dostarczanie gotowej żywności;
 3. hotel;
 4. działalność związaną z dostarczaniem materiałów wyborczych do lokali wyborczych.

Ad.1).

Działalność Wnioskodawcy związana z lokalem gastronomiczno-rozrywkowego prowadzona jest w lokalu, którego Wnioskodawca jest najemcą. W lokalu tym Wnioskodawca dokonuje sprzedaży gastronomii (restauracja) oraz prowadzi działalność rozrywkową (klubową). W ramach prowadzenia tego lokalu, Wnioskodawca związany jest umowami:

 • najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność;
 • marketingowymi z przedsiębiorstwami promującymi swoje produkty w lokalu Wnioskodawcy;
 • dostawy mediów (prądu, wody, gazu) do lokalu;
 • na sprzątanie lokalu;
 • na dostawę hurtową gotowych kanapek do odbiorców w ramach współpracy;
 • ubezpieczenia mienia;
 • z artystami, którzy prezentują się w lokalu Wnioskodawcy (DJ, wokaliści).

Celem skutecznego prowadzenia działalności w tym zakresie Wnioskodawca zatrudnia 3 osoby, które w sposób wystarczający opiekują się lokalem, organizują życie kulturalne tego miejsca oraz organizują spotkania i imprezy rozrywkowe. Ponadto funkcjonowanie personelu zorganizowane jest w sposób umożliwiający jego samodzielną pracę w ramach lokalu.

Do prowadzenia działalności, Wnioskodawca zakupił środki trwałe w postaci wyposażenia lokalu oraz elementów niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności, na które składają się:

 • prawo do znaku towarowego charakteryzującego nazwę lokalu (wszczęta procedura zastrzeżenia znaku towarowego),
 • zestaw nagłośnienia, sofy oraz meble klubowe, oświetlenie klubowe oraz restauracyjne, zabudowa barowa, system telewizji przemysłowej, system klimatyzacji, komputery, aparat fotograficzny, telewizory plazmowe, samochód osobowy oraz motorower, wyposażenie kompletne kuchni: stoły kuchenne, piece, wyposażenie drobne kuchni (miksery, ekspresy), zmywarki, lady chłodnicze.

W oparciu o powyższe zobowiązania oraz środki trwałe, lokal, o którym mowa w pkt 1) jest jednostką, która funkcjonuje w sposób samodzielny. Jest to wyodrębniona część działalności Wnioskodawcy, która samodzielnie się organizuje oraz funkcjonuje, zaś pozostały zakres działalności Wnioskodawcy nie łączy się z nią. Z działalnością gospodarczą w tej części związany jest ww. zespół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także zobowiązań ciążących na Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie wyodrębnił w sposób formalny tej części przedsiębiorstwa, a jest to wydzielenie wyłącznie faktyczne, bowiem istnieje możliwość wskazania czynności, które podejmowane są przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a które można przypisać do części przedsiębiorstwa związanej z tym lokalem.

Na dzień złożenia wniosku nie istnieje jednakże wyodrębnienie finansowe, a wszystkie transakcje Wnioskodawcy zawierają się w jednym rachunku bankowym. Wnioskodawca planuje założyć oddzielny rachunek bankowy, który będzie wyłącznie związany z działalnością. Jednocześnie już na dzień złożenia niniejszego wniosku (oraz jego uzupełnienia) istniejemożliwość przypisania transakcji do konkretnej części prowadzonej działalności.

Ad.2).

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi lokal gastronomiczny położony przy jednej z uczelni wyższych. W ramach tej części działalności, Wnioskodawca dokonuje sprzedaży gotowych produktów gastronomicznych, a oferta skierowana jest głównie do studentów. Oprócz tego, Wnioskodawca sprzedaje także hurtowo gotowe produkty gastronomiczne (kanapki) w ramach zawartej przez Wnioskodawcę umowy.

W ramach prowadzenia tego lokalu, Wnioskodawca związany jest umową najmu oraz umowami w zakresie zatrudniania personelu.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w tej części pozwala na samodzielne funkcjonowanie lokalu oraz sprzedaż gastronomii w oparciu o zatrudniony personel oraz zawarte przez Wnioskodawcę umowy. Wymieniony zespół praw i obowiązków pozwala na prawidłowe funkcjonowanie tej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy bez połączenia jej z innymi częściami. Jest to zatem część przedsiębiorstwa samodzielnie zorganizowana, na skuteczne zarządzanie obiektem oraz prowadzenie działalności w sposób niezależny od pozostałych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Ad. 3).

Hotel jest kolejną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która została zorganizowana w sposób samodzielny. Wnioskodawca w ramach tej części przedsiębiorstwa świadczy usługi hotelarskie, rozrywkowe oraz cateringowe, w oparciu o zawarte umowy najmu, dostaw oraz świadczenia usług.

Do prowadzenia działalności w tej części Wnioskodawca zatrudnia personel, który w sposób samodzielny i zorganizowany odpowiedzialny jest za funkcjonowanie hotelu.

Hotel prowadzony przez Wnioskodawcę jest w pełni samodzielny, a działalność Wnioskodawcy w tej części została zorganizowana w sposób kompletny. Umowy wiążące Wnioskodawcę w tym zakresie oraz zatrudniony personel pozwalają na swobodne prowadzenie działalności bez powiązania z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Ad. 4).

Wnioskodawca prowadzi także działalność w zakresie produkcji i dostawy materiałów wyborczych (urn, kabin, parawanów do głosowania). Jest to działalność całkowicie niezależna od pozostałych wymienionych i została zorganizowana przez Wnioskodawcę w taki sposób, aby produkcja i dostawa w tym zakresie odbywały się samodzielnie. Wnioskodawca realizuje prowadzenie działalności w oparciu o umowy zlecania produkcji materiałów wyborczych oraz dostawy wyprodukowanych materiałów do odbiorców.

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci majątku ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem, a dotyczącą prowadzenia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego, o którym mowa w pkt 1 przedstawionego stanu faktycznego.

W ramach aportu, do spółki Wnioskodawca wniósłby wyposażenie związane z funkcjonowaniem lokalu, środki trwałe (wymienione na wstępie opisu zdarzenia przyszłego) oraz ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów przychodowych, kosztowych a także dokumentację związaną z prowadzeniem działalności, materiały archiwalne, a także inne składniki niemajątkowe związane z działalnością w tym zakresie (opinia o lokalu, potencjał klienteli, kontakty handlowe, wypracowane warunki współpracy).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza zorganizowaną część przedsiębiorstwa wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nowopowstałej lub istniejącej) w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Tak powstała spółka tworzyć będzie odpowiednią formę prawną oraz stosowne zaplecze organizacyjne dla rozrastającej się działalności gospodarczej Wnioskodawcy, także w związku z poszukiwaniem potencjalnego inwestora dla działalności Wnioskodawcy w tym zakresie. Inwestor zainteresowany inwestycją w przedsiębiorstwo z reguły chętniej inwestuje w spółkę kapitałową aniżeli w jednoosobową działalność, jako podmiot nie wyodrębniony finansowo i organizacyjnie od pozostałych części prowadzonej działalności. Rozwiązanie takie jest bezpieczne i pozwala na dokonanie właściwej inwestycji w spółkę kapitałową.

W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że opisana we wniosku część przedsiębiorstwa, która ma być przedmiotem zbycia, jest (organizacyjnie) oraz będzie (finansowo) wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Do składników części przedsiębiorstwa są przypisane należności oraz zobowiązania i będą one przedmiotem przekazania.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w ramach lokalu gastronomiczno-rozrywkowego spełnia przesłanki do uznania, iż jest to Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (ZCP). W części tej przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest w pełni samodzielne i całkowicie niezależne od pozostałych części prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Część przedsiębiorstwa stanowi kompletny zestaw wyposażenia oraz zespół środków trwałych niezbędny do prowadzenia tego typu działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
 1. Czy przychód Wnioskodawcy z nabycia udziałów w nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego objęty będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy i w związku z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód Wnioskodawcy z nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego objęty będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy i w związku z art. 5a pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad.1).

Zdaniem Wnioskodawcy działalność opisana w pkt 1) przedstawionego zdarzenia przyszłego, związana z prowadzeniem lokalu gastronomiczno-usługowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, przychód Wnioskodawcy z nabycia udziałów w nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego objęty będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy i w związku z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność opisana w pkt 1) przedstawionego zdarzenia przyszłego związana z prowadzeniem lokalu gastronomiczno-usługowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, przychód Wnioskodawcy z nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego objęty będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy i w związku z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wyszczególniono jako odrębne źródło przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c). Według art. 17 ust. 1 pkt 9 powyższej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że co do zasady, w przypadku wniesienia aportu do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, u podatnika powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport akcji lub udziałów. Jednakże jeśli do takiej spółki wnoszony jest aport będący m.in. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego przepisu podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przy czym organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w ramach zarejestrowanego przedsiębiorstwa, prowadzi działalność gospodarczą w następujący sposób:

 1. samodzielny lokal gastronomiczno-rozrywkowy;
 2. samodzielny lokal gastronomiczny (prowadzony w innym miejscu aniżeli wymieniony w pkt 1), prowadzący również dostarczanie gotowej żywności;
 3. hotel;
 4. działalność związaną z dostarczaniem materiałów wyborczych do lokali wyborczych.

Działalność Wnioskodawcy związana z lokalem gastronomiczno-rozrywkowym prowadzona jest w lokalu, którego Wnioskodawca jest najemcą. W lokalu tym Wnioskodawca dokonuje sprzedaży gastronomii (restauracja) oraz prowadzi działalność rozrywkową (klubową). W ramach prowadzenia tego lokalu, Wnioskodawca związany jest umowami: najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność; marketingowymi z przedsiębiorstwami promującymi swoje produkty w lokalu Wnioskodawcy; dostawy mediów (prądu, wody, gazu) do lokalu; na sprzątanie lokalu; na dostawę hurtową gotowych kanapek do odbiorców w ramach współpracy; ubezpieczenia mienia; z artystami, którzy prezentują się w lokalu Wnioskodawcy (DJ, wokaliści). Celem skutecznego prowadzenia działalności w tym zakresie Wnioskodawca zatrudnia 3 osoby, które w sposób wystarczający opiekują się lokalem, organizują życie kulturalne tego miejsca oraz organizują spotkania i imprezy rozrywkowe. Ponadto funkcjonowanie personelu zorganizowane jest w sposób umożliwiający jego samodzielną pracę w ramach lokalu.

Do prowadzenia działalności, Wnioskodawca zakupił środki trwałe w postaci wyposażenia lokalu oraz elementów niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności, na które składają się: prawo do znaku towarowego charakteryzującego nazwę lokalu (wszczęta procedura zastrzeżenia znaku towarowego), zestaw nagłośnienia, sofy oraz meble klubowe, oświetlenie klubowe oraz restauracyjne, zabudowa barowa, system telewizji przemysłowej, system klimatyzacji, komputery, aparat fotograficzny, telewizory plazmowe, samochód osobowy oraz motorower, wyposażenie kompletne kuchni: stoły kuchenne, piece, wyposażenie drobne kuchni (miksery, ekspresy), zmywarki, lady chłodnicze.

W oparciu o powyższe zobowiązania oraz środki trwałe, lokal, o którym mowa w pkt 1) jest jednostką, która funkcjonuje w sposób samodzielny. Jest to wyodrębniona część działalności Wnioskodawcy, która samodzielnie się organizuje oraz funkcjonuje, zaś pozostały zakres działalności Wnioskodawcy nie łączy się z nią. Z działalnością gospodarczą w tej części związany jest ww. zespół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także zobowiązań ciążących na Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyodrębnił w sposób formalny tej części przedsiębiorstwa, a jest to wydzielenie wyłącznie faktyczne, bowiem istnieje możliwość wskazania czynności, które podejmowane są przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a które można przypisać do części przedsiębiorstwa związanej z tym lokalem. Na dzień złożenia wniosku nie istnieje jednakże wyodrębnienie finansowe, a wszystkie transakcje Wnioskodawcy zawierają się w jednym rachunku bankowym. Wnioskodawca planuje założyć oddzielny rachunek bankowy, który będzie wyłącznie związany z działalnością. Jednocześnie już na dzień złożenia niniejszego wniosku (oraz jego uzupełnienia) istnieje możliwość przypisania transakcji do konkretnej części prowadzonej działalności.

Wnioskodawca zamierza zorganizowaną część przedsiębiorstwa (opisaną w pkt 1) wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nowopowstałej lub istniejącej) w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Tak powstała spółka tworzyć będzie odpowiednią formę prawną oraz stosowne zaplecze organizacyjne dla rozrastającej się działalności gospodarczej Wnioskodawcy, także w związku z poszukiwaniem potencjalnego inwestora dla działalności Wnioskodawcy w tym zakresie. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że opisana we wniosku część przedsiębiorstwa, która ma być przedmiotem zbycia, jest (organizacyjnie) oraz będzie (finansowo) wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Do składników części przedsiębiorstwa są przypisane należności oraz zobowiązania i będą one przedmiotem przekazania. Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w ramach lokalu gastronomiczno-rozrywkowego spełnia przesłanki do uznania, iż jest to Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (ZCP). W części tej przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest w pełni samodzielne i całkowicie niezależne od pozostałych części prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Część przedsiębiorstwa stanowi kompletny zestaw wyposażenia oraz zespół środków trwałych niezbędny do prowadzenia tego typu działalności.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane uprzednio przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem aportu będzie w istocie zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. samodzielny lokal gastronomiczno-rozrywkowy stanowiący część przedsiębiorstwa, która ma być przedmiotem zbycia i jest (organizacyjnie) oraz będzie (finansowo) wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania), to nominalna wartość udziałów nabytych w nowoutworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w takiej postaci stanowić będzie w myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód. Przychód ten jednak zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również czynność wniesienia przez Wnioskodawcę aportu w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, skutkować będzie powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwolniony będzie z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznać należy za prawidłowe.

Ponadto należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez składniki majątkowe przesłanek zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.