ITPB1/4511-1035/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy opisany podział spełnia warunki dla uznania, że zarówno majątek pozostający w dotychczasowej spółce, jak i majątek przejmowany przez nowo zawiązaną spółkę stanowi „zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych. Czy podział Spółki Dzielonej będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo, w szczególności, czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki nowo zawiązanej, w związku z przejęciem przez nią wydzielanego majątku, nie doprowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-1035/15/PSZinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. tworzenie spółki
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych skutków podatkowych po stronie udziałowca w związku z podziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie udziałowca w związku z podziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z trzech udziałowców sp. z o.o., która jest polską spółką prowadzącą działalność rolniczą. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Udziałowcy zamierzają dokonać podziału spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (przez wydzielenie). Przed planowanym podziałem zarząd wydzielił w spółce dwa działy: Dział Rolny i Dział Żwirowni. Przychody i koszty działalności tych działów rozliczane są odrębnie. W Dziale Rolnym zatrudnieni są pracownicy zatrudnieni przy produkcji roślinnej, w tym kierownik Działu. Dział Rolny zajmuje się uprawami rolnymi z wykorzystaniem wydzielonych nieruchomości, przypisanych Działowi do obsługi. Nieruchomości te, tak obecnie, jak i w przyszłości mają być użytkowane rolniczo. Działowi temu przypisano niezbędne urządzenia techniczne i maszyny oraz wyposażenie. Dział Żwirowni obsługuje nieruchomości, na których rozpoznano złoża kruszywa. Nieruchomości te są wydzierżawione przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobycie kopalin. Aktualnie wydobycie prowadzone jest jedynie na części nieruchomości. Na pozostałej części nieruchomości Spółka prowadzi działalność rolniczą. W dziale tym zatrudnieni są dwaj pracownicy monitorujący realizację umowy dzierżawy oraz zapewniający wykorzystanie rolne gruntów nieeksploatowanych górniczo. Zamiarem Spółki jest wykorzystanie całych nieruchomości przypisanych Działowi Żwirowni na cele wydobycie kruszywa (tzw. użytkowanie górnicze) i rezygnacja w przyszłości z jej rolniczego wykorzystania. W tym celu spółka ma zamiar uzyskać dla siebie koncesję na wydobycie kopalin i prowadzić działalność w zakresie wydobycia kruszywa. Do czasu rozwinięcia działalności górniczej na wydzielonych nieruchomościach, niewykorzystane górniczo tereny będą użytkowane rolniczo, z tym, że spółka zlecać będzie podmiotowi zewnętrznemu usługi sprzętowe i magazynowe z tym związane. Pracownicy spółki zajmować się więc będą właściwym wykorzystaniem całości nieruchomości spółki nowo zawiązanej. Oprócz nieruchomości Działowi temu przypisano niezbędne wyposażenie. Rozliczenia funkcjonowania obu działów prowadzi księgowa (jedyna zatrudniona w spółce). Koszty jej etatu obciążają finansowo Dział Rolny w wymiarze 2/3 i Dział Żwirowni w wymiarze 1/3. Na skutek odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych każdemu z Działów przyporządkowywane są przychody i koszty oraz należności i zobowiązania. W systemie księgowym spółki dokonano podziału kont księgowych w sposób zapewniający wydzielenie kosztów i przychodów związanych z działalnością każdego z Działów. Podział nastąpiłby przez wydzielenie ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Żwirowni. Po podziale Spółki, siedziba spółki nowo zawiązanej mieściłaby się w budynku biurowym spółki dzielonej, pomieszczenie biurowe byłoby wynajmowane przez spółkę nowo zawiązaną od spółki dzielonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany podział spełnia warunki dla uznania, że zarówno majątek pozostający w dotychczasowej spółce, jak i majątek przejmowany przez nowo zawiązaną spółkę stanowi „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych.
 2. Czy podział Spółki Dzielonej będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo, w szczególności, czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki nowo zawiązanej, w związku z przejęciem przez nią wydzielanego majątku, nie doprowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział spełnia warunki dla uznania, że zarówno majątek pozostający w dotychczasowej spółce, jak i majątek przejmowany przez nowo zawiązaną spółkę stanowi „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych, co oznaczać będzie, że Wnioskodawca nie osiągnie dochodu z zysku w udziałach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 5a pkt 4 ustawy określa zorganizowaną część przedsiębiorstw (dalej: ZCP), jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Aby zatem uznać dany zespół składników majątkowych wraz ze zobowiązaniami za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Oznacza to, że do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona odznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Wnioskodawca uważa, że ZCP stanowi zarówno:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z realizacją działalności gospodarczej w ramach Działu Rolnego, który miałby pozostać w spółce dzielonej, jak i
 • zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z realizacją działalności gospodarczej w ramach Działu Żwirowni, który miałby wejść do spółki nowo zawiązanej.

Oba zespoły składników spełniają przesłanki z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych, tzn. stanowią ZCP, gdyż:

 1. są wydzielone organizacyjnie w spółce dzielonej,
 2. są wydzielone pod względem finansowym,
 3. służą do realizacji określonych zadań gospodarczych (wydzielenie funkcjonalne) i mogą stanowić przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące owe zadania gospodarcze.

Zespól składników materialnych i niematerialnych Działu Rolnego pozwala w pełni realizować przez spółkę dzieloną zadania gospodarcze w postaci rolniczej działalności - produkcji roślinnej. Spółka dzielona zachowałaby wszystkie składniki majątkowe tworzące spójną całość, niezbędne do produkcji rolnej, w tym nieruchomości rolne, budynki związane z produkcją rolniczą, sprzęt do produkcji rolnej, zobowiązania i wierzytelności związane z funkcjonowaniem Działu Rolnego. Wchodzący w skład Działu Żwirowni zespołów składników majątkowych także tworzy spójną całość. Obejmuje nieruchomości objęte koncesją na działalność górniczą, prawa wynikające z umowy dzierżawy, zobowiązania i wierzytelności z tym związane oraz niezbędne wyposażenie do obsługi nieruchomości. Pomieszczenia administracyjne dla nowo zawiązanej spółki zapewni umowa najmu zawarta ze spółką dzieloną. Oba działy są wydzielone w strukturze organizacyjnej spółki. Działy są samodzielne organizacyjnie. Celem wyodrębnienia Działów było stworzenie wyspecjalizowanych struktur realizujących zadania gospodarcze odpowiadające obu obszarom działalności spółki dzielonej. Wraz z utworzeniem obu Działów formalnie rozdzielono bowiem dwie sfery działalności spółki dzielonej: działalność podstawową (rolniczą) oraz działalność związaną z dzierżawą (na dzień dzisiejszy) i wykorzystaniem górniczym nieruchomości ze stwierdzonymi złożami kruszywa (planowane). Na mocy zarządzenia wydanego przez zarząd spółki powierzono prowadzenie spraw każdego z Działów kierownikom tych Działów, przy czym do kierowania każdym z Działów wyznaczono inne osoby. Na mocy ww. zarządzenia dokonano również podziału składników majątkowych spółki dzielonej pomiędzy Działy Rolny i Żwirowni. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie to nastąpiło. W systemie księgowym spółki dzielonej dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z działalnością każdego z Działów. Spełniony też został wymóg wydzielenia funkcjonalnego. Spółka dzielona zajmować się będzie działalnością rolniczą, natomiast spółka nowo zawiązana obsługą nieruchomości objętej koncesją górniczą. Będzie zatem realizować odmienne zadania gospodarcze. W przedstawionej sytuacji, możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można zatem uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Spółka nowo zawiązana przejęłaby w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników związanych z nieruchomościami objętymi koncesją.

Wnioskodawca uważa, że podział spółki dzielonej będzie dla niego neutralny podatkowo. Objęcie przez Wnioskodawcę udziałów spółki nowo zawiązanej, w związku z przejęciem przez nią majątku wydzielanego, nie doprowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeśli zatem zarówno majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę nowo zawiązaną, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi ZCP, wówczas podział jest neutralny dla wspólników spółki dzielonej. Jak była o tym mowa, Wnioskodawca uważa że, zarówno majątek wydzielany wchodzący w skład Działu Żwirowni, który w konsekwencji podziału spółki dzielonej podlegać będzie wydzieleniu do spółki nowo zawiązanej, jak i majątek Działu Rolnego związany z prowadzeniem przez spółkę dzieloną jej działalności podstawowej, który po podziale pozostanie w spółce dzielonej, stanowią ZCP. W związku z tym podział spółki dzielonej nie będzie prowadzić do konieczności ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu u wspólnika - Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 ww. ustawy.

Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

Jest to podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej. Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) (art. 530 Kodeksu spółek handlowych).

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Natomiast rozpatrując skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej po stronie wspólników spółki dzielonej będących osobami fizycznymi odnieść się należy do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Zatem dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych m.in. w przypadku podziału, również przez wydzielenie, są otrzymane przez udziałowców, akcjonariuszy spółek dzielonych, dopłaty w gotówce. Zgodnie z przepisem art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 tej ustawy, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Jeśli zatem zaistniałaby taka sytuacja, to po stronie Wnioskodawcy – jako wspólnika, który otrzyma dopłaty w gotówce – wystąpi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawodawca w tym przypadku nie uzależnia bowiem powstania dochodu od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Z wniosku nie wynika jednak aby oprócz nowych udziałów spółki nowo zawiązanej Wnioskodawca miał otrzymać jakiekolwiek dopłaty.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zauważyć należy, że w przypadku podziału spółek przez wydzielenie, ustawodawca uzależnił powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce. Dochodu tego nie ustala się, co do zasady, jeżeli jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie oraz pozostający w spółce po jej podziale stanowi (każdy z nich z osobna) zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak stanowi art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Powyższe oznacza, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest suma poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe (materialne i niematerialne) wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że każdy z wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej spółki dzielonej (tj. działalność prowadzona w ramach Działu Rolnego i Działu Żwirowni) wypełnia podstawowe warunki wymienione powyżej jako niezbędne dla stwierdzenia, że w danej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Zarówno Dział Rolny i Dział Żwirowni stanowią wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie spółki dzielonej zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które jednocześnie mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące określone zadania.

Wnioskodawca wskazał, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie zarówno majątku pozostającego w spółce dzielonej jak i majątku wydzielanego do spółki nowo zawiązanej (każdego z osobna) za zorganizowane części przedsiębiorstwa i obydwie wskazane działalności mogą stanowić odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa, które nie są dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Można zatem uznać, opierając się na opisie zdarzenia przyszłego, że w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przypisany do centrali Spółki, jak i do oddziału Spółki przejmowany przez nowo zawiązaną spółkę na skutek podziału stanowić będą każde z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Podsumowując, jeśli Wnioskodawcy, w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie, obok udziałów w spółce nowo zawiązanej, nie zostanie wypłacona dopłata w gotówce – a z wniosku nie wynika, aby mogło to mieć miejsce – to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie uzyska dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, skoro w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie zarówno majątek wydzielany wchodzący w skład Działu Żwirowni, który w konsekwencji podziału spółki dzielonej podlegać będzie wydzieleniu do spółki nowo zawiązanej, jak i majątek Działu Rolnego związany z prowadzeniem przez spółkę dzieloną jej działalności podstawowej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to po stronie Wnioskodawcy (udziałowca spółki dzielonej będącego osobą fizyczną) nie powstanie również przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku i nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywaną we wniosku spółkę przesłanek określonych w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IBPB-2-1/4514-240/15/BD | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-297/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB1/4511-591/15/AK | Interpretacja indywidualna

tworzenie spółki
IPPP1/443-801/12-5/AP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPB-2-2/4511-587/15/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.