IPTPP4/443-610/14-7/ALN | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IPTPP4/443-610/14-7/ALNinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. opodatkowanie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) i 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) i 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Przedmiotową działalność prowadzi w budynku będącym własnością Gminy, który użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Wnioskodawca podnajmuje lokale znajdujące się w tym budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej jak również na cele mieszkalne. Jednocześnie, pod tym samym adresem co NZOZ, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski. Od stycznia 2001 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. NZOZ posiada majątek trwały w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NZOZ stanowi zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121). W 2014 r. Wnioskodawca zamierza wraz z córką utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do utworzonej spółki zorganizowaną część prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w postaci NZOZ, a w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć w tej spółce udziały. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki jawnej będzie prowadzone w niezmienionym zakresie i na tym samym majątku, co działalność prowadzona obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca pozostanie przedsiębiorą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prywatnego gabinetu lekarskiego. Od dnia 01.02.2013 r. Wnioskodawca był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedmiotowa kasa będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonym prywatnym gabinecie lekarskim. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

W piśmie z dnia 17 listopada 2014 r. wskazano:

Wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwo stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 kc, tzn. jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 551 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), obejmujący w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do
 • nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości
 • lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności i środki pieniężne;
 • zezwolenia;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwo stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. stanowi ono zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyodrębniony:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej, tzn. stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawca ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, tzn. może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W piśmie uzupełniającym z dnia 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.; zm.) tzn.:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej, posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawcy ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(Pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) do spółki jawnej, w której będzie Wnioskodawca wspólnikiem będzie korzystało z wyłączenia wskazanego w art. 6 ustawy o VAT tj. nie będzie czynnością opodatkowaną dla celów podatku od towarów i usług po stronie wnoszącego aport... Czy po stronie otrzymującego aport (spółki jawnej czynnego podatnika VAT) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej, w której będzie ona wspólnikiem nie jest czynnością opodatkowaną dla celów podatku od towarów i usług ani po stronie wnoszącego aport, ani po stronie spółki - jako otrzymującej aport.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Wniesienie aportu stanowić może dostawę towarów (jeśli przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług) lub świadczenie usług (w pozostałych przypadkach).

Jednocześnie art. 6 ustawy o VAT wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy stwierdzić, że przepisy podatku od towarów i usług nie regulują kwestii opodatkowania ww. podatkiem otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Należy zauważyć, iż powołany wyżej art. 6 pkt 1 ustawy stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.).

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, Wnioskodawca od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Przedmiotową działalność prowadzi w budynku będącym własnością Gminy, który użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Wnioskodawca podnajmuje lokale znajdujące się w tym budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej jak również na cele mieszkalne. Jednocześnie, pod tym samym adresem co NZOZ, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski. Od stycznia 2001 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. NZOZ posiada majątek trwały w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza wraz z córką utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do utworzonej spółki zorganizowaną część prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w postaci NZOZ, a w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć w tej spółce udziały. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki jawnej będzie prowadzone w niezmienionym zakresie i na tym samym majątku, co działalność prowadzona obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca pozostanie przedsiębiorą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prywatnego gabinetu lekarskiego. Od dnia 01.02.2013 r. Wnioskodawca był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedmiotowa kasa będzie wykorzystywana przeze Wnioskodawcę w prowadzonym prywatnym gabinecie lekarskim. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.; zm.) tzn.:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej, posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawcy ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, że skoro – jak wynika z treści wniosku – zespół składników majątkowych mający być przedmiotem przeniesienia do nowej spółki posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy, to w okolicznościach niniejszej sprawy mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji przedmiotowa czynność – aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, tj. nie będzie objęta zakresem przedmiotowym ustawy.

W świetle niniejszej sprawy po stronie otrzymującego aport - spółki jawnej – z tytułu otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa objętej wnioskiem nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odrębnymi rozstrzygnięciami zostanie załatwiony wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPBI/2/423-1027/14/MO | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ITPP1/443-884/14/KM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/443-1202/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.