IPTPP4/443-345/13-4/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa - spełniającego definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – na rzecz syna Wnioskodawcy, będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 24 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 14 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 14 sierpnia 2013 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego, pytania, stanowiska oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi od 3 marca 1977 r. Zakład na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: produkcja mebli, transport drogowy towarów, sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie przejść na rentę lub emeryturę a prowadzoną działalność gospodarczą, jako ,,przedsiębiorstwo’’ (w skład którego wchodzi część nieruchomości wraz z budynkami warsztatowymi, maszyny i inne urządzenia, i narzędzia oraz zapasy materiałowe i samochody) przekazać w formie darowizny synowi. Wnioskodawca zaznaczył, że Jego syn zamierza kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo będące przedmiotem zapytania jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym:

 • oznaczenie „...
 • własność nieruchomości i ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów
 • wierzytelności i środki pieniężne
 • tajemnice przedsiębiorstwa
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dodał, że w momencie sporządzenia umowy darowizny będą spłacone wszystkie długi, ciężary i zobowiązania darczyńcy (tak osobiste, jak i związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym sporządzeniem umowy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług... (oznaczone w pytaniu punktem 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług darowanie synowi – zakładu stolarskiego, jako całego przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Według Wnioskodawcy sporządzenie umowy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna po wcześniejszej spłacie wszystkich długów, ciężarów i zobowiązań zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się przepisów tej ustawy do zbycia przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, planuje w najbliższym czasie przejść na rentę lub emeryturę a prowadzoną działalność gospodarczą, jako ,,przedsiębiorstwo’’ (w skład którego wchodzi część nieruchomości wraz z budynkami warsztatowymi, maszyny i inne urządzenia, i narzędzia oraz zapasy materiałowe i samochody) przekazać w formie darowizny synowi. Wnioskodawca zaznaczył, że Jego syn zamierza kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo będące przedmiotem zapytania jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym:

 • oznaczenie ,,...’’
 • własność nieruchomości i ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów
 • wierzytelności i środki pieniężne
 • tajemnice przedsiębiorstwa
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dodał, że w momencie sporządzenia umowy darowizny będą spłacone wszystkie długi, ciężary i zobowiązania darczyńcy (tak osobiste, jak i związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa - spełniającego definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – na rzecz syna Wnioskodawcy, będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy. Tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy należy je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa. Natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych (oznaczonych w pytaniu punktami 1, 3 i 4), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.