IPTPP3/4512-553/15-2/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy Kopalnia, która ma być przedmiotem sprzedaży, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w związku z czym sprzedaż Zakładu będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
IPTPP3/4512-553/15-2/MWjinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT transakcji sprzedaży Kopalni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT transakcji sprzedaży Kopalni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

...S.A. z siedzibą w ... (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) należy do irlandzkiej grupy ... (dalej: Grupa), zajmującej się produkcją materiałów budowlanych. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wydobycia, przetwórstwa oraz sprzedaży kruszyw naturalnych, produkcji wapna i gipsu. Produkowane przez Spółkę kruszywa, wapno i gips mają zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych oraz budowy dróg i linii kolejowych. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Spółka jest podmiotem wielozakładowym. Na dzień złożenia niniejszego wniosku posiadała położone w kilku różnych lokalizacjach zakłady produkcyjne i kopalnie (1 zakład produkujący wapno, 1 zakład produkujący wapno posiadający własną kopalnię, 3 kopalnie) oraz Biuro Zarządu w.... Kopalnie funkcjonujące w Spółce to zakłady przeznaczone do prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej (tj. działalności operacyjnej Spółki). Biuro Zarządu pełni natomiast funkcje centralne na potrzeby całej Spółki ze wszystkimi jej lokalizacjami, w tym funkcje ogólnego zarządu, centralne funkcje techniczne (tj. w Biurze Zarządu zatrudnione są osoby pełniące funkcję Głównego Mechanika, Głównego Geologa, Głównego Energetyka), funkcję wsparcia w zakresie finansów i księgowości etc.

Kopalnie stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Wnioskodawcy. Są one położone w kilku różnych lokalizacjach (odrębnych geograficznie) na terenie południowej i południowo-zachodniej Polski. Wyodrębnienie organizacyjne każdego z zakładów/kopalni, istniejące już od kilku lat, zostało potwierdzone m.in. Zarządzeniem Nr 9/2015 Prezesa Zarządu ...S.A. z dnia 04.05.2015 r. w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki (dalej: Zarządzenie). Wprowadzony Zarządzeniem schemat organizacyjny przedstawia strukturę organizacyjną Spółki ze wskazaniem funkcji kierowniczych, działów funkcjonujących w Spółce oraz wszystkich zakładów i kopalni funkcjonujących w Spółce na dzień wydania Zarządzenia. Do każdego zakładu i kopalni przypisany jest zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności produkcyjnej, górniczej/wydobywczej obejmujący zarówno aktywa trwałe, obrotowe, koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danego zakładu i kopalni.

Każda z funkcjonujących w Spółce kopalni działa na podstawie odrębnej koncesji na wydobycie kruszywa, posiada projekt zagospodarowania wykorzystywanego złoża, plan ruchu oraz konto bankowe, na którym gromadzone są środki funduszu likwidacji danej kopalni.

Spółka planuje w najbliższej przyszłości sprzedać na rzecz podmiotu trzeciego (dalej: Nabywca lub Spółka nabywająca) Kopalnię ...(dalej: Kopalnia). W związku z powyższym, w dniu 30 listopada 2015 r. Spółka zawarła z przyszłym nabywcą Umowę zobowiązującą do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą pod warunkiem (dalej: Umowa przedwstępna) dotyczącą Kopalni. Po spełnieniu wskazanych w Umowie przedwstępnej warunków, Strony podpiszą przyrzeczoną umowę sprzedaży Kopalni.

Kopalnia w ...jest jednym z biznesowo, finansowo, organizacyjnie i geograficznie wyodrębnionych w strukturze Spółki zakładów przeznaczonych do prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej. Kopalnia zlokalizowana jest na terenie województwa ... w gminie ...i jest odrębnie przedstawiona we wspomnianym powyżej schemacie organizacyjnym Spółki.

Kopalnia prowadzi działalność eksploatacyjną na podstawie koncesji na wydobywanie piaskowców magurskich ze złoża ...położonego w miejscowości..., gmina..., powiat..., województwo..., określonej decyzją wydaną w dniu 06 czerwca 2003 roku przez Wojewodę ..., znak:..., zmienioną kolejnymi decyzjami i postanowieniami tj. decyzją wydaną w dniu 15 września 2011 roku przez Marszałka Województwa..., znak:..., decyzją wydaną w dniu 1 lipca 2013 roku przez Marszałka Województwa..., znak:..., decyzją wydaną w dniu 22 października 2014 roku przez Marszałka Województwa..., znak: ...oraz zmienioną postanowieniem wydanym w dniu 28 maja 2015 roku przez Marszałka Województwa..., znak: ...(dalej: Koncesja).

Kopalnia posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża piaskowców ...na podstawie zawartej przez Spółkę umowy nr ...o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża piaskowców ...zawartej w dniu 21 października 2003 roku ze Skarbem Państwa Ministrem Środowiska wraz z Aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 12 lutego 2004 roku oraz Aneksem nr 2 zawartym w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

Z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża ...Spółka uiszcza raz na pół roku opłatę eksploatacyjną. Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 613), w Spółce funkcjonuje fundusz likwidacji Kopalni Kamienia..., na który wpłacane są środki pieniężne w wysokości 10% należnej opłaty eksploatacyjnej (dalej: Fundusz likwidacji). Środki funduszu gromadzone są przez Spółkę na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie na ten cel.

Działalność górnicza w Kopalni Kamienia w ...odbywa się zgodnie z Projektem zagospodarowania złoża piaskowca magurskiego ...(zmienionym dodatkami 1-2) w granicach obszaru górniczego..., miejscowość..., gmina..., powiat..., województwo ...(dalej: Projekt zagospodarowania złoża) oraz w oparciu o plan ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Kamienia ...zatwierdzonego decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w ...z dn. 17 września 2013 r. i zmieniony dodatkiem 1 (dalej: Plan Ruchu ...). Plan ruchu zakładu górniczego określa strukturę organizacyjną zakładu, granice zakładu górniczego, szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia wykonywania działalności objętej koncesją bezpieczeństwa, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy.

W związku z tym, że Kopalnia ...nie posiada osobowości prawnej ani zdolności do czynności prawnych, umowy cywilno-prawne funkcjonalnie związane z Kopalnią zawierane są przez Spółkę. Z umów zawartych na potrzeby funkcjonowania Kopalni wynika jednoznacznie, że dana dostawa lub usługa bądź inne świadczenie będzie realizowane na terenie lub na potrzeby Kopalni.... Do umów związanych z funkcjonowaniem Kopalni zaliczają się m.in. umowy najmu długoterminowego, umowy dostawy energii elektrycznej, umowa o prace ziemne, umowy dotyczące eksploatacji bocznicy kolejowej, umowa na usługi utrzymania porządku i czystości, umowa na obsługę lekarską w zakresie medycyny pracy. Umowy zawarte ogólnie na potrzeby Spółki jako całości to m.in. umowa o obsługę kadrowo-płacową.

Dostawy kruszyw przez Spółkę na rzecz kontrahentów odbywają się na podstawie zamówień składanych przez kupujących i potwierdzeń przyjęcia zamówienia. Zamówienia zazwyczaj określają iż kruszywo będzie dostarczone z określonej kopalni np. Kopalnia Kamienia....

Na terenie Kopalni znajduje się wyodrębniona część socjalno-biurowa, która wykorzystywana jest na potrzeby administracyjno-biurowe oraz część produkcyjno-magazynowa.

Obecna droga dojazdowa do Kopalni przebiega w części przez grunty obce. Aktualnie przed Sądem Rejonowym w..., Wydział I Cywilny toczy się postępowanie sądowe z wniosku Spółki (wniosek z dn. 24.03.2009r.) o ustanowienie służebności drogi koniecznej przejazdu, przechodu, przeprowadzenia urządzeń podziemnych i naziemnych szlakiem biegnącym w terenie, na prawie wieczystego użytkowania (prawie własności) w/w gruntów obcych, obciążającej każdoczesnego użytkownika wieczystego, właściciela i posiadacza wymienionych działek na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego, właściciela i posiadacza określonych działek, tj. działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółki ...S.A. Na czas trwania przedmiotowego postępowania o ustanowienie drogi koniecznej Spółka uzyskała zabezpieczenie w ten sposób, że Sąd zakazał uczestnikowi postępowania, tj. użytkownikowi wieczystemu działek, po których przebiega obecna droga dojazdowa do Kopalni, czynienia jakichkolwiek przeszkód w swobodnym korzystaniu przez Spółkę ...S.A. z istniejącej w terenie drogi.

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych odrębnie na wszystkie lokalizacje/zakłady/kopalnie. Środki trwałe obecnie przypisane do Kopalni Kamienia... to głównie: grunty, bocznica kolejowa, rurociągi odpadu, wody przemysłowej, itp., drogi, kruszarki, przesiewacze, kosze zasypowe, spycharki, podajniki, odwadniacz kołowy, przenośniki, stacje transformatorowe, pogłębiarki ssące, komputery, samochody itp. Składniki majątkowe przypisane do Kopalni ...nie są wykorzystywane na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Spółki.

Spółka prowadzi ewidencję zobowiązań związanych z Kopalnią. Za zobowiązania związane z funkcjonowaniem Kopalni ...należy uznać zobowiązania pieniężne wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Kopalni, a także zobowiązania pieniężne wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w związku z jej funkcjonowaniem. Kolejną grupę zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Kopalni ...stanowią zobowiązania o charakterze niepieniężnym, mające swoje źródło w umowach i decyzjach administracyjnych.

Na dzień 30 listopada 2015, stan zatrudnienia Spółki wynosił 392 osoby, z czego 15 osób było zatrudnionych w Kopalni.... Wszystkie osoby zatrudnione w ...wykonują zadania związane z funkcjonowaniem tej Kopalni. Natomiast osoby, które zatrudnione są w Biurze Zarządu w ...nie mają wyodrębnionego czasu na realizację zadań związanych z poszczególnymi zakładami/kopalniami. Te osoby pełnią funkcje centralne typu: Główny Mechanik, Główny Geolog, Główny Energetyk, Główny Księgowy, i zajmują się wszystkimi zakładami/kopalniami funkcjonującymi w ramach Spółki. Poszczególne funkcje zarządcze, operacyjne oraz wyodrębnione w Spółce zakłady i kopalnie zostały odpowiednio odzwierciedlone w schemacie organizacyjnym Spółki.

W strukturach Spółki została wskazana osoba na stanowisku kierowniczym (Dyrektor ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw), w zakresie obowiązków której znajduje się nadzór i koordynacja procesów produkcyjnych w Spółce realizowanych przez poszczególne kopalnie, w tym Kopalnię Kamienia.... Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kopalni jest kierownik kopalni (jeden kierownik na jedną kopalnię), który ze wszystkich czynności wykonanych na terenie kopalni jest odpowiedzialny przed Dyrektorem ds. Wydobycia i Przetwórstwa.... Za funkcjonowanie Kopalni ...odpowiada Kierownik Kopalni Kamienia....

Umowy o pracę odzwierciedlają zakres odpowiedzialności pracowników. Umowy o pracę osób zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i kopalniach wskazują właściwy zakład i kopalnię jako miejsce świadczenia pracy. Umowy o pracę osób zatrudnionych w Kopalni wskazują tę kopalnię jako miejsce świadczenia pracy przez tych pracowników.

Wyodrębnienie poszczególnych zakładów i kopalni zostało również zaznaczone m.in. poprzez zwyczaj umieszczania na wizytówkach i w podpisach wiadomości e-mail pracowników poszczególnych zakładów i kopalni obok nazwy Spółki również nazwy danego zakładu i kopalni. W przypadku Kopalni Kamienia w ...na wizytówkach i w podpisach mailowych widnieje nazwa Kopalnia Kamienia....

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, na moment sprzedaży Kopalnia ...jest wyodrębniona pod względem finansowym. Spółka prowadzi ewidencję przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej odrębnie dla każdego zakładu/kopalni oraz odrębnie prowadzi ewidencje składników aktywów i pasywów typu zapasy, środki pieniężne w kasie, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów. W świetle powyższego, Spółka ma możliwość wyodrębnienia:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością poszczególnych zakładów i kopalni (w tym Kopalni...) oraz Biura Zarządu, a także
 • odpowiednich aktywów i pasywów związanych z działalnością poszczególnych zakładów, kopalni i Biura Zarządu.

Spółka jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi poszczególnych zakładów i kopalni w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych lub nabywanych przez centralę w ...na rzecz poszczególnych zakładów, kopalni, w tym Kopalni Kamienia....

Raz w roku przygotowywany jest dla Spółki budżet. Budżet ogólny jest tworzony na podstawie budżetów przygotowywanych odrębnie dla każdego zakładu i kopalni. W oparciu o budżet dla danego zakładu i kopalni realizowane są cele zakładu/kopalni. Decyzje dotyczące ściśle konkretnego zakładu/kopalni kierunku wydobycia, ilości produkcji, ustawienia maszyn, itp. podejmowane są na bieżąco.

Wyodrębniona w powyższy sposób Kopalnia..., którą Spółka planuje sprzedać na rzecz podmiotu trzeciego obejmuje całokształt zadań Wnioskodawcy związanych z działalnością produkcyjną w Kopalni Kamienia ...tj. wydobyciem, przetwórstwem i sprzedażą kruszyw naturalnych ze złoża ...wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki, w tym:

 • materialne i niematerialne składniki majątku związanego z działalnością Kopalni....,
 • pracowników zaangażowanych w działalność Kopalni...
  .

Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki określona jako Kopalnia Kamienia..., w skład której wchodzą w szczególności:

 1. prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przypisanych do Kopalni...,
 2. środki trwałe przypisane do Kopalni...,
 3. zapasy magazynowe oraz produkty znajdujące się na terenie Kopalni...,
 4. prawa i obowiązki wynikające z Koncesji,
 5. prawa i obowiązki wynikające z decyzji i zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Kopalni...,
 6. prawa i obowiązki wynikające z innych niż wymienione w punkach 5 i 6 orzeczeń administracyjnych,
 7. prawo do korzystania z informacji geologicznej zawarte w odpowiedniej dokumentacji geologicznej,
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w związku z funkcjonowaniem Kopalni...,
 9. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów (innych niż wskazane w punktach 2 i 3 powyżej),
 10. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach kopalni ...w szczególności: baza danych klientów (z ostatnich 3 lat) z możliwością ich identyfikacji;
 11. wszelkie środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu likwidacji kopalni ...

Nabywca zakładu przejmie do realizacji dostawy kruszyw, wykonywane na podstawie zamówień i potwierdzeń zamówień, których realizacja przypada na okres po zawarciu umowy przyrzeczonej. Nabywca otrzyma od Spółki wykaz ww. dostaw z danymi kontrahentów.

Z dniem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi przejście na nabywcę zakładu pracy Kopalnia... prowadzonego dotychczas przez ... S.A.. W związku z powyższym, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Spółką a pracownikami Kopalni....

Zgodnie z postanowieniami Umowy przedwstępnej, Spółka nabywająca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z Koncesji i innych decyzji podjętych na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz innych odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Kopalni ...i zwolni Spółkę z wszelkich zobowiązań wynikających z wydanych decyzji ze skutkiem na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, Spółka nabywająca wyrazi zgodę na wstąpienie przez nią w prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych dotyczących działalności Kopalni Kamienia ..oraz zobowiąże się przejąć prawa i obowiązki wynikające z tych umów i zwolnić ...Spółkę Akcyjną z wszelkich zobowiązań wynikających z ww. umów ze skutkiem na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Sprzedawany majątek stanowić będzie samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Spółkę w ramach Kopalni....

Funkcje pełnione centralnie oraz umowy zawarte na potrzeby ogólne Spółki pozostaną w Spółce, a nabywca, który prowadzi obecnie działalność analogiczną do Spółki, dla uzupełnienia tych funkcji na potrzeby Kopalni wykorzysta odpowiednie zasoby własne lub, o ile będzie to uzasadnione, zawrze odpowiednie umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki.

Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie obejmować wierzytelności i zobowiązań pieniężnych ujawnionych w księgach Spółki (i przypisanych do Kopalni) na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ani środków pieniężnych Spółki, które mogą być przypisane do Kopalni... (poza środkami zgromadzonymi na koncie Funduszu likwidacji).

Intencją stron Umowy Przedwstępnej jest, aby Kopalnia będąca przedmiotem sprzedaży była w stanie również po sprzedaży samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze. Niewątpliwym pozostaje, że zbywana Kopalnia będzie umożliwiała kontynuowanie działalności Spółki prowadzonej za pośrednictwem Kopalni ...przez Nabywcę.

Po nabyciu, na bazie zakupionego majątku, Nabywca zamierza kontynuować działalność części przedsiębiorstwa zbywanej przez Spółkę.

Pozostający w Spółce zespól składników majątku z całą pewnością będzie w stanie w dalszym ciągu samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo i w sposób płynny samodzielnie kontynuować realizację swoich zadań i celów gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Kopalnia, która ma być przedmiotem sprzedaży, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w związku z czym sprzedaż Zakładu będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Kopalnia, która ma być przedmiotem sprzedaży, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT, a tym samym podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Przedmiotowa regulacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego artykułu 19 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DZ.Urz.UE.L. 2006 Nr 347, str. 1). W myśl tego przepisu w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym w niniejszej sprawie kluczowe jest ustalenie czy Kopalnia będąca przedmiotem analizowanej transakcji sprzedaży stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

 1. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodne z powołanym przepisem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powyższej definicji oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, aby uznać dany zespół składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych powiązanych funkcjonalnie oraz aby był on przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
 1. Uznanie składników majątkowych będących przedmiotem przyszłej umowy sprzedaży za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zespół składników majątkowych, który będzie przedmiotem sprzedaży stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnym związku funkcjonalnym i działać jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników majątkowych powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowi własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2013 r. (IPTPB3/423-369/13-3/KJ) wskazał, że: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2014 r. (nr IPTPP2/443-847/13-2/KW) i wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r„ sygn. III SA/Wa 2836/11).

W tym kontekście wskazać należy, iż działalność operacyjna Spółki realizowana przez Kopalnię ...jest prowadzona w oparciu o zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji działalności wydobywczo-przetwórczej.

Sprzedawana część przedsiębiorstwa stanowi zespól składników materialnych i niematerialnych są to w szczególności środki trwałe w postaci gruntów i urządzeń, jak również prawa i obowiązki wynikające z Koncesji i decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności wydobywczej ze złoża, do którego uprawnienia posiada Spółka a znajdującego się na obszarze Kopalni.... Ponadto, do Kopalni będącej przedmiotem sprzedaży są alokowani pracownicy, w tym Kierownik Kopalni..., których zakres obowiązków obejmuje czynności związane bezpośrednio z działalnością Kopalni.

W ocenie Spółki, pomiędzy składnikami majątkowymi, które będą sprzedawane istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Przedmiotowe składniki majątkowe są wyodrębnione formalnie w ramach Spółki w postaci Kopalni i służą prowadzeniu działalności wydobywczo-przetwórczej w sposób niezależny od innych kopalni i zakładów należących do Spółki. Kryterium, na podstawie którego dany składnik majątkowy jest przypisany do Kopalni, jest jego funkcja (rola) jaką pełni w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności górniczej za pośrednictwem Kopalni (tj. realizacji dostaw z Kopalni). Przy wykorzystaniu składników majątkowych przypisanych do Kopalni oraz pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, Kopalnia jest w stanie sprawnie prowadzić swoją działalność. Zdaniem Wnioskodawcy prowadzenie działalności wydobywczo-przetwórczej w ...nie byłoby możliwe, w przypadku, gdyby składniki majątkowe wchodzące w skład Kopalni stanowiły jedynie zbiór niezależnych elementów.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z intencją Spółki nabywającej działalność wydobywczo-przetwórcza prowadzona obecnie przez Wnioskodawcę w Kopalni ...będzie kontynuowana przez Spółkę nabywającą po transakcji sprzedaży w oparciu o nabywany zespól składników materialnych i niematerialnych. Nabycie działalności w toku i nieprzerwane funkcjonowanie Kopalni po transakcji nie byłoby możliwe, gdyby Kopalnia nie funkcjonowała samodzielnie w ramach Spółki.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w ustawie o VAT, jeden ze składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogą stanowić zobowiązania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, za zobowiązania związane z funkcjonowaniem Kopalni ...należy uznać zobowiązania pieniężne wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Kopalni, a także zobowiązania pieniężne wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w związku z funkcjonowaniem Kopalni. Kolejną grupę zobowiązań związanych funkcjonalnie z Kopalni ...stanowią zobowiązania o charakterze niepieniężnym, mające swoje źródło w umowach i decyzjach administracyjnych, które zgodnie z Umową przedwstępną sprzedaży mają być przejęte przez Nabywcę Kopalni.

W ramach planowanej umowy sprzedaży Kopalni, na Nabywcę przejdzie tylko część zobowiązań zobowiązania pieniężne istniejące na dzień sprzedaży przypisane do Kopalni ...nie będą przedmiotem umowy. Na Spółkę nabywającą nie przejdą również wierzytelności powstałe do momentu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

W ocenie Wnioskodawcy wyłączenie z transakcji wyżej wskazanych składników Kopalni nie ma istotnego znaczenia dla funkcjonowania Kopalni jako takiej i w związku z tym, część przedsiębiorstwa Spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży powinna być uznana na gruncie art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W tym miejscu trzeba bowiem zwrócić uwagę, że wierzytelności oraz zobowiązania, nie są elementem niezbędnym do zaistnienia masy majątkowej określonej w przepisach jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ustawodawca wskazał w art. 2 pkt 27e na zobowiązania jedynie w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa może obejmować zobowiązania. Jednakże brak zobowiązań przy zbywania wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie stanowi warunku koniecznego do zaistnienia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Argumentem przemawiającym za zasadnością stanowiska Wnioskodawcy są poglądy prezentowane w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FSK 1586/11), w którego tezie wskazano, że jeśli wyłączenie określonego składnika nie pozbawi wydzielonego kompleksu majątkowego cech przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, to zbycie w takiej postaci nie podlega podatkowi od towarów i usług. Natomiast w opisywanym stanie faktycznym wyłączenie części wierzytelności oraz zobowiązań Kopalni nie pozbawi charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tytułem przykładu można wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1767/10), w którym Sąd stwierdził, że „Należy jednak zgodzić się ze stroną skarżącą, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jej skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania czy też bezwzględnie cały majątek, jaki związany jest z daną częścią przedsiębiorstwa.

Ponadto, w wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. IFSK 815/11) Sąd wskazał, że „... w kontekście uregulowań wspólnotowych, nie ma podstaw do przyjęcia, że przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) jest tą okolicznością która decyduje, bądź współdecyduje o możliwości wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-95/15/EJ) w której wskazał: „W ocenie tut. organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C- 497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego całości lub części majątku. W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: Przegląd Podatkowy 2004/4/50, ECR 2003/11B/1-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz w zależności od konkretnego przypadku składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia przekazania całości lub części majątku, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.”

Wnioskodawca podziela powyższe stanowisko.

Wnioskodawca podkreśla także, iż definicja zawarta w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) po nowelizacji z 2003 r. wśród elementów składowych definicji przedsiębiorstwa nie wymienia zobowiązań, co skutkuje tym, że w doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że zobowiązania nie muszą stanowić elementu przedsiębiorstwa. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zobowiązania nie muszą stanowić elementu przedsiębiorstwa, to tym bardziej nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, że stanowią one niezbędny element zorganizowanej jego części.

Dodatkowo, w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sygn. I FSK 779/13), Naczelny Sąd Administracyjny, odwołując się także do wyroku TSUE w sprawie C-444/10, stwierdził, że pojęcie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy w odniesieniu do art. 19 dyrektywy 2006/112/WE rozumieć w sposób funkcjonalny, a więc analizując czy dany zespół aktywów będący przedmiotem zbycia pozwala na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której dotyczy (Por. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, wyd. IX; opublikowano LEX 2015).

Przedmiotem transakcji analizowanej w niniejszym wniosku jest Kopalnia Kamienia w ... stanowiąca zespół aktywów, wyodrębniony i zorganizowany w ramach istniejącego przedsiębiorstwa w taki sposób, który pozwala na prowadzenie działalności wydobywczo-przetwórczej. Wyłączenie z niego części zobowiązań i wierzytelności powstałych do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz części środków pieniężnych nie wpływa na możliwość jego samodzielnego funkcjonowania i realizowania zadań dla których został powołany. Dodatkowo, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nabywca planuje kontynuować działalność Kopalni ...w ramach swojego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nabytego zespołu składników majątkowych.

W świetle powyższego, Zdaniem Spółki, należy uznać, że zespół składników majątkowych przeznaczonych do realizacji działalności operacyjnej Spółki w Kopalni ...nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te są obecnie i będą na dzień dokonania transakcji sprzedaży funkcjonalnie wyodrębnione w ramach Spółki i tworzą/będą tworzyć oddzielną całość przeznaczoną do realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. działalności wydobywczo-przetwórczej) zdolną prowadzić taką działalność w sposób samodzielny.

Wszystkie wskazane powyżej przesłanki świadczą w ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach Wnioskodawcy działalności wydobywczo-przetwórczej realizowanej przez Kopalnię....

Ad. (b) Wyodrębnienie organizacyjne.

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa mogą świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 października 2013 r., nr IPTPP2/443-530/13-5/KW oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział, zakład itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r., nr IPTPP1 /443-588/13-2/MW, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2012 r., nr ILPP1/443-650/12-2/KG).

Jak zostało wskazane przez Spółkę, Kopalnia Kamienia ...stanowi biznesowo, finansowo, organizacyjnie i geograficznie wyodrębniony w strukturze Spółki zakład wydobywczo-przetwórczy.

W lokalizacji, w której położona jest Kopalnia nie jest położony żaden inny z zakładów produkcyjnych Spółki, nie mieści się tam też Biuro Zarządu. Składniki majątkowe przypisane do Kopalni nie są wykorzystywane na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Spółki.

Wyodrębnienie organizacyjne Kopalni..., istniejące od kilku lat, zostało potwierdzone Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki, gdzie Kopalnia została przedstawiona jako odrębna jednostka organizacyjna Spółki.

Dodatkowo, Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą na podstawie Koncesji udzielonej Spółce w odniesieniu do znajdującego się na jego terenie złoża kruszywa, a wydobycie kopaliny odbywa się zgodnie z Projektem zagospodarowania złoża oraz w oparciu o Plan Ruchu Kopalni. Koncesja, Projekt zagospodarowania złoża oraz Plan Ruchu Kopalni ...nie stanowią podstawy do prowadzenia działalności wydobywczej przez inne zakłady/kopalnie Wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze w Spółce funkcjonuje Fundusz likwidacji Kopalni..., którego środki gromadzone są przez Spółkę na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym wyłącznie w tym celu. Środki Funduszu likwidacji przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji Kopalni lub jej części, a także zbędnych urządzeń, instalacji, wyrobisk etc. Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, środki pieniężne zgromadzone na koncie Funduszu Likwidacji przejdą na Nabywcę na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Dodatkowo, umowy o pracę osób zatrudnionych przez Spółkę i świadczących pracę na terenie Zakładu, wskazują że miejscem pracy danej osoby jest kopalnie.... Osoby te wykonują zadania związane z funkcjonowaniem Kopalni. Za prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialny jest Kierownik Kopalni.

Wyodrębnienie organizacyjne Zakładu uwidocznione jest również na wizytówkach i w podpisach mailowych pracowników wizytówki i podpisy obok nazwy Spółki wskazują, że dana osoba pracuje w Kopalni Kamienia....

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji zdaniem Wnioskodawcy zespół składników majątkowych stanowiących Kopalnię jest organizacyjnie wyodrębniony w strukturach Spółki.

Ad. (c) Wyodrębnienie finansowe.

W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, na moment złożenia niniejszego wniosku jak i na moment transakcji sprzedaży, sprzedawana część przedsiębiorstwa Spółki jest/będzie wyodrębniona pod względem finansowym. Spółka prowadzi ewidencję przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej odrębnie dla każdego zakładu oraz odrębnie prowadzi ewidencje składników aktywów i pasywów typu zapasy, środki pieniężne w kasie, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W oparciu o system informatyczno-księgowy Spółka ma zatem możliwość wyodrębnienia:

 • przychodów i kosztów związanych z działalnością Kopalni,
 • odpowiednich aktywów i pasywów związanych z działalnością Kopalni.

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych przypisanych do Kopalni ...odrębnie od ewidencji środków trwałych innych zakładów/kopalni.

Spółka jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi Kopalni w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych, w tym nabywanych przez centralę w ...na rzecz Kopalni....

Raz w roku dla Kopalni przygotowywany jest budżet. W oparciu o budżety dla zakładów/kopalni tworzony jest budżet ogólny Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych stanowiących Kopalnię spełnia przesłanki uznania go za zespół składników wyodrębniony finansowo w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę.

Ad (d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18maja 2012r.(nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96). W orzecznictwie TSUE wskazuje się, że stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 5 ust. 8 szóstej dyrektywy {dot. art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. UE. L. 77.145.1 z późn. zm), na podstawie którego państwa członkowskie mogą uznać, że w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części aktywów, dostawa towarów nie miała miejsca i w takim przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego. To rozwiązanie zostało powtórzone w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. dyrektywie Rady UE tj. Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 06.347.1) w jej art. 19} wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (por. wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kopalnia ...jest wyodrębnionym w ramach Spółki zakładem wydobywczo-przetwórczym i jest w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa, realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze. Obejmuje on wyodrębniony zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej, w szczególności obejmujący prawa własności nieruchomości gruntowych, środki trwałe, prawa i obowiązki wynikające z Koncesji, decyzji i zezwoleń, umów cywilnoprawnych związanych z funkcjonowaniem Kopalni etc., jak i pracowników zaangażowanych w działalność Kopalni. Zgodnie z postanowieniami Umowy przedwstępnej, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy, spółka nabywająca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Spółką a pracownikami przypisanymi do Kopalni. Dodatkowo, przy wykorzystaniu nabywanego zespołu składników majątkowych Nabywca będzie wykonywał zamówienia, których realizacja przypada na okres po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży. Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, Nabywca nabędzie również bazę danych klientów związaną z powadzeniem Kopalni, która umożliwi sprawne kontynuowanie jej działalności.

Zakład jest zorganizowany i wyodrębniony w strukturach Spółki w taki sposób, że po dniu dokonania transakcji będzie on w stanie w sposób płynny, niezależny i samodzielny kontynuować prowadzoną działalność wydobywczo-przetwórczą (zostanie zachowana ciągłość prowadzenia działalności w ramach kopalni...) w ramach przedsiębiorstwa Spółki nabywającej.

Wnioskodawca zauważa dodatkowo, iż w analizowanym kontekście w orzecznictwie TSUE wskazuje się, by nabywca miał zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy (por. wyrok TSUE z dn. 27 listopada 2003 r. w sprawie C-497/01).

W przypadku Kopalni, sprzedawane składniki pozwalają i pozwolą na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, intencją spółki nabywającej jest kontynuacja działalności prowadzonej przez Kopalnię i wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zamówień i potwierdzeń zamówień złożonych Spółce, a których realizacja przypada na okres po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawaną część przedsiębiorstwa należy uznać za zorganizowany zespół składników majątkowych mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze tj. działalność wydobywczo-przetwórczą.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład, który ma być przedmiotem sprzedaży stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady.

W świetle art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wydobycia, przetwórstwa oraz sprzedaży kruszyw naturalnych, produkcji wapna i gipsu. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest podmiotem wielozakładowym. Na dzień złożenia niniejszego wniosku posiadała położone w kilku różnych lokalizacjach zakłady produkcyjne i kopalnie (1 zakład produkujący wapno, 1 zakład produkujący wapno posiadający własną kopalnię, 3 kopalnie) oraz Biuro Zarządu w .... Kopalnie funkcjonujące w Spółce to zakłady przeznaczone do prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej (tj. działalności operacyjnej Spółki). Biuro Zarządu pełni natomiast funkcje centralne na potrzeby całej Spółki ze wszystkimi jej lokalizacjami, w tym funkcje ogólnego zarządu, centralne funkcje techniczne (tj. w Biurze Zarządu zatrudnione są osoby pełniące funkcję Głównego Mechanika, Głównego Geologa, Głównego Energetyka), funkcję wsparcia w zakresie finansów i księgowości etc.

Kopalnie stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne każdego z zakładów/kopalni, istniejące już od kilku lat, zostało potwierdzone m.in. Zarządzeniem Nr 9/2015 Prezesa Zarządu ....S.A. z dnia 04.05.2015 r. w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki (dalej: Zarządzenie). Wprowadzony Zarządzeniem schemat organizacyjny przedstawia strukturę organizacyjną Spółki ze wskazaniem funkcji kierowniczych, działów funkcjonujących w Spółce oraz wszystkich zakładów i kopalni funkcjonujących w Spółce na dzień wydania Zarządzenia. Do każdego zakładu i kopalni przypisany jest zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności produkcyjnej, górniczej/wydobywczej obejmujący zarówno aktywa trwałe, obrotowe, koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danego zakładu i kopalni.

Każda z funkcjonujących w Spółce kopalni działa na podstawie odrębnej koncesji na wydobycie kruszywa, posiada projekt zagospodarowania wykorzystywanego złoża, plan ruchu oraz konto bankowe, na którym gromadzone są środki funduszu likwidacji danej kopalni.

Kopalnia w ... jest jednym z biznesowo, finansowo, organizacyjnie i geograficznie wyodrębnionych w strukturze Spółki zakładów przeznaczonych do prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej. Kopalnia jest odrębnie przedstawiona w schemacie organizacyjnym Spółki. Prowadzi działalność eksploatacyjną na podstawie koncesji na wydobywanie piaskowców magurskich ze złoża.... Zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 613), w Spółce funkcjonuje fundusz likwidacji Kopalni Kamienia..., na który wpłacane są środki pieniężne w wysokości 10% należnej opłaty eksploatacyjnej (dalej: Fundusz likwidacji). Środki funduszu gromadzone są przez Spółkę na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Działalność górnicza w Kopalni Kamienia w... odbywa się zgodnie z Projektem zagospodarowania złoża piaskowca magurskiego ....oraz w oparciu o plan ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Kamienia.... Plan ruchu zakładu górniczego określa strukturę organizacyjną zakładu, granice zakładu górniczego, szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia wykonywania działalności objętej koncesją bezpieczeństwa, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych odrębnie na wszystkie lokalizacje/zakłady/kopalnie. Środki trwałe obecnie przypisane do Kopalni Kamienia ...to głównie: grunty, bocznica kolejowa, rurociągi odpadu, wody przemysłowej, itp., drogi, kruszarki, przesiewacze, kosze zasypowe, spycharki, podajniki, odwadniacz kołowy, przenośniki, stacje transformatorowe, pogłębiarki ssące, komputery, samochody itp. Składniki majątkowe przypisane do Kopalni ...nie są wykorzystywane na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Spółki.

Spółka prowadzi ewidencję zobowiązań związanych z Kopalnią. Za zobowiązania związane z funkcjonowaniem Kopalni.... należy uznać zobowiązania pieniężne wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Kopalni, a także zobowiązania pieniężne wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w związku z jej funkcjonowaniem. Kolejną grupę zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Kopalni... stanowią zobowiązania o charakterze niepieniężnym, mające swoje źródło w umowach i decyzjach administracyjnych.

Na dzień 30 listopada 2015, stan zatrudnienia Spółki wynosił 392 osoby, z czego 15 osób było zatrudnionych w Kopalni... Wszystkie osoby zatrudnione w... wykonują zadania związane z funkcjonowaniem tej Kopalni. Umowy o pracę osób zatrudnionych w Kopalni ...wskazują tę kopalnię jako miejsce świadczenia pracy przez tych pracowników. W strukturach Spółki została wskazana osoba na stanowisku kierowniczym (Dyrektor ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw), w zakresie obowiązków której znajduje się nadzór i koordynacja procesów produkcyjnych w Spółce realizowanych przez poszczególne kopalnie, w tym Kopalnię Kamienia.... Za funkcjonowanie Kopalni ...odpowiada Kierownik Kopalni Kamienia...

Wyodrębnienie poszczególnych zakładów i kopalni zostało również zaznaczone m.in. poprzez zwyczaj umieszczania na wizytówkach i w podpisach wiadomości e-mail pracowników poszczególnych zakładów i kopalni obok nazwy Spółki również nazwy danego zakładu i kopalni. W przypadku Kopalni Kamienia w ...na wizytówkach i w podpisach mailowych widnieje nazwa Kopalnia Kamienia....

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, na moment sprzedaży Kopalnia ...jest wyodrębniona pod względem finansowym. Spółka prowadzi ewidencję przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej odrębnie dla każdego zakładu/kopalni oraz odrębnie prowadzi ewidencje składników aktywów i pasywów typu zapasy, środki pieniężne w kasie, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów. W świetle powyższego, Spółka ma możliwość wyodrębnienia:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością poszczególnych zakładów i kopalni (w tym Kopalni...) oraz Biura Zarządu, a także
 • odpowiednich aktywów i pasywów związanych z działalnością poszczególnych zakładów, kopalni i Biura Zarządu.

Spółka jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi poszczególnych zakładów i kopalni w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych lub nabywanych przez centralę w ... na rzecz poszczególnych zakładów, kopalni, w tym Kopalni Kamienia....

Wyodrębniona w powyższy sposób Kopalnia..., którą Spółka planuje sprzedać na rzecz podmiotu trzeciego obejmuje całokształt zadań Wnioskodawcy związanych z działalnością produkcyjną w Kopalni Kamienia ...tj. wydobyciem, przetwórstwem i sprzedażą kruszyw naturalnych ze złoża ...wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki, w tym:

 • materialne i niematerialne składniki majątku związanego z działalnością Kopalni...,
 • pracowników zaangażowanych w działalność Kopalni....

Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki określona jako Kopalnia Kamienia..., w skład której wchodzą w szczególności:

 1. prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przypisanych do Kopalni..,
 2. środki trwałe przypisane do Kopalni..,
 3. zapasy magazynowe oraz produkty znajdujące się na terenie Kopalni...,
 4. prawa i obowiązki wynikające z Koncesji,
 5. prawa i obowiązki wynikające z decyzji i zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Kopalni...,
 6. prawa i obowiązki wynikające z innych niż wymienione w punkach 5 i 6 orzeczeń administracyjnych,
 7. prawo do korzystania z informacji geologicznej zawarte w odpowiedniej dokumentacji geologicznej,
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w związku z funkcjonowaniem Kopalni...,
 9. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów (innych niż wskazane w punktach 2 i 3 powyżej),
 10. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach kopalni ...w szczególności: baza danych klientów (z ostatnich 3 lat) z możliwością ich identyfikacji;
 11. wszelkie środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu likwidacji kopalni....

Nabywca zakładu przejmie do realizacji dostawy kruszyw, wykonywane na podstawie zamówień i potwierdzeń zamówień, których realizacja przypada na okres po zawarciu umowy przyrzeczonej. Nabywca otrzyma od Spółki wykaz ww. dostaw z danymi kontrahentów.

Z dniem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi przejście na nabywcę zakładu pracy Kopalnia ...prowadzonego dotychczas przez ...S.A.. W związku z powyższym, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Spółką a pracownikami Kopalni....

Zgodnie z postanowieniami Umowy przedwstępnej, Spółka nabywająca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z Koncesji i innych decyzji podjętych na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz innych odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Kopalni ..i zwolni Spółkę z wszelkich zobowiązań wynikających z wydanych decyzji ze skutkiem na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej, Spółka nabywająca wyrazi zgodę na wstąpienie przez nią w prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych dotyczących działalności Kopalni Kamienia ...oraz zobowiąże się przejąć prawa i obowiązki wynikające z tych umów.

Sprzedawany majątek stanowić będzie samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Spółkę w ramach Kopalni ...

Zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie obejmować wierzytelności i zobowiązań pieniężnych ujawnionych w księgach Spółki (i przypisanych do Kopalni) na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ani środków pieniężnych Spółki, które mogą być przypisane do Kopalni ...(poza środkami zgromadzonymi na koncie Funduszu likwidacji).

Intencją stron Umowy Przedwstępnej jest, aby Kopalnia będąca przedmiotem sprzedaży była w stanie również po sprzedaży samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze. Niewątpliwym pozostaje, że zbywana Kopalnia będzie umożliwiała kontynuowanie działalności Spółki prowadzonej za pośrednictwem Kopalni ...przez Nabywcę.

Po nabyciu, na bazie zakupionego majątku, Nabywca zamierza kontynuować działalność części przedsiębiorstwa zbywanej przez Spółkę.

Pozostający w Spółce zespół składników majątku będzie w stanie w dalszym ciągu samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo i w sposób płynny samodzielnie kontynuować realizację swoich zadań i celów gospodarczych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym majątku zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której zgodnie z zapisami Umowy przedwstępnej umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie obejmować wierzytelności i zobowiązań pieniężnych ujawnionych w księgach Spółki (i przypisanych do Kopalni) na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ani środków pieniężnych Spółki, które mogą być przypisane do Kopalni... (poza środkami zgromadzonymi na koncie Funduszu likwidacji). Intencją stron Umowy Przedwstępnej jest, aby Kopalnia będąca przedmiotem sprzedaży była w stanie również po sprzedaży samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze. Przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) nie decyduje o możliwości bądź jego braku opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej transakcji. Także uzależnienie uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wyłączenia zbycia środków finansowych w okolicznościach przedstawionych w złożonym wniosku nie znajduje uzasadnienia.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej z uwzględnieniem cyt. normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta natomiast była przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, wskazując, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem należy wskazać, że fakt wyłączenia niektórych składników materialnych i niematerialnych może pozostawać bez wpływu na kwalifikację zbywanych składników jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W kontekście bowiem uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE należy uznać, że nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ, jeśli dany zespół składników będzie zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać, z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności, że doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – Kopalnia Kamienia w ... jest wydzielona pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym z całości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia odrębnej i samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, transakcja sprzedaży opisanej Kopalni Kamienia w ... nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.