IPTPP3/4512-254/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa
IPTPP3/4512-254/15-4/MJinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych Zakładu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych Zakładu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 września 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu sprawy oraz przeformułowania pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w ... - Sądu Gospodarczego z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt: ..., względem spółki „...” Spółka Jawna ... z siedzibą w ... (ul. ..., ...) wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... - ogłoszona została upadłość z opcją likwidacji. Na syndyka masy upadłości wyznaczony został ... ....

Wyżej wymieniona spółka prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W skład wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wchodzi jego część pod nazwą ... położony w ... przy ul. .... Wyodrębniona organizacyjnie część tegoż przedsiębiorstwa obejmuje następujące składniki majątkowe:

 1. prawo użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowej wraz ze związanym z nim prawem odrębnej własności budynków posadowionych na użytkowanym gruncie - objęte KW ... Sądu Rejonowego w ... V Wydział KW,
 2. ruchomości.

Pod względem rachunkowym ... nie miał sporządzanego osobnego bilansu; jedynie na użytek wewnętrzny sporządzane były stosowne zapisy księgowe dotyczące osobnego rozliczania.

... został organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy do realizacji określonych zadań gospodarczych, które to zadania realizował samodzielnie.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt ... Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wnioskodawcy, zatwierdził ustalone pismem z dnia 5 lutego 2010 r. przez syndyka masy - warunki na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem w trybie 552, lecz wchodzących w jego skład należności i wierzytelności oraz środków pieniężnych. Powołana postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 17 marca 2010 r., sygnatura akt V ..., rada wierzycieli, na swym posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w uchwale nr 3 wyraziła zgodę na sprzedaż poprzez przetarg poszczególnych zorganizowanych zakładów upadłej „...” Spółka Jawna .... ... z siedzibą w ... za cenę nie niższą niż 50% wartości wyszacowania tj. za ... przy ul. ... w ... za kwotę nie niższą niż 2.149.169,81 zł.

Na dzień 9 czerwca 2015 r. wyznaczono kolejną aukcję na sprzedaż ... ustalając cenę wywołania na kwotę 2.149.169,81 zł netto. Do aukcji przystąpił jeden licytant spełniający warunki aukcji. Zaoferował on cenę nabycia przedmiotu aukcji za kwotę 2.149.169,81 zł netto. Wobec braku innych ofert syndyk udzielił licytantowi przybicia wylicytowanej ceny sprzedaży w kwocie 2.149.169,81 zł netto.

W uzupełnieniu wskazano, że: Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. ... nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu cytowanego przepisu. ... stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony Zakład (zespól składników majątkowych) jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie funkcjonalnie i finansowo (bez odrębnej księgowości i bilansów).

Wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że ... jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, stanowi wyodrębnioną jednostkę nazwaną Zakładem jako synonim pojęć „dział”, „wydział”, „oddział”.

Wyodrębnienie finansowe w niniejszym przypadku nie oznacza samodzielności finansowej sensu stricte, ale sytuację w której ... ma przyporządkowane sobie przychody, koszty, należności i zobowiązania. Rozliczenia zewnętrzne następują na poziomie przedsiębiorstwa ale zachodzi wyodrębnienie jak wyżej. W przedsiębiorstwie nie ma wewnętrznego aktu prawnego (statut, regulamin) powodującego formalne organizacyjne lub finansowe (w zakresie wewnętrznym) wyodrębnienia.

W przedsiębiorstwie wyodrębnienie funkcjonalne ... polega na tym, że jednostka ta stanowi funkcjonalnie odrębną całość umożliwiającą samodzielne prowadzenie działań gospodarczych, z tym zastrzeżeniem że nie ma kadrowo wyodrębnionych osób zajmujących się wyłącznie księgowością tej jednostki.

Nowy nabywca na zakupionym majątku będzie kontynuował działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy opisany w poz. 68 zespół składników materialnych i niematerialnych ... w ... przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy, należy traktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, której sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zespół składników materialnych i niematerialnych szczegółowo opisanych w poz. 68 ... w .. przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy należy kwalifikować, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, której sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego względem spółki „...” Spółka Jawna ... z siedzibą w ... ogłoszona została upadłość z opcją likwidacji. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wchodzi jego część pod nazwą .... Wyodrębniona organizacyjnie część tegoż przedsiębiorstwa obejmuje następujące składniki majątkowe:

 1. prawo użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowej wraz ze związanym z nim prawem odrębnej własności budynków posadowionych na użytkowanym gruncie - objęte KW ... Sądu Rejonowego w ... V Wydział KW,
 2. ruchomości.

Pod względem rachunkowym ... nie miał sporządzanego osobnego bilansu; jedynie na użytek wewnętrzny sporządzane były stosowne zapisy księgowe dotyczące osobnego rozliczania. ... został organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy do realizacji określonych zadań gospodarczych, które to zadania realizował samodzielnie. Prawomocnym postanowieniem z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt. V ... Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wnioskodawcy, zatwierdził ustalone przez syndyka masy - warunki na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem w trybie 552, lecz wchodzących w jego skład należności i wierzytelności oraz środków pieniężnych. ... nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 511 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. ... stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony Zakład (zespól składników majątkowych) jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo (bez odrębnej księgowości i bilansów). Wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że ... jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, stanowi wyodrębnioną jednostkę nazwana Zakładem jako synonim pojęć „dział”, „wydział”, „oddział”. Wyodrębnienie finansowe w niniejszym przypadku nie oznacza samodzielności finansowej sensu stricte, ale sytuację w której ... ma przyporządkowane sobie przychody, koszty, należności i zobowiązania. Rozliczenia zewnętrzne następują na poziomie przedsiębiorstwa ale zachodzi wyodrębnienie jak wyżej. W przedsiębiorstwie nie ma wewnętrznego aktu prawnego (statut, regulamin) powodującego formalne organizacyjne lub finansowe (w zakresie wewnętrznym) wyodrębnienia. W przedsiębiorstwie wyodrębnienie funkcjonalne ... polega na tym, że jednostka ta stanowi funkcjonalnie odrębną całość umożliwiającą samodzielne prowadzenie działań gospodarczych, z tym zastrzeżeniem że nie ma kadrowo wyodrębnionych osób zajmujących się wyłącznie księgowością tej jednostki. Nowy nabywca na zakupionym majątku będzie kontynuował działalność gospodarczą.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorstwem będącym w upadłości, zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.).

Z treści art. 306 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wynika, iż po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie zaś z art. 308 i art. 311 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.

Z kolei stosownie do art. 313 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Należy również wskazać, że zgodnie z regulacjami art. 317 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4.

Jednocześnie stosownie do art. 335 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, a także odsetki od tych sum zdeponowanych w banku, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Z kolei w myśl art. 337 cyt. ustawy podziału funduszów dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności. W razie kilkakrotnego podziału funduszów masy upadłości, dokonuje się podziału ostatecznego po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości.

W związku z powyższym środki pieniężne stanowią fundusze masy upadłości, które powinny być wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub realizację planu podziału.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym majątku zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której z czynności zbycia wyłączone zostaną należności i wierzytelności oraz środki pieniężne. Wyłączenie ww. elementów spośród zespołu składników majątku Wnioskodawcy mających być przedmiotem zbycia spowodowane jest specyfiką sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo po ogłoszeniu upadłości, a także nie ma żadnego negatywnego wpływu na potencjalną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę w zakresie w jakim prowadził ją upadły. Przeniesienie bowiem zobowiązań (długów, wierzytelności) nie decyduje o możliwości bądź jego braku opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej transakcji. Także uzależnienie uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wyłączenia zbycia środków finansowych w okolicznościach przedstawionych w złożonym wniosku nie znajduje uzasadnienia.

W związku z powyższym, odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, iż ... w ... mający być przedmiotem zbycia - jak wskazał Wnioskodawca - jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot oraz umożliwi nabywcy podjęcie działalności w ramach odrębnego podmiotu, stwierdzić należy, iż powyższe wskazuje na wypełnienie podstawowego kryterium decydującego o uznaniu zbywanych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) Zakładu przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym planowana transakcja zbycia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd Administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.